Hoppa till huvudinnehåll

Insatser - Stärkta platskvaliteter och samband

Dessa insatser har vi som målsättning att genomföra

För utveckling av stadskärnans vardagsrum (stråk, gator, torg och parker)

Kommunen avser i samverkan med Citysamverkan, fastighetsägarna och andra aktörer arbeta med att ta fram Idé/koncept- och genomförandeprogram för viktiga och strategiska stråk i stadskärnan. Kommunen avser även att ajourhålla och kommunicera en prognostiserad prioritetsordning för ombyggnationer av allmän plats. Kommunen avser att kontinuerligt informera och ha dialog med Citysamverkan och Cityfastighetsägarna om inspel till prioriteringsordning och de större ombyggnationerna av allmän plats. Detta för att främja en god samordning av insatser.

Fastighetsägarna avser att tillsammans med Citysamverkan och andra aktörer aktivt medverka för att prioritera och samordna behov av insatser kopplade till fastigheterna (utveckling/underhåll/ hyresgäster/verksamheter) med stöd av den prioriteringsordning för utbyggnaden av gator, torg och parker som kommunen tar fram och ajourhåller. I samband med stråkutveckling och ombyggnationer av allmän plats avser fastighetsägarna att bidra till attraktivitet och platskvalitet, till exempel genom att ansluta takavvattning till det röranslutna dagvattennätet och bidra till utbyggnad av markvärme där sådan dras fram.

Kommunen, de kommunala bolagen och fastighetsägarna avser att tillsammans genom bra samordning och innovativa tekniska lösningar verka för att grävarbeten effektiviseras och minimeras samt att även åverkan på färdigställda ytskikt så långt som möjligt undviks. Parterna avser vidare att tillsammans verka för att använda ekosystemtjänster (till exempel fler träd och annan grönska) för att möta ett förändrat klimat samt bidra till attraktion och livskvalitet.

Fastighetsägarna avser att i utvecklingen av fastigheter aktivt verka för ett bra samspel med överenskommen plats- eller stråkidentitet samt verka för att etablera hyresgäster som utvecklar platsen/ stråket mot uppsatta gemensamma mål.

Kommunen, fastighetsägarna och Citysamverkan avser att tillsammans verka för att aktivt och medvetet använda och skapa möjligheter med tillfälliga aktiviteter, insatser och tillfällig gestaltning (så kallad placemaking/testbeds) som en del i utvecklingen av stadskärnans stråk och platser när så är möjligt och lämpligt.

För utveckling av tillgänglighet och mobilitet

Kommunen, de kommunala bolagen och fastighetsägarna avser att tillsammans med andra aktörer utveckla mobilitetshubbar, fler mobilitets-/delningstjänster och entréparkeringar för cykel i stadskärnan samt löpande ta fram och uppdatera paketering och skyltprogram för dessa. Som en del i detta tar kommunen fram en pilotutredning för entréparkering och mobiltetshubb med fokus kring Trädgårdstorget/Klostergatan/Drottninggatan. En viktig del i utvecklingen av stadskärnan är att fastighetsägarna behöver ta ett ökat ansvar för cykelparkering och mobilitetslösningar på kvartersmark. Kommunen avser även att tillsammans med fastighetsägarna och andra aktörer pröva möjligheten att starta ett tvärsektoriellt samarbete för utveckling av smart mobilitet i stadskärnan.

Kommunen och Sankt kors (Dukaten) avser att tillsammans med andra aktörer utveckla ett nytt effektivt trafik- och parkeringsledningssystem.
Kommunen avser tillsammans med Region Östergötland/Östgötatrafiken verka för utveckling av en kapacitetsstark kollektivtrafik som tar höjd för framtiden. Som ett första steg avses en utredning tas fram för utvecklingen av en framtida kapacitetsstark kollektivtrafik till och genom innerstaden.

Kommunen avser att tillsammans med fastighetsägarna, Citysamverkan och andra aktörer utreda möjligheten för utveckling av mikroterminaler för godsleveranser i stadskärnan. Kommunen avser även att tillsammans med andra aktörer utreda och pröva förbättrade tidsrestriktioner för godsleveranser samt möjligheterna till bättre information om tillfälliga avstängningar som påverkar leveranser.

Kommunen, Sankt kors (Dukaten) och fastighetsägarna avser att tillsammans skapa nya attraktiva cykel P-garage samt analysera och utveckla befintliga P-husens roll/funktion i det samlade och framtida mobilitetssystemet för stadskärnan. Parterna avser vidare även att ta fram och uppdatera beläggnings- och behovsanalyser samt modeller och normer för mobilitets- och parkeringslösningar för olika fordonstyper.

Senast uppdaterad den 9 april 2024