Hoppa till huvudinnehåll

Vimanshäll - Tändspolen 1 med flera

Arbete pågår med att ta fram förslag på ny bebyggelse med bostäder i form av flerbostadshus och radhus, lokaler för verksamheter i bottenplan och trygghetsboende. Förslaget innehåller även utbyggnad av befintlig förskola.

Kartbild med planområdet markerat

Kartbild med planområdet markerat.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder med inslag av verksamheter i bottenplan samt vårdboende och radhus. Planens syfte är även att möjliggöra en utbyggnad av befintlig förskola från 45 till 100 barn samt möjlighet att bygga gruppbostäder.

Bebyggelsens höjd och utformning regleras för att skapa en god gestaltad miljö i förhållande till dess omgivning och planområdets läge i staden. Detaljplanen möjliggör även för flexibilitet både vad gäller höjd på bebyggelse och utformning.  

Illustrationsbild över området.

Illustrationsbild över området.

Datoranimerad vy över bostadsområde med planerad bebyggelse inritad som vita block.Illustrationsbild över området från söder, med Vistvägen i förgrunden.

Datoranimerad vy över bostadsområde med planerad bebyggelse inritad som vita block.

Illustrationsbild över området från öster, med förskolan i förgrunden till höger.Datoranimerad vy över bostadsområde med planerad bebyggelse inritad som vita block.Illustrationsbild över området från väster, längs med Vistvägen.Datoranimerad vy över bostadsområde med planerad bebyggelse inritad som vita block.Illustrationsbild av vy från nordväst (Poppelvägen).

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Samråd pågick 12 november-9 december 2018. Eftersom det gått lång tid sedan förra samrådet gjordes ett nytt omtag som pågick 6 december 2023-26 januari 2024 med öppet hus den 23 januari 2024.

Processen för när en detaljplan tas fram. Visar avsnittet Bearbetning.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar. Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Planhandlingar

Planeringsunderlag att beställa

Dokumenten nedan är inte tillgänglighetsanpassade dokument, dvs de kan inte läsas upp av en skärmläsare och publiceras därför inte på webbsidan. För att ta del av dokumenten använd e-postformuläret Beställ utredning.

  • Dagvattenutredning
  • Geoteknisk utredning och markprovtagning
  • Trafikbullerutredning
Beställ utredning

Om du vill ta del av utredningarna kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan och utredning det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ utredning

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Kommunens planarkitekt för projektet är Ida Hellman. Om du har frågor om projektet skickar du dem till vårt kontaktcenter Kontakt Linköping, som svarar på dina frågor direkt eller hänvisar dig till rätt person.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 27 februari 2024