Hoppa till huvudinnehåll

Livsvänlig framtidsstad med stark unik identitet

Tillsammans vill vi

Lyfta fram, värna och utveckla bebyggelse, miljöer och utbud som skapar identitet, attraktivitet och konkurrenskraft

Linköping är en framtidsstad med rik samtid och historia samt en egen unik identitet. Stadskärnans unika identitet och attraktivitet skapas och utvecklas i samspelet mellan nya tillägg och de rika kulturmiljöerna med den karaktärsgivande äldre bebyggelsen. Till exempel har domkyrkan och slottet med dess omgivningar en särskilt viktig roll för Linköpings historiska djup och kan lyftas fram som viktiga identitetsskapande besöksmål, men även andra byggnader, institutioner och miljöer från olika epoker och från samtiden är viktiga symboler för stadskärnans identitet, attraktionskraft och utveckling. Stadskärnans själ, identitet och attraktivitet skapas också av det samtida utbudet av upplevelser, kultur, handel, näringsliv och service samt tillgången på trygga och meningsskapande vistelsemiljöer. Stadskärnans själ, identitet, stadsbyggnadskvaliteter och samlade utbud är bärande för stadens attraktions- och konkurrenskraft. Det finns flera aspekter som är avgörande i detta. En viktig del är att tillsammans värna, lyfta fram och nyttja värdeskapande kulturhistoriska kvaliteter och symbolbyggnader samtidigt som nya arkitektoniska- och stadsbyggnadsmässiga kvaliteter läggs till. Lika viktigt är även att tillsammans verka för ett utvecklat utbud av upplevelser, kultur, handel och näringsliv i stadskärnan. Vi som stadskärnans aktörer har ett gemensamt ansvar att värna samt utveckla skönhet, platskvalitet och ett brett utbud som bidrar till att bibehålla och utveckla Linköpings egna identitet och attraktionskraft med utgångspunkt i platsen, historien, samtiden och framtiden.

Skapa förutsättningar för mer puls, upplevelser och kultur

En viktig del för att bibehålla och utveckla stadskärnans attraktivitet och identitet är ökade möjligheter till upplevelser, kultur samt små och stora evenemang i stadskärnan. För detta är det bland annat viktigt med genomtänkta lösningar som gör det lätt att genomföra olika typer av evenemang på ett bra sätt i stadskärnan, både inomhus och utomhus. En bra och medveten samordning och synergi mellan evenemang, aktiviteter och stadsutveckling är ett viktigt ansvar för stadskärnans olika aktörer. En annan viktig del är att tillsammans verka för en bra tillgång till lokaler som skapar möjligheter för att uppleva och utöva kultur, föreningsliv och andra småskaliga verksamheter som bidrar till den unika identiteten samt till bredden i utbud och upplevelser i stadskärnan. Detta exempelvis genom att verka för ett gott utbud av små och medelstora scener, lokaler som ger förutsättningar för olika småskaliga kreativa verksamheter, det fria kulturlivet, kulturutövning, med mera. Även utveckling av kulturinstitutioner som exempelvis Östergötlands museum, Östgötateatern och Östgötamusiken med dess utbud, lokaler och närområde är viktiga för stadskärnans attraktivitet och puls. Ett strategiskt och aktivt arbete med tillfälliga aktiviteter (placemaking/testbeds) utgör också en viktig del i utvecklingen av stadskärnan, dess platser och utbud. Vi som stadskärnans aktörer har ett gemensamt ansvar att tillsammans med de olika institutionerna verka för att skapa förutsättningar för mer puls, upplevelser och kultur i stadskärnan.

Fortsätta utveckla förutsättningar för ett starkt handels- och näringsliv i en stadskärna där även universitets- och utbildningsrelaterade verksamheter utgör naturliga och viktiga inslag

Handel utgör en viktig del i stadskärnans funktion, identitet och attraktionskraft. Linköping är även en stark forsknings- och universitetsstad med ett stort och starkt näringsliv som ligger i internationell framkant, vilket med fördel kan vara bättre representerat i stadskärnan. En viktig del för utvecklingen av ett starkt handels-, närings- och universitetsliv som attraherar besökare, kunder och talanger är stadskärnans samlade attraktionskraft med höga plats- och vistelsekvaliteter samt en hög tillgänglighet. Avgörande för handeln är även ett fortsatt utvecklat underlag med fler människor som bor, verkar, besöker och rör sig i stadskärnan. Vi som stadskärnans aktörer har ett gemensamt ansvar att tillsammans verka för att skapa attraktionskraft samt fler anledningar och möjligheter att besöka och verka i stadskärnan.

Skapa utbud och platser för det unika och för olika behov

Den livsvänliga framtidsstaden behöver utvecklas som en plats för alla samt med en bredd, spets och kvalitet i förutsättningar och utbud för olika invånare, aktörer och besökare. Detta behöver aktivt och medvetet adresseras vid utveckling av bebyggelse, platser och stråk samt olika verksamheter. Att det finns verksamheter som är öppna under större delen av dygnet är också en viktig del i en livsvänlig attraktiv stadskärna med ett rikt utbud. Stadskärnans samlade utbud, innehåll och program för tillfälliga och varaktiga aktivitetsplatser behöver ge plats för det unika och samlat rikta sig till en bredd av målgrupper som till exempel barn, unga, äldre, olika Linköpingsbor och besökare. Vi som stadskärnans aktörer har ett gemensamt ansvar att tillsammans med de olika institutionerna verka för att skapa utbud och platser för det unika och för olika behov.

Senast uppdaterad den 9 april 2024