Hoppa till huvudinnehåll

Djurgården: Etapp 2

Enligt den föreslagna detaljplanen kommer Djurgården etapp 2 bestå av cirka 2000 nya bostäder. Inom planområdet föreslås även etablering av skola, förskolor, vårdboende, idrottshall samt verksamhetslokaler. Kommunen planerar utöver detta att bygga en ny allmän gång- och cykelväg. Även torg, park och naturområden finns med i planen.

Vad ska hända?

Planförslaget innehåller en blandning av flerbostadshus och småhus. Bebyggelseskalan i området varierar med högre byggnadsvolymer i fyra till sex våningar längs det centrala stråket Hertig Johans allé och områdets övriga huvudgator. Närmast Djurgårdens centrum medger planen bebyggelse i upp till tio våningar. I områdets inre delar, mot angränsande natur- och rekreationsområden planeras för en fortsatt tät men lägre bebyggelseskala i två till fyra våningar.

Planområdet ligger i anslutning till Tinnerö eklandskap och riksintresseområden för natur- och kulturmiljövård, detta ställer särskilt höga krav på utformningen av den nya stadsdelen. Målet med detaljplanen är att tillvarata och stärka befintliga naturinslag, bland annat genom att integrera sammanhängande gröna stråk i stadsbilden, förbättra förutsättningarna för växt- och djurarter samt skapa attraktiva rekreationsmiljöer.

När gör vi detta?

Detaljplanen för etapp 2 gick ut på granskning 11 maj 2022, synpunkter kunde lämnas till och med 3 juli 2022. Detaljplanen förväntas preliminärt antas under kvartal 4 år 2022.

Inbjudan till markanvisningstävling beräknas gå ut någon gång under 2023.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Åsa Westergren. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 4 november 2022