Eget avlopp

Att släppa ut orenat avloppsvatten innebär risker för människors och djurs hälsa och för miljön. Därför är det viktigt att du som inte har kommunalt vatten och avlopp, har en avloppsanläggning som uppfyller kravet på rening.
Under en tioårsperiod, fram till 2027, kommer vi att genomföra tillsyn när det gäller alla äldre avloppsanläggningar. Se när vi kommer till dig under fliken "Tillsyn av eget avlopp".

Ansökan för ny avloppsanordning

Du behöver ansöka om tillstånd om du ska inrätta en helt ny avloppsanordning med WC. Tillstånd krävs även om du ska ändra exempelvis placering av eller reningsteknik i en befintlig avloppsanordning.

Anmälan för ändring och enklare avloppsanordningar

Om du ska inrätta avlopp utan WC med endast Bad- Disk- och Tvättvatten anslutet, räcker det med en anmälan. När delar av en avloppsanordning ändras, utan att placering eller komponenter ändras är det också tillräckligt med en anmälan.

 1. När miljökontoret fått in alla uppgifter görs en inspektion på fastigheten. Vid inspektionen får du som sökande, och eventuellt den anlitade entreprenören redogöra för det inlämnade förslaget. En inspektör från miljökontoret gör en bedömning av förslaget. Eventuellt kan kompletterande uppgifter behövas.
 2. Eventuella justeringar av förslaget görs av sökanden om det behövs för att tillstånd ska kunna ges.
 3. Beslut med villkor fattas av bygg- och miljönämnden. (Läs noga beslut och villkor och se till att den som utför arbetet även tar del av dessa. Det bifogade utförandeintyget ges till entreprenören som fyller i under anläggandet.)
 4. Anordningen grävs av sakkunnig gräventreprenör.
 5. Sökanden informerar miljökontoret när arbetet med anordningen påbörjas (senast 2 dagar innan återfyllnad av schaktmassorna).
 6. I vissa fall gör miljökontoret platsbesök under pågående grävarbete. Sökanden får då ett protokoll från besöket.
 7. Efter det att arbetet är färdigställt ska utförandeintyg med kontrollplan skickas in till miljökontoret.
 8. Din avloppsanordning registreras i miljökontorets databas och arkiv och ärendet avslutas.

Följande avgifter gäller för prövning tillsyn av avloppsärenden i Linköpings kommun från och med den 1 januari 2017.

Se även miljöbalken 27 kap 1 §.

Avgift för tillståndsprövning
Avlopp med WC (1 hushåll) 6790 kr
Gemensamt avlopp (2-5 hushåll) 7760 kr
Avlopp 26-200 personekvivalenter (pe) Timavgift (se nedan)

 

Avgift för anmälan
Avlopp utan WC (1 hushåll) 4850 kr
Avlopp utan WC (2-5 hushåll) 6790 kr
Avlopp 26-200 personekvivalenter (pe) Timavgift (se nedan)
Ändring av avloppsanordning med WC Timavgift (se nedan)

 

Avgift för tillsyn, inventering
Timavgift 1000 kronor per nerlagd arbetstimme

Timavgift tas ut vid tillsyn av exempelvis minireningsverk, vid inventering och i klagomålsärenden.

 

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift för avloppsanordning som inrättats utan tillstånd efter den 1 januari 2007

Avlopp utan WC 3000 kr
Avlopp med WC 5000 kr

Se även miljöbalken 30 kap och förordning om miljösanktionsavgifter 1 §

Trekammarbrunn och markbädd -bra att veta

Avloppsguidens film ger dig en övergripande information om funktionen hos en avloppsanläggning med slamavskiljare och en markbaserad rening.

Renhållningsdispens - Eget omhändertagande av avloppsfraktioner

Havs och Vattenmyndigheten (HaV)

Sök bland frågor och svar

Timavgiften tas ut för all arbetstid som är nedlagd i ärendet. I arbetet med inventeringen ingår förutom inspektioner bland annat sådant som att skriva och skicka ut informationsbrev och beslut samt genomgång av arkiv och enkätsvar.

Hör efter med mäklaren eller tidigare ägare vad de har för uppgifter om avloppsanordningen. Miljökontoret kan hjälpa dig med att ta reda på om det finns tillstånd.

Miljökontoret gör inga besiktningar av avloppsanordningen i samband med husköp.

Om området är inventerat kan miljökontoret tala om vilken bedömning som gjordes då. Är området inte inventerat så görs en bedömning när detta blir aktuellt.

Den som säljer fastigheten är skyldig att informera eventuella köpare om att det finns ett föreläggande på fastigheten.

Ja, man kan göra avdrag för arbetskostnader i samband med anläggande av enskilda avlopp. För mer information, kontakta Skatteverket.

Miljökontorets roll är att bedöma det förslag som lämnats in utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter samt att informera om vilka alternativ det finns. Om man behöver hjälp med att utforma ett förslag kan man vända sig till en entreprenör eller konsult.

Läs mer på sidan:

Hur lång tid det tar beror dels på hur komplext ärendet är och hur pass komplett ansökan är när den skickas in. Handläggningen tiden, från det att ansökan kommer in till det att beslutet är fattat, är max 6 veckor men oftast kortare.

Handläggningstiden kan fördröjas om:

 • Det behövs mer omfattande geologiska undersökningar.
 • Det behövs arkeologiska undersökningar.
 • Det saknas viktiga uppgifter i ansökan.
 • Förslaget inte uppfyller de krav som ställs.

En avloppsanordning dimensioneras alltid för minst ett hushåll. Ett hushåll räknas som 5 personer eller personekvivalenter (PE). En gemensam avloppsanordning för två hushåll dimensioneras för 10 personer och så vidare.

Har man en gäststuga med WC, dusch och köksdel så räknas det som ett halvt hushåll extra. Detta beror på att avloppsanordningen måste ha kapacitet att klara den förväntade maxbelastningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 oktober 2018