Hoppa till huvudinnehåll

Askeby - del av Juby 14:37 med flera

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse. Förslaget är på samråd 20 september-1 november 2023.

Bild som visar planområdet

Karta över planområdet.

Planområdet ligger söder om Grenadjärtorpsvägen i Askeby, cirka 15 km från Linköpings centrum och är ungefär 10 hektar stort. Området är idag oexploaterat och består mestadels av åkermark och skog.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse väl anpassad till befintlig bebyggelse, landskapet, kulturmiljön och där vackra utblickar tas tillvara. Planen syftar också till att skapa en bebyggelsemiljö väl integrerad i terräng och natur, där platsens naturvärden värnas och blir värdeskapande i boendemiljön. Syftet är också att förstärka och skapa kopplingar till viktiga målpunkter inom Askeby.

Detaljplanen stämmer delvis överens med Översiktsplanen för landsbygden och småorterna, 2014. Avvikelse från översiktsplanen avser en omfördelning av område B1 i utvecklingsskissen i översiktsplanen.

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Planförslag

Detaljplanen möjliggör för byggande av cirka 50 bostäder i form av småhus, radhus och parhus. Bebyggelsen har placerats med stor hänsyn till platsens geotekniska förhållanden och befintliga natur- och kulturmiljövärden som dessutom blir värdeskapande i området. Viktigt i planarbetet har också varit att placera bebyggelsen så att området upplevas varierat och bibehåller en lantlig karaktär.  För området tillförs även ett lekområde och kopplingar till befintliga målpunkter i Askeby skapas eller förstärks. Detaljplanen möjliggör för in- och utfart av biltrafik till planområdet via Andreas Lindbloms väg. Angöring till planområdet via Kungshagsvägen är endast planerad för gång- och cykeltrafik.

Bild som visar en situationsplan över planområdet

Situationsplan över planområdet. Arkitekt: Måns Rydberg arkitektur AB.

 

Bild som visar en illustrationsplan från gestaltningsprogrammet över befintlig och föreslagen/möjlig utveckling för allmän platsmarkIllustrationsplan från gestaltningsprogrammet över befintlig och föreslagen/möjlig utveckling för allmän platsmark (källa Tyréns). Klicka på bilden för att se den i större format.

Förslaget i 3D

Samråd pågår

Samråd pågår 20 september-1 november 2023.

Planhandlingarna finner du digitalt längre ner på webbsidan. Under samrådstiden finns planhandlingarna även utställda hos Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämndens diarium, via post eller e-post senast den 1 november 2023.

Samhällsbyggnadsnämndens diarium

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Till e-postformulär för Lämna synpunkter på detaljplanen

E-post: [email protected]

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Välkommen på öppet hus

Torsdagen den 19 oktober mellan klockan 17.30-20.00 finns vi på plats i skolrestaurangen på Askeby skola, Brunnsgårdsvägen 36 i Askeby. Välkommen för att ställa frågor om planarbetet och för att lämna dina synpunkter.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd

När detaljplaneförslaget går ut på samråd skickas information ut till berörda personer, myndigheter med flera som kan behöva tycka till. I de flesta fall kungörs förslaget på kommunens digitala anslagstavla och i dagstidningar, vilket betyder att vi informerar om förslaget. Under samrådet finns detaljplaneförslaget tillgängligt för allmänheten hos Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket.

Samrådet pågår i tre till sex veckor. Under samrådet finns det möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Planhandlingar

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag att beställa

Dokumenten nedan är inte tillgänglighetsanpassade dokument, dvs de kan inte läsas upp av en skärmläsare och publiceras därför inte på webbsidan. För att ta del av dokumenten använd e-postformuläret Beställ utredning.

  • Arkeologisk förundersökning
  • Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
  • Markteknisk undersökningsrapport
  • Översiktlig geoteknisk undersökning 1991
  • Översiktlig miljöteknisk markundersökning
Beställ utredning

Om du vill ta del av utredningarna kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan och utredning det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ utredning

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Planarkitekt Victoria Blomberg-Liwéll. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 20 september 2023