Hoppa till huvudinnehåll

Hejdegården - bostäder och verksamheter intill Brokindsleden

Längs Brokindsleden ska tre nya hus byggas och tre befintliga hus byggs till med fler våningar.

Volymskiss.jpg

Vad ska hända?

LBB Fastighets AB i Linköping ska bygga 90 nya lägenheter, kontor och centrumlokaler intill Brokindsleden. Tre nya hus i fem våningar ska byggas (m, n och l). Tre befintliga flerbostadshus (a, b och c) i tre våningar ska byggas på med två våningar.

Situationsplan beskuren.jpg

Situationsplan som visar ny och befintlig bebyggelse. Hus a, b och c är befintliga byggnader som ska byggas på med två våningar till totalt fem våningar. Hus m, n och l är ny bebyggelse som ska bli fem våningar. (M5 arkitektur, 2022).

Detaljplanen innebär förtätning i ett innerstadsnära läge inom stadsdelen Hejdegården. Detaljplanen syftar även till att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt värdefulla träd och alléer inom planområdet.

Parkering

Ett parkeringsgarage med cirka 56 parkeringsplatser ska byggas under mark. Nya markparkeringar kommer också att anläggas. Parkeringsgaraget och markparkeringarna ska tillgodose behovet av parkeringsplatser för framtida bebyggelse och ersätta befintliga parkeringsplatser inom området som bebyggs. 

Cykelparkering ska ordnas inom området, både inomhus och utomhus. Cykelparkering är planerad att ordnas utomhus i närheten av alla entréer, i cykelförråd i källargaraget i de nya byggnaderna samt i cykelförråd i några av de befintliga husen. 

När gör vi det?

LBB Fastighets AB i Linköping har i dagsläget ingen tidplan för när byggnationen kan starta. LBB Fastighets AB kommer att skicka ut information till berörda lägenhetsinnehavare och lägga ut information på in webbplats när de har beslutat sig för ett startdatum för byggnationen.

Process för detaljplan, laga kraft

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Victoria Blomberg-Liwéll. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 24 maj 2023