Hoppa till huvudinnehåll

Dispens för gödselspridning

Linköpings kommun ingår i det nitratkänsliga området. Det innebär att det finns regler för när och hur gödselspridning får ske under olika perioder på året. Syftet med reglerna är att motverka näringsläckage och minska risken för övergödning.

Normalt sett får gödsling inte ske under exempelvis vintertid, men det kan i vissa fall ges dispens. 

Ansökan om dispens

  • Det är någon extraordinär händelse som orsakat behovet att sprida gödsel. Normalt ska varje djurhållare se till att det finns lagringsutrymme för gödseln, även under skiftande väderförhållanden.
  • Du har undersökt alternativa lagringsplatser för gödseln, till exempel hos grannar.
  • Lämpliga skiften väljs för spridning. Markskiftet ska vara så plant som möjligt och gärna bevuxet, detta för att minska risken för näringsläckage.

Vanliga villkor

Beslutet om dispens innehåller ofta följande villkor: 

  • Spridning ska anpassas till skiftets utformning så att risken för ytavrinning minimeras.
  • Skyddsavståndet är sex meter till alla vattendrag, öppna diken och dräneringsbrunnar (längre vid snötäckt/tjälad mark).
  • Skyddsavståndet är 50 meter till dricksvattentäkter (längre vid snötäckt/tjälad mark).
  • Gödsel som sprids på obevuxen mark ska myllas ned inom fyra timmar.
  • Vid planeringen av nästa års gödselgiva ska hänsyn tas till vinterspridningen.
Läs mer om dispens för spridning av gödsel

Senast uppdaterad den 11 mars 2024