Hoppa till huvudinnehåll

Planera din avloppsanläggning

Här får du hjälp med hur du planerar din avloppsanläggning.

Avloppsvatten kan orsaka övergödning i sjöar och vattendrag och kan sprida smittoämnen till omgivningen. Därför är avloppsanläggningens utformning och placering viktig. För att anlägga en avloppsanläggning med WC krävs ett tillstånd från Bygg- och miljönämnden. För att anlägga en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten ska en anmälan göras.

Avloppsguiden.se

Webbsida som samlat kunskap och information om enskilt avlopp.

Förutsättningar

Reningskraven varierar beroende på var avloppsanläggningen ska placeras och hur förutsättningarna ser ut. Det finns olika nivåer för miljö- och hälsoskydd: normal och hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå kräver bättre rening och är aktuell om det finns vattendrag i närheten (större dike, bäck, sjö med mera) eller till exempel en vattentäkt.

Vänd dig till Miljöavdelningen via Kontakt Linköping om du är osäker på vilka krav som ställs på din fastighet eller för att få en preliminär bedömning av skyddsnivån.

Stäm av dina avloppsplaner med grannar som berörs, särskilt nedströms den tänkta avloppsanläggningen. Grannarna kan också hjälpa till med att peka ut sina vattentäkter och anläggningar för bergvärme eller jordvärme. Stäm av med markägare om avloppsvatten ska avledas på annans mark. Länsstyrelsen ska kontaktas om det finns fornlämningar på tomten.

Det är din skyldighet att ha rådighet över marken där avloppet ska anläggas. Servitutsavtal eller skriftligt avtal bör upprättas när avloppsanläggningen placeras utanför den egna fastighetsgränsen. Detta gäller även när avloppsvattnet ansluts till dräneringsledning eller öppet dike som tillhör annan markägare.

Anlita hjälp

För utredning och utformning av förslag bör du anlita en erfaren avloppsentreprenör eller konsult med erfarenhet av enskilda avlopp. Tillsammans tar ni fram ett förslag som passar förhållandena på fastigheten och med hänsyn till skyddsvärden som exempelvis vattentäkter. Anläggningsarbetet ska utföras av en sakkunnig entreprenör. Sakkunnig är den som genom yrkeserfarenhet, utbildning eller på annat sätt skaffat sig tillräckliga kunskaper för att utföra det arbete som avses.

Provgrop

Markens genomsläpplighet avgör vilken typ av anläggning som är lämplig och vilket skyddsavstånd som behövs till vattentäkter. Genom att gräva en provgrop kan du även avgöra avstånd till grundvatten och berg. Om du planerar att anlägga en infiltration ska ett jordprov tas på olika nivåer i provgropen ned till ett djup av två meter. Jordprovet lämnas in till ett analysföretag för siktanalys och resultatet skickas med ansökan. Att göra ett perkolationstest är ett annat sätt att ta reda på markens genomsläpplighet, resultatet blir ett LTAR-värde som ska redovisas i ansökan.

Lämplig placering

Avloppsanläggningen ska placeras så att den inte påverkar omgivningen.

Avstånd att tänka på:

  • Vattentäkter och bergvärmebrunnar minst 30 meter. Placera alltid avloppet lägre i terrängen jämfört med vattentäkter och bergvärmebrunnar.
  • Minst 30 meter från sjöar och vattendrag.
  • Grundvatten och berg minst 20 cm från markbäddens botten och minst en meter från spridningslagret vid infiltration.
  • Byggnader minst tio meter.
  • Tomtgräns minst fyra meter.
  • Vägar och stigar minst fem meter.
  • Uppställningsplats för slambilen högst 10 meter.
  • Uppställningsplats för fordon för byte av fosforfilter högst fem meter eller tio meter beroende på filtrets storlek.

Läs mer om de vanligaste behandlingsstegen i enskilda avlopp. 

Ansökan/anmälan 

Läs mer om hur du ansöker om en ny avloppsanläggning eller anmäler en ändring.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 20 december 2022