Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan/anmälan avloppsanläggning

Ansökan för ny avloppsanläggning

Du behöver ansöka om tillstånd om du ska inrätta ett nytt WC-avlopp. Tillstånd krävs även om du ska ändra anläggningens placering eller reningsteknik.

Anmälan för enklare avloppsanläggningar och för att ändra

Om du ska inrätta avlopp utan WC med endast bad-, disk- och tvättvatten anslutet, räcker det med en anmälan. När delar av en avloppsanläggning ändras, utan att placering eller komponenter ändras, är det också tillräckligt med en anmälan.

Invänta Miljöavdelningens beslut

Om du anlägger eller ändrar ett avlopp utan att ha tillstånd eller gjort anmälan riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Renhållningsdispens - eget omhändertagande av avloppsfraktioner

Information om bilagor

Fyll i aktuella uppgifter i ansökningsblanketten och komplettera med nedanstående bilagor:

 • Översiktskarta där fastigheten/fastigheterna märkts ut.
 • Situationsplan i skala 1:400 – 1:1000.
 • Detaljerad beskrivning av avloppsanordningens efterföljande rening (samtliga delar). Vid infiltration och markbädd ska längd och tvärsektion redovisas.
 • Diagram över kornfördelning från jordprov vid föreslagen infiltration.
 • Vid gemensamhetsanordning: sammanställning över medverkande fastigheter, uppgifter om ägare och hur hushållen nyttjas (fritids- eller permanentboende).
 • Kopia på befintligt tillstånd (gäller vid anmälan om ändring av befintlig anordning som har tillstånd).

Bilagor som underlättar handläggningen:

 • Intyg om att grannar och andra som kan beröras av anordningen har informerats av er.

Information om situationsplanen

Situationsplanen ska vara i lämplig skala, förslagsvis nybyggnadskarta eller motsvarande i skala 1:400. En enkel men tydlig och skalenlig skiss över tomten går också bra.

Av situationsplanen ska följande framgå:

 • Fastighetsgränser och tillfartsväg
 • Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten
 • Egen befintlig eller planerad vattentäkt
 • Andra vattentäkter inom 200 meter från avloppsanordningen
 • Förslag till placering och utformning av avloppsanordningen

Exempel på en situationsplan

Exempel på en situationsplan.

Information om längd- och tvärsektionsritning

I en längd- och tvärsektionsritning ska följande framgå: 

 • Lutning på spridnings- och dräneringsrör
 • Anordningens och omgivningens höjdnivåer
 • Tjockleken och kornstorlek på anordningens olika lager
 • Placering av spridnings- och dräneringsrör
 • Befintlig marknivå
 • Nivå till högsta grundvattenyta och berg om dessa påträffas vid provgrävning
 • På vilken nivå (djup) som infiltrationen eller markbädden ska placeras

Exempelritning av en längd- och tvärsektionsritning av avloppsanläggning

Exempel på ritning av en längd- och tvärsektionsritning av avloppsanläggning.

 1. När Miljöavdelningen fått in alla uppgifter görs en inspektion på fastigheten då vi går igenom ert inlämnade förslag tillsammans och eventuellt med anlitad gräventreprenör
 2. Eventuellt kan du behöva komplettera uppgifter och justera förslaget för att tillstånd ska kunna ges.
 3. Miljöskyddsinspektör bedömer underlaget och beslut med villkor fattas av bygg- och miljönämnden. (Läs noga beslut och villkor och se till att den som utför arbetet även tar del av dessa. Det bifogade utförandeintyget ges till entreprenören som fyller i under anläggandet.)
 4. Anordningen grävs av sakkunnig gräventreprenör.
 5. Sökanden informerar Miljöavdelningen när arbetet med anordningen påbörjas (senast 2 dagar innan återfyllnad av schaktmassorna).
 6. I vissa fall gör Miljöavdelningen platsbesök under pågående grävarbete. Sökanden får då ett protokoll från besöket.
 7. Efter det att arbetet är färdigställt ska utförandeintyg med kontrollplan skickas in till Miljöavdelningen.
 8. Din avloppsanläggning registreras i Miljöavdelningens databas och arkiv och ärendet avslutas.

Följande avgifter gäller för Linköpings kommun från och med den 1 januari 2021.

Tillståndspliktig åtgärd Avgift
Avloppsanläggning med WC (1-5 hushåll) 9120 kronor
Avloppsanläggning med WC (fler än 5 hushåll) Timavgift*

 

Anmälningspliktig åtgärd Avgift
Avloppsanläggning utan WC 3420 kronor
Ändring av avloppsanläggning med WC (1-5 hushåll) 3420 kronor
Ändring av avloppsanläggning med WC (fler än 5 hushåll) Timavgift*

*Timavgift från och med 1 januari 2023 är enligt miljöbalken 1 140 kronor per timme.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 20 december 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: