Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Skolans rektorer finns med i elevhälsoteamet för att leda och utveckla arbetet. En mängd personer arbetar tillsammans för att möta elevernas behov av stöd på skolan.

Elevhälsoteamet ser till att kontakter upprättas mellan hem och skola om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan. Elevhäloteamet anpassar resursfördelning och stödåtgärder utifrån den kartläggning lärarna gör av elevernas utveckling.

Kontaktuppgifter

Rektor Anna-Karin Sävenstrand

Telefon: 013-20 55 01

Biträdande rektor Fredrik Lindholm

Telefon: 013-26 25 57

Skolsköterska

Vår Skolsköterska heter Susanne Almgren

Elever på Norrbergaskolan erbjuds hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Syftet med hälsobesöken är att besvara och förbättra hälsan och att tidigt upptäcka sjukdomar och andra hälsoproblem hos eleven.

Mellan hälsobesöken erbjuds kompletterande hälsokontroller, vid avvikelse konsulteras skolläkaren. Skolsköterskan genomför vaccinationer utifrån svenska nationella barnvaccinationsprogrammet.

Schemalagda hälsokontroller och vaccinationer:

  • Förskoleklass: Bedömning av hälsotillstånd utifrån inkommen hälsodeklaration. Hälsobesöket omfattar hälsosamtal, tillväxt-, syn-, hörsel – och testikelundersökning på pojkar.
  • Årskurs 1: Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (en injektion)
  • Årskurs 2: Tillväxtundersökning och hälsosamtal
  • Årskurs 4: Tillväxtundersökning, ryggundersökning och hälsosamtal
  • Årskurs 5: Vaccination flickor, mot humant papillomvirus

Eleverna kan även vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. På skolan bedrivs även skolläkarmottagning som bokas efter överenskommelse med skolsköterskan.

Kontaktuppgifter:

Skolsköterska Susanne Almgren

Telefon: 013-20 55 06

Speciallärare

Vår speciallärare heter Anna-Lena Söderblom. Speciallärarna arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Det kan gälla extra anpassningar i klassrummet eller särskilt stöd riktat mot enskild elev/elever i grupp. Speciallärarna arbetar direkt med elever men har också en handledande funktion mot resurspersoner och lärare. 

Speciallärarna arbetar gemensamt utifrån elevernas behov men har också sina särskilda kompetenser. Anna-Lena är utbildad speciallärare i svenska  och arbetar med elever från förskoleklass till år 3.

Kontaktuppgifter:

Speciallärare Anna-Lena Söderblom

Telefon: 013-20 55 13

Skolkurator

Vår skolkurator heter Emelie Karlsson.

Skolkuratorn är till för eleverna men har även kontakt med föräldrar. Ett samtal med skolkuratorn kan bland annat handla om kriser, kompisar, ensamhet, konflikter, mobbing, svårigheter med att gå i skolan och samlevnadsfrågor. Skolkuratorn träffar eleven enskilt, i grupp eller i klasser.

Skolkuratorn kan även vara ett stöd för skolans personal och verkar för att alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar i syfte att nå målen för verksamheten.

Skolkuratorn arbetar förebyggande för att främja hälsan och undanröja hinder för lärande och utveckling hos elever med fokus på de barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd.

Kontaktuppgifter Kurator:

Emelie Karlsson

Telefon: 013-29 49 86

Skolpsykolog

Vår skolpsykolog heter Linda Jiretorn.

Skolpsykologen på Norrbergaskolan arbetar tillsammans med EHT för att alla elever på skolan ska få möjligheten till att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och på olika sätt hjälpa till att främja elevernas kunskapsutveckling i skolan.

Man utreder vid behov elever med speciella svårigheter och i syfte hitta rätt stödåtgärder i skolan. En utredning eller bedömning kan vara allt från observation i klassen, intervjuer med lärare och förälder samt individuell testning av eleven. Skolpsykologen ger även tillfälliga samtalsstöd till elever och föräldrar.

Skolpsykologen arbetar i förebyggande syfte för att understödja hälsa och röja undan hinder för elevernas lärande och utveckling i skolan.

Skolpsykologen ska även bidra med psykologiska kunskaper till skolan på organisationsnivå och bistå rektorn i skolans utvecklingsarbete. Man arbetar även med att ge handledning och konsultation, råd och stöd till skolans personal, både individuellt och i grupp.

Kontaktuppgifter Skolpsykolog:

Linda Jiretorn

Telefon: 013-26 31 32

Logoped

Vår logoped heter Zahra Ghannan (Hanna Stål föräldraledig)

Logopeden samverkar tillsammans med skolans elevhälsoteam och finns i skolan för att stötta elever med språkliga svårigheter.

Logopeden arbetar med stödinsatser i form av språkstimulans och träning samt utveckling av lärmiljön. 

Logopeden ska identifiera, analysera, och vid behov delta i den dagliga undervisningen för att undanröja hinder och orsaker till eventuella svårigheter i undervisnings- och lärmiljöer, samt föreslå kompensatoriska och lämpliga åtgärder.

Logopeden arbetar med språkliga kartläggningar/bedömningar, individuell träning och/eller handledning till pedagoger. Handledningens syfte är att ge verktyg och metoder för att hitta nya vägar och alternativ för att bemöta eleven och anpassa undervisningen till respektive elev.

Logopeden arbetar även med läs- och skrivsvårigheter, Tillsammans med skolans speciallärare samverkar man för att diskutera elevens svårigheter och eventuella åtgärder såsom kompensatoriska strategier och anpassningar. Vid behov genomför logopeden på skolan en läs- och skrivutredning alternativt skickar remiss för utredning till logopedimottagningen i Region Östergötland.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 013-29 41 51

Senast uppdaterad den 28 augusti 2022