Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ryd - Ostkupan 1, 2 m.fl.

Detaljplan i Ryd för Ostkupan 1, 2 m.fl.

Under januari 2018 startade detaljplanekontoret arbetet med att ta fram en ny detaljplan för delar av fastigheten Ostkupan 1, 2 och 14 i norra delarna av Ryd. Planområdet ligger söder om Rydsvägen och norr om hyresbolagets Studentbostäders befintliga hyreslägenheter.

Syftet med arbetet är att pröva möjligheten att förtäta/ändra markanvändningen för att möjliggöra nya bostäder. Arbetet med detaljplanen omfattar bland annat att utreda parkeringslösningar för befintliga och nya bostäder och påverkan på omgivande bebyggelse. Fastighetsägaren har angivit att efterfrågan på parkeringsplatser i stadsdelen är lägre än antalet tillgängliga parkeringar.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bostäder i 4 till 5 våningar i anslutning till befintlig bebyggelse. Detaljplanen syftar även till att skapa bostäder med mindre lägenheter som har ett strategiskt läge nära centrum och universitetet som kan minska behovet av egen bil och öka användandet av cykel och kollektivtrafik.

Förslaget till detaljplan med tillhörande utredningar finns att läsa under dokument nedan. Där finns även en länk till cityplanner, där du kan se förslaget till bebyggelse i en 3D-miljö.

Överklagad detaljplan

Samråd pågick 26 november 2018 – 11 januari 2019. Samrådsmöte i form av öppet hus hölls den 5 december 2018. Granskning pågick 29 april - 27 maj 2019.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 5 november 2019 § 325. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 19 november 2019.

Beslutet att anta detaljplanen har överklagats och har överlämnats till Mark- och miljödomstolen. Kommunens beslut om att antaga detaljplanen har även överprövats av länsstyrelsen i Östergötland (11 kap 10 § Plan och bygglagen). Planförslaget har av länsstyrelsen antagits innebära påtaglig skada på riksintresse för totalförsvaret.

Planskede

Överklagad. Detaljplanen togs fram med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Cityplanner
Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020