Hoppa till huvudinnehåll

Ekängen - Stensätter 1:107 med flera (västra området) och Tägneby 4:14 med flera (östra området)

Nu påbörjar vi planarbete för utveckling av Ekängen.

Stensätter Tägneby.png

Karta över Ekängen, inom markerat område kommer det att planeras för ny bebyggelse.

Linköpings kommun påbörjar nu detaljplanering för ett stort område i centrala Ekängen, där en ny stadsdel kommer att ta form. Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra för ett centrum med lokaler för butik och service samt grundskola och förskola. Det kommer även planläggas för fotbollsplaner, en idrottshall och bostäder av olika typer, både flerbostadshus och enbostadshus av olika slag.

Den första etappen innehåller två detaljplaner, en i den västra delen av området och en i den östra. I den västra planeras det för centrum, flerbostadshus och främst radhus, och i den östra delen främst radhus och villor. Totalt bedöms drygt 1 000 nya bostäder rymmas i första etappen.

Detaljplanerna kommer att gå ut på samråd, preliminärt under våren 2024.

Datorrendering av vy över ny huvudgata i området.

Visionsbild för huvudgatan genom det nya området med omgivningar. Bild: Veronika Borg och Strategisk Arkitektur.

Detaljplanerna följer avsikterna i översiktsplanen Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad, som antogs av kommunfullmäktige 2012. Avsikten är att Ekängen ska bli en stadsdel som präglas av trädgårdsstadens ideal, med måttlig höjd och täthet på bebyggelsen, hög prioritet på framkomlighet med gång- och cykel och mycket grönska. Gator, allmänna platser och ledningsnät kommer att ha kommunalt huvudmannaskap.

Området kommer ta tid att bygga ut; först kommer gator och ledningar byggas. Byggstart för bostäderna beräknas kunna ske i slutet av 2020-talet.

Process

Samhällsbyggnadsnämnden tillät detaljplaneprövning av området 2022-06-22. Detaljplanechefen har på delegation 2023-05-22 beslutat att starta Stensätter 1:107 med flera (västra området).

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ylva Bengtsson. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 27 september 2023