Hoppa till huvudinnehåll

Eget avlopp

Att släppa ut orenat avloppsvatten innebär risker för människors och djurs hälsa och för miljön. Därför är det viktigt att du som inte har kommunalt vatten och avlopp har en avloppsanläggning som uppfyller kravet på rening.

Sök bland frågor och svar

Avgift tas ut för all arbetstid som är nedlagd i ärendet. I arbetet med inventeringen ingår förutom inspektioner bland annat sådant som att skriva och skicka ut informationsbrev och beslut samt genomgång av arkiv och enkätsvar.

Hör efter med mäklaren eller tidigare ägare vad de har för uppgifter om avloppsanordningen. Miljöavdelningen kan hjälpa dig med att ta reda på om det finns tillstånd.

Miljöavdelningen gör inga besiktningar av avloppsanläggningen i samband med husköp.

Om området är inventerat kan Miljöavdelningen tala om vilken bedömning som gjordes då. Är området inte inventerat så görs en bedömning när detta blir aktuellt.

Den som säljer fastigheten är skyldig att informera eventuella köpare om att det finns ett föreläggande på fastigheten.

Ja, man kan göra avdrag för arbetskostnader i samband med anläggande av enskilda avlopp. För mer information, kontakta Skatteverket.

Miljöavdelningens roll är att bedöma det förslag som lämnats in utifrån miljö- och hälsoskyddshänsyn samt att informera om vilka alternativ det finns. Om man behöver hjälp med att utforma ett förslag kan man vända sig till en entreprenör eller konsult.

Läs mer på sidan:

Hur lång tid det tar beror dels på hur komplext ärendet är och hur pass komplett ansökan är när den skickas in. Handläggningen tiden, från det att ansökan kommer in till det att beslutet är fattat, brukar normalt ta några veckor.

Handläggningstiden kan fördröjas om:

  • Ansökan inte är komplett.
  • Det behövs mer omfattande geologiska undersökningar.
  • Det behövs arkeologiska undersökningar.
  • Ansökan skickas på remiss till berörda.

En avloppsanläggning dimensioneras alltid för minst ett hushåll. Ett hushåll räknas som 5 personer eller personekvivalenter (PE). En gemensam avloppsanläggning för två hushåll dimensioneras för 10 personer och så vidare.

Har man en gäststuga med WC, dusch och köksdel så räknas det som ett halvt hushåll extra. Detta beror på att avloppsanläggning måste ha kapacitet att klara den förväntade maxbelastningen.

Senast uppdaterad den 29 januari 2024