Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan som skapar mervärden och tar höjd för framtiden

Tillsammans vill vi

Ta höjd för fler, mer och en ökad mångfald i en växande region, stad och innerstad

Stadskärnan är och behöver utvecklas som ett attraktivt nav i en växande innerstad, stad och region. Fram till år 2060 förväntas befolkningen öka med cirka 90 000 invånare i kommunen varav cirka 60 000-70 000 i staden. Att Linköping växer till en liten storstad kommer och behöver påverka lösningar, utbud och identitet i stadskärnan. Stadskärnan behöver utvecklas som en mötesplats med en mångfald i utbud och kvaliteter för den växande befolkningen i hela staden, kommunen och regionen. Den växande befolkningen ger även behov av resurs- och yteffektiva lösningar för tillgänglighet och mobilitet i stadens centrala delar. Sammankopplingen med den växande innerstaden är viktig att beakta vid stadskärnans utveckling, för att många ska kunna dra nytta av det utökade underlaget och utbudet som en växande befolkning medför. Särskilt viktigt är sammanlänkningen mellan nytt resecentrum och stadskärnan. Utvecklingen av stadskärnan och utvecklingen kring nytt resecentrum behöver också ske med en medveten samordning där utbud och karaktär kompletterar och stärker varandra. Även utformning av stadskärnans lokaler, vardagsrum, bytespunkter och andra funktioner behöver ta höjd för den växande innerstaden och befolkningen. Vi som stadskärnans aktörer har ett gemensamt ansvar för att ta höjd för framtiden i utveckling, utformning och lösningar.

Skapa nytänkande, robusta och resurseffektiva lösningar för klimat, mobilitet och lokaler som tar höjd för framtiden

Förändringstakten i Linköping och omvärlden är hög. Att ansvarsfullt agera för att möta olika behov är viktigt för Linköping och stadskärnans utveckling och attraktivitet.
Detta gäller såväl för digitalisering och annan teknisk utveckling. För behov av minskad klimatpåverkan och hantering av förändrat klimat. För behov av mobilitetslösningar för hög tillgänglighet och attraktiva miljöer. Samt för utbud av olika typer av lokaler i en växande framtidsstad. Vi som stadskärnans aktörer har ett gemensamt ansvar att tillsammans verka för robusta och resurseffektiva lösningar som tar höjd för en bättre och mer hållbar framtidsstad.

Utveckla innovativa lösningar som ökar tryggheten och underlättar vardagen

De tekniska och administrativa lösningarna har en avgörande roll för stadskärnans utveckling, attraktivitet och trygghet. De har också en stor betydelse för att möta behov kopplat till klimatförändringar, för en långsiktigt hållbar ekonomi, för verksamheters utveckling och för möjligheten till smidiga hållbara vardagsliv med minimala störningar. Tryggheten är avgörande för stadskärnans funktion, identitet och attraktionskraft. Det är viktigt att lösningar kopplat till utveckling av bebyggelse, miljöer och evenemang görs på ett sätt som bidrar till trygghet och förebygger brott. Vi som stadskärnans aktörer har ett gemensamt ansvar att tillsammans ligga i framkant och verka för nytänkande lösningar som skapar trygghet och underlättar vår vardag.

Skapa mervärden genom ökad samverkan och samordning, nytänkande samt medveten kommunikation

Stadskärnan är som plats och konkurrensmedel viktig för hela staden, kommunen och regionen. Stadskärnan behöver kontinuerligt utvecklas i samverkan och med tillit mellan dess parter och aktörer. Med en strategisk och inkluderande samverkan, samordning samt medveten kommunikation kring olika processer, åtgärder, insatser och investeringar kan mervärdet och synergierna mellan olika initiativ ökas samtidigt som störningar kan minskas och kvaliteten i stadskärnan som helhet stärkas. Vi som stadskärnans aktörer har ett gemensamt ansvar att tillsammans aktivt verka för en god samverkan och samordning av åtgärder, insatser och investeringar med inkluderande nytänkande processer som stärker stadskärnans utveckling och attraktivitet över tid.

Senast uppdaterad den 21 juni 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: