Elevhälsa

Elevhälsans mål är enligt skolverke att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever (www.skolverket.se). Detta överensstämmer med Katedralskolans vision: Tillsammans med dig verkar vi för att du ska ha bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i framtiden.

Uppdraget

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande (…) elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa (…)I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling (www.skolverket.se)

Ansvarsområden

Rektor har det övergripande ansvaret för Elevhälsan på skolan.

 • Huvudansvaret för pedagogiska frågor på grupp- och individnivå.
  Utifrån elevers pedagogiska behov görs en kartläggning och beslut om extra anpassning och/eller särskilt stöd.
 • Utforma och samordna det pedagogiska stödet på skolan

Ansvarig: specialpedagog 

 • Huvudansvaret för medicinska frågor på grupp- och individnivå.
  • Utifrån elevernas hälsodeklaration främja hälsa och förebygga ohälsa genom att fånga upp elever tidigt och kartlägga elevs behov av stöd.
  • Hälsosamtal.

Ansvarig: skolsköterska 

 • Huvudansvaret för psykosociala frågor på grupp- och individnivå.
  • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
  • Rådgörande och utredande samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal.

Ansvarig: Kurator 

 • Huvudansvaret för studie- och yrkesvägledningsfrågor
  • Rådgörande och utredande samtal om studier och yrken
  • Strategier för och upplägg av den individuella studieplanen.

Ansvarig Studie- och yrkesvägledare

För kontaktuppgifter till elevhälsoteamet, se i menyn under "Personal och ledning, Elevhälsoteam"

Senast uppdaterad den 17 september 2019