Hoppa till huvudinnehåll

Hackefors - Hackefors 5:1 med flera

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för verksamhetsmark.

Kartbild med planområdet markerat

I Linköping finns det en stor efterfrågan på verksamhetsmark, både för nyetableringar och för omlokaliseringar med anledning av Ostlänkens planerade sträckning genom staden. Planområdet som utreds omfattar delar av fastigheterna Hackefors 5:1, Hackefors 5:37 och Tannefors 1:101. Området är utpekat som verksamhetsmark i Översiktsplan för staden från år 2010.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Hackefors för Hackefors 5:1 med flera.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Möller och exploateringsingenjör Victor Kellner. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 25 september 2023