Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Områdesutveckling: stadskärnan

Stadskärnan har stor betydelse för stadens och kommunens utveckling. För att kunna möta framtida behov ska vi ta fram en gemensam inriktning för utvecklingen tillsammans med näringsliv och fastighetsägare.

Linköpings kommun vill säkerställa att vår stadskärna har goda förutsättningar för att möta framtida behov vad gäller innehåll och miljöer, för att skapa en stark, attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna för lång tid framöver.

Tillsammans med näringsliv, fastighetsägare, föreningsliv och dig som invånare ska vi ta fram en gemensam inriktning för hur Linköpings stadskärna ska utvecklas.

När gör vi detta?

Arbetet med att ta fram en plan för stadskärnans utveckling påbörjades i mars 2021. Under andra halvan av 2021 kommer vi att föra dialog med utvalda aktörer som är eller skulle kunna vara närvarande i stadskärnan. Sådana aktörer kan bland annat vara fastighetsägare, föreningsliv, näringsidkare och kommunala verksamheter.

Vi kommer också att bjuda in linköpingsborna att lämna in synpunkter på stadskärnans utveckling på olika sätt.

Inriktningen för stadskärnans utveckling ska vara klar innan sommaren 2022. Därefter ska den börja användas som stöd för fortsatt utveckling av byggnader, torg, gator med mera inom området.

Vad ska hända i stadskärnan?

Det vet vi inte ännu. Just nu arbetar vi med att ta en plan för hur stadskärnan ska utvecklas. Planen kommer att tas fram av Linköpings kommun tillsammans med fastighetsägare och andra viktiga aktörer för stadskärnan.

Planen för stadskärnans utveckling kommer att hantera både byggnader och allmänna platser, som torg, gågator och parker.

En viktigt aspekt i det fortsatta arbetet med utveckling av stadskärnan är att flera platser och byggnader är kulturhistoriskt värdefulla. Kommunen kommer i tidigt skede att utreda frågan noga och kommer att behöva göra avvägningar mellan kulturhistoriska aspekter och utvecklingsbehov.

Planerade projekt i stadskärnan

Utvecklingen av stadskärnan sker inom olika detaljplaneprojekt. För närvarande pågår arbete med följande detaljplaner:

Senast uppdaterad den 23 mars 2021