Hoppa till huvudinnehåll

Tillsyn av avloppsanläggningar

Under de närmaste åren fram till 2027 ska Miljöavdelningen utöva tillsyn på alla små avloppsanläggningar som är äldre än 15 år och inte anslutna till det kommunala ledningsnätet.

Inför avloppstillsynen skickar vi ut ett informationsblad med tillhörande checklista till alla fastighetsägare i det aktuella området. Informationen skickas ut oberoende av om du har kommunalt avlopp, ett gammalt avlopp eller ett nytt avlopp.

Informationsbladet riktar sig till alla i området. När det är dags för tillsyn av de enskilda anläggningarna som är äldre än 15 år, kommer Miljöavdelningen att kontakta berörda fastighetsägare. Så här ser den allmänna informationen ut:

Tillsyn av befintliga anläggningar

Enligt miljöbalken ska avloppsvatten renas så att det inte leder till en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Avloppsvattnet behöver renas för att förhindra smittspridning till dricksvatten och badvatten. Det ska även renas från näringsämnen som till exempel fosfor för att minska övergödning av sjöar och vattendrag. Syftet med tillsynen är att dåliga avloppsanläggningar åtgärdas och därigenom minska den totala miljöbelastningen. Målsättningen är att öka din kunskap om små avlopp och hur du underhåller din befintliga avloppsanläggning.

Anläggningar som är yngre än 15 år omfattas inte av kontrollen eftersom de förväntas fungera.

Kommunen har delats upp efter områden där vattnet i naturen strömmar mot samma vattendrag, så kallade delavrinningsområden. Gränsen mellan två områden på kartan är alltså en vattendelare som skapats av geografin. Områdenas turordning för tillsyn har prioriterats utifrån:

  • Vattendrag med försämrad vattenkvalitet på grund av övergödning.
  • Skyddsvärt grundvatten.
  • Grupper av bebyggelse.

Om du vill veta mer om vattendragens klassningar finns information i databasen VISS (VattenInformationsSystem Sverige). Där finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Avgift för tillsyn

Vid tillsyn tas en avgift ut för det arbete som Miljöavdelningen lägger ner. Avgiften motsvarar 3 timmar handläggningstid. Om du själv bedömer att din avloppsanläggning inte håller måttet, så kan du meddela oss det. Då blir din avgift motsvarande 2 timmar, eftersom inspektion på plats inte behövs. Ytterligare information om timavgiften och taxan hittar du här:

Du kan enkelt bedöma skicket på din avloppsanläggning

Titta till din avloppsanläggning med jämna mellanrum. Då ser du om något förändras över tid. Åtgärder kan då bli mindre omfattande och billigare. Du slipper också överraskas av ett avlopp som plötsligt inte fungerar. Utrusta dig med ficklampa och kofot och följ punkterna i "Testa ditt avlopp".

Vad består en avloppsanläggning av?

Ett klassiskt WC-avlopp för ett hushåll består av en slamavskiljare (trekammarbrunn) på två kubikmeter och en markbädd eller infiltration. Det är inte tillräckligt att efter bara slamavskiljning släppa ut avloppsvatten.

En markbädd är i grundutförandet 20 kvadratmeter per hus och konstruerad i olika lager som renar bland annat 80 cm sand. Det vatten som inte infiltrerar ner i marken går ut via en dräneringsledning till en uppsamlingsbrunn och vidare till ett dike.

Infiltration läggs i sandiga jordar. Avloppsvattnet renas i de naturliga jordlagren på sin väg ned till grundvattnet. Storleken bestäms av markens genomsläpplighet som analyseras genom ett jordprov. Vanlig storlek för ett hushåll är 30 kvadratmeter.

Gemensam anläggning?

På vissa platser kommer det att vara möjligt att gå ihop och anlägga en gemensam vatten- och avloppsledning fram till kommunens VA-nät, istället för att var och en gör om sitt eget avlopp.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 20 december 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: