Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lediga jobb

Vi söker dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Här hittar du alla våra aktuella lediga jobb.

Yrkesområde Yrkesområde


Anställningsform Anställningsform


Tjänst Ansök senast
Lärare i idrott och hälsa och ett annat ämne till Anders Ljungstedts gymnasium 2 oktober 2022
Verksamhetschef till Kommunrehab 2 oktober 2022
Lärare i musik åk 4-6 till Änggårdsskolan och Rosendalsskolan 2 oktober 2022
Barnskötare till ny förskola på Gustav Adolfsgatan, Förskolor T1/Vasastaden 2 oktober 2022
Förskollärare till Valkebo förskolor 2 oktober 2022
Kock till Kost och restaurang, resurstjänst 2 oktober 2022
Förskolepedagog till Bigarråvägen, Förskolor Sturefors, Bestorp, Brokind 2 oktober 2022
Förskollärare till förskolan Bigarråvägen i Sturefors/Bestorp/Brokind 2 oktober 2022
Barnskötare i fritidshem till Atlasskolan 2 oktober 2022
Lärare åk F-3 till Blästadsskolan 2 oktober 2022
Förstelärare till Blästadsskolan 2 oktober 2022
Gruppchef till Kontakt Linköping 2 oktober 2022
Supporttekniker till LKDATA Support 2 oktober 2022
HR-konsulter till Rekryteringscentrum 2 oktober 2022
Projektplanerare till Stadsplaneringsavdelningen 2 oktober 2022
Förskollärare till Förskolor Åkerbo 3 oktober 2022
Lärare i trä- och metallslöjd åk 3-6 till Kärna skola 3 oktober 2022
Undersköterska till Torparegatan servicehus och hemtjänst 3 oktober 2022
Elevassistent till Linghemsskolan åk 7-9 3 oktober 2022
Förste förskollärare till förskolor Slaka/Skeda/Vallstaden/Mjärdevi 3 oktober 2022
Visar 1 - 20 av 91 tjänster

Övergripande information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi i Linköpings kommun rekryteringsverktyget ReachMee. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Kompetensbaserad rekrytering

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Urvalsfrågor

Baserat på svaren i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret väljs de kandidater som uppfyller skallkraven enligt kravspecifikationen vidare i rekryteringsprocessen. De som inte svarat enligt skallkraven kan komma att väljas bort. De skallkrav som finns framgår i jobbannonsen.

Arbetspsykologiska tester

Vår rekryteringsprocess använder sig ofta av en eller flera arbetspsykologiska tester. Dessa tester görs av extern part. Dina svar på testerna jämförs med en förbestämd arbetspsykologisk profil för tjänsten. Den arbetspsykologiska profilen är baserad på kompetenser och andra parametrar hämtade från kravprofilen. Resultatet från de arbetspsykologiska testerna kan ligga till grund för beslut om du går vidare i processen eller inte.

EU:s dataskyddsförordning

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 (GDPR) och Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med rekrytering.

Vilka uppgifter sparas, hur länge och var?

När du söker en tjänst hos Linköpings kommun hamnar dina uppgifter i vårt rekryteringssystem. Beroende på vilken rekryteringsprocess du befinner dig i kan dina uppgifter även sparas i systemen nedan. Kontakta ansvarig HR om du vill veta vilka system du är aktuell i.

  • ReachMee är rekryteringssystemet där uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras. Där behandlas t.ex. för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter och CV. Uppgifterna sparas i två år efter avslutad rekrytering och raderas därefter automatiskt. Ibland tar Linköpings kommun hjälp av extern rekryteringsfirma vid rekryteringar och de blir då personuppgiftsbiträde till kommunen. Eventuellt använder biträden uppgifterna i ReachMee. I ReachMee integrerar med systemen Trustcruit, Refapp, Cubiks och Recright, mer information om dessa se nedan.
  • Trustcruit är en feedbacktjänst för rekryteringsprocessen där kommunen mäter din upplevelse av rekryteringen. Där behandlas e-postadress. Uppgiften sparas i 1 år och raderas därefter automatiskt. I Trustcruit behandlas även uppgifter om kön och ålder för att kommunen ska kunna undersöka risker med diskriminering på en övergripande nivå. Uppgifterna kön och ålder sparas i två år, därefter gallras dem.
  • Refapp är en digital referenstagningstjänst som används vid referenstagning. Uppgifter som behandlas är för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress och IP-adress. Informationen lagras krypterat och raderas efter 12 månader.
  • Cubiks är en testleverantör och system som används av Linköpings kommun för arbetspsykologiska tester. Där behandlas för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter, resultat på utvärderingar, uppgifter som du som kandidat lämnat till utvärderingscenter samt uppgifter om din arbetslivserfarenhet. Uppgifter sparas hos Cubiks i två år.
  • Om du anställs kommer din ansökan arkiveras i arkivsystemet W3D3 och där sparas uppgifterna för- och efternamn, personnummer, adress, ort, e-postadress, telefonnummer och mobilnummer i enlighet med arkivlagen.
  • RecRight är en tjänst som används vid videointervjuer i samband med rekrytering. Din digitala videoansökan sparas och finns hos RecRight och ReachMee i två år efter avslutad rekrytering.
  • SMS-teknik är en sms och mms tjänst som används vid påminnelse om mailutskick i samband med rekryteringen. Här sparas uppgiften telefonnummer i max två månader.
  • Vikariebanken används för att hantera korttidsvikarier inom vård, skola och barnomsorg. Uppgifter förs över från rekryteringssystemet ReachMee efter att du sökt tjänst som vikarie. De uppgifter som förs över är; för- och efternamn, personnummer, kön, adress, telefonnummer och e-post. Uppgifterna sparas i systemet så länge du är aktuell som vikarie, efter 12 månader av inaktivitet raderas de helt.

Vad ska uppgifterna användas till?

Personuppgifterna som behandlas i rekryteringen behandlas av Kommunstyrelsen i Linköpings kommun som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera din jobbansökan och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med rekrytering är allmänt intresse. 

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade personuppgifter kommer att vara tillgängliga för ansvarig rekryterare på HR, rekryterande chef, eventuell befintlig medarbetare som deltar i rekryteringsprocessen, eventuellt fackliga representanter samt personuppgiftsbiträden. De fackliga representanterna är med i rekryteringsprocessen vid rekrytering av chefer och de har tillgång till cv, personligt brev samt att de fått en återkoppling på testresultatet från den ansvarige rekryteraren.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen blir allmän handling som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Uppgifter som omfattas av sekretess kommer dock inte att lämnas ut.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Kommunen sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du kontakta kommunens kontaktcenter Kontakt Linköping som vägleder dig hur du ska gå tillväga med din jobbansökan. Du når Kontakt Linköping på telefonnummer 013-206000.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att kontakta kommunen om du vill ha information om de uppgifter kommunen behandlar om dig. Du kan även kontakta kommunen för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål.

På nedanstående sida finns mer information om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har som registrerad. 

Kontakt

Om du har frågor om kravspecifikationen i tjänsten ta då kontakt med kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvarig nämnd via 013-20 60 00

eller linköpings kommuns dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Till e-postformulär för Dataskyddsombud

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Linköpings kommun
Juridikenheten (Dataskyddsombud)
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 18 februari 2022