Hoppa till huvudinnehåll

Utsläpp av förorenat vatten

I Linköping finns en vägledning med riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattenledningar och recipienter (sjöar och vattendrag).

Linköpings kommun och Tekniska verken arbetar efter EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) för att nå god vattenstatus i sjöar, vattendrag och grundvatten. Du och din verksamhet behöver också hjälpa till i detta arbete.

Processavloppsvatten och dagvatten från verksamheter och fastigheter kan innehålla föroreningar som när de direkt leds till dagvattennät, vattendrag eller sjö kan bidra till utsläpp av föroreningar, exempelvis övergödande ämnen och metaller.

För att god vattenstatus ska uppnås eller bibehållas i recipienter, det vill säga sjöar och vattendrag, måste vi alla hjälpa till att nå målen i tid och löpande genomföra åtgärder för att förhindra utsläpp av skadliga ämnen.

Då det inte finns några nationella riktlinjer för utsläpp av förorenat vatten till dagvatten och recipient har Miljöavdelningen tillsammans med Tekniska verken tagit fram denna vägledning. Riktvärdena bör tillämpas för att likartade och grundläggande miljökrav ska kunna ställas vid utsläpp av förorenat vatten med hänsyn till skydd av vattenmiljön.

Riktvärden

Ämne/parameter Riktvärde Enhet
Arsenik (As) 15 μg/l
Krom (Cr) 15 μg/l
Kadmium (Cd) 0,2 μg/l
Bly (Pb) 10 μg/l
Koppar (Cu) 30 μg/l
Zink (Zn) 30 μg/l
Nickel (Ni) 30 μg/l
Kvicksilver (Hg) 0,07 μg/l
Oljeindex 1 mg/l
pH 6-9  
Totalfosfor 0,05 mg/l
Totalkväve 2,5 mg/l
Suspenderat material 40 mg/l
PFAS 11 0,05 μg/l

Riktlinjer för tillämpning av riktvärden

Några grundförutsättningar gäller vid tillämpningen av riktvärdena i tabellen ovan.

Riktvärdena gäller i utsläppspunkt

Värdena ska uppfyllas i verksamhetens utsläppspunkt. Det kan vara anslutningspunkt till dagvattensystemet eller utsläppspunkt till dike, direkt i vattendrag eller sjö.

Riktvärdena är generella och gäller först när beslut fattas i enskilda fall. För vissa verksamheter kan det vara aktuellt att analysera ytterligare ämnen.

Både för tillfälliga och permanenta verksamheter

Riktvärdena gäller såväl permanenta som tillfälliga utsläpp; till exempel tvättning och färgborttagning på tak och fasader, båtar, entreprenadmaskiner och containrar.

Känsliga recipienter

Utsläpp till mycket känsliga recipienter ska särskilt beaktas. I sådana fall kan högre krav än riktvärdena behöva ställas för att skydda recipienten. Detsamma gäller utsläpp till vattenförekomst med lågt flöde eller liten vattenomsättning.

Vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden är det extra viktigt att minimera föroreningar i vattnet. Det räcker till exempel med mycket låga halter av oljeföroreningar i dricksvatten för att det ska bli odrickbart på grund av smak och lukt. Högre krav än riktvärdena kan behöva ställas framför allt för oljeföroreningar. För utsläpp av dagvatten inom vattenskyddsområden kan särskilda regler gälla.

Tillämpning i dagvattenutredningar

Dagvattenutredningar som genomförs i samband med översikts- och detaljplaner ska bland annat visa på att dagvattnet från planområdet kan tas omhand på lämpligt sätt. Det ska även säkerställas att möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen för mottagande sjö eller vattendrag (vattenförekomst) inte försämras.

De framtagna riktvärdena kan användas som stöd i dagvattenutredningar, men ska inte användas för att dimensionera dagvattenanläggningarnas storlek. Detta eftersom riktvärdena är för generella för att få fram volymer eller yta. Vid dimensionering bör fokus istället ligga på vattenförekomstens miljökvalitetsnorm och att denna inte ska försämras.

Provtagning

För att kunna bedöma om vattnet behöver renas innan utsläppet är det viktigt att ta reda på om det innehåller föroreningar. Provtagning och analys bör göras av behörig provtagare och ackrediterat laboratorium och analyseras enligt svensk standard eller motsvarande. Proverna bör analyseras för totalhalt och bör göras på icke-filtrerade prover.

Vilka ämnen som behöver analyseras i det vatten som ska släppas ut beror på dess föroreningsinnehåll. För att underlätta både för Miljöavdelningens egen bedömning och för verksamhetsutövare har Miljöavdelningens och Tekniska verken tagit fram riktvärden som framgår av tabellen ovan.

Vid frågor kan du nå Miljöavdelningen via Kontakt Linköping. 

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 15 mars 2024