Hoppa till huvudinnehåll

Distorp-Gärstad - Distorp 2:1 med flera

Norr om E4:an, i anslutning till Gärstadverken planeras ett nytt verksamhetsområde. Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för området.

Kartbild med planområdet markerat

I Linköping finns det en stor efterfrågan på verksamhetsmark, både för nyetableringar men framför allt för omlokaliseringar med anledning av Ostlänkens planerade sträckning genom staden.Planområdet som utreds omfattar bland annat fastigheten Distorp 2:1. Området är utpekat som verksamhetsmark både i Översiktsplan för staden från år 2010 och i Fördjupad översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad från år 2012. Där utpekades området både för störande och icke störande verksamheter (V och VS).

Ett planarbete inleds för hela det markerade området, men eftersom det är ett mycket stort område kommer det troligen att delas upp i flera mindre detaljplaner under processens gång.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Distorp-Gärstad för Distorp 2:1 med flera.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Filippa Blomberg och exploateringsingenjör David Kelly. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 21 mars 2023