Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fastställa faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till sitt ursprung. Barn har också rätt till försörjning och arv. Därför måste det juridiskt vara fastställt vilka som är barnets föräldrar.

Om ett gift olikkönat par får barn räknas båda automatiskt som föräldrar till barnet och behöver inte göra något för att juridiskt fastställa detta. I andra fall måste det juridiskt fastställas vem som är den andra föräldern.

Det är familjerätten vid kommunen som utreder faderskap eller föräldraskap. Om du inte själv kontaktar familjerätten för att få faderskap eller föräldraskap fastställt kommer vi att kalla till en utredning. Familjerätten får information om de barn som föds av Skatteverket.

Sammanboende föräldrar av olika kön

Om ni bor tillsammans, är skrivna på samma adress, kan ni på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet. Det kan ske innan eller efter förlossningen.

Om ni vill bekräfta faderskapet innan förlossningen kan ni göra det efter utgången av graviditetsvecka 22. Kontakta familjerätten senast tre veckor före beräknad nedkomst.

Det familjerätten behöver ha uppgift om är följande:

 • Om barnet inte är fött än behöver vi få veta beräknat födelsedatum för barnet, samt båda föräldrarnas namn och personnummer.
 • Om barnet är fött behöver vi få veta barnets personnummer och födelsevikt, vilket sjukhus barnet föddes på, samt båda föräldrarnas namn och personnummer.
 • Om barnet blivit till genom assisterad befruktning ska kopia på samtycket lämnas till familjerätten.

Om det är ert första gemensamma barn kommer familjerätten att skicka faderskapshandlingarna till Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket efter samtalet. Det är dit ni går för att skriva under handlingarna. De ska undertecknas av båda föräldrarna vid besöket och ni ska kunna legitimera er med godkänd ID-handling. Ni behöver inte beställa tid för besöket.

Från och med 1 oktober 2021 skickar Familjerätten inte längre hem handlingar för påskrift till de som har gemensamma barn sen tidigare. Efter kontakt med handläggare på Familjerätten skickas handlingarna till Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket. Det är dit ni går för att skriva under handlingarna. De ska undertecknas av båda föräldrarna vid besöket och ni ska kunna legitimera er med godkänd ID-handling. Ni behöver inte beställa tid för besöket.

Om föräldrarna inte bor tillsammans

Om föräldrarna inte bor tillsammans gör familjerätten en mer omfattande utredning för att fastställa vem som är pappa till barnet. Om ni vill bekräfta faderskapet innan förlossning kan ni göra det efter utgången av graviditetsvecka 22. Kontakta familjerätten senast tre veckor före beräknad nedkomst

Det familjerätten behöver ha uppgift om är följande:

 • Om barnet inte är fött än behöver vi få veta beräknat födelsedatum för barnet, samt båda föräldrarnas namn och personnummer.
 • Om barnet är fött behöver vi få veta barnets personnummer och födelsevikt, vilket sjukhus barnet föddes på, samt båda föräldrarnas namn och personnummer.
 • Om barnet blivit till genom assisterad befruktning ska kopia på samtycket lämnas till familjerätten.

När utredningen är klar skriver pappan till barnet på en faderskapsbekräftelse hos familjerätten. 

Faderskapstest

Om det finns oklarheter om faderskapet gör familjerätten en mer omfattande faderskapsutredning för att fastställa vem som är pappa till barnet. Mamman och den hon uppger kan vara möjlig pappa till barnet är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas.

Om det råder osäkerhet om vem som är pappa till barnet kan ett faderskapstest behövas. Det görs genom en DNA-undersökning. En DNA-undersökning kan bli aktuell om mamman eller pappan är osäkra, oavsett om de är gifta eller inte.

Samkönade par (kvinnor)

Behandling på svenskt sjukhus eller behörig inrättning i utlandet

När två kvinnor får barn tillsammans räknas mammans maka, registrerade partner eller sambo som förälder till barnet om:

 • assisterad befruktning skett på ett svenskt sjukhus och det finns ett samtycke från mammans partner, samt är sannolikt att barnet kommit till genom assisterad befruktning.
 • insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts vid en behörig inrättning i utlandet och det framgår att barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn, och det finns ett samtycke från mammans partner, samt är sannolikt att barnet kommit till genom assisterad befruktning.

Kontakta familjerätten för att få föräldraskapet fastställt. Om ni vill bekräfta föräldraskapet innan förlossningen kan ni göra det efter utgången av graviditetsvecka 22. Kontakta familjerätten senast tre veckor före beräknad nedkomst.

Det familjerätten behöver ha uppgift om är följande:

 • Om barnet inte är fött än behöver vi få veta beräknat födelsedatum för barnet, samt båda föräldrarnas namn och personnummer.
 • Om barnet är fött behöver vi få veta barnets personnummer och födelsevikt, vilket sjukhus barnet föddes på, samt båda föräldrarnas namn och personnummer.
 • En kopia på samtycket av assisterad befruktning samt handling där det framgår datum på när behandlingen genomfördes.

Därefter kommer familjerätten att skicka föräldraskapshandlingarna till Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket.

Det är dit ni går för att skriva under handlingarna. De ska undertecknas av båda föräldrarna vid besöket och ni ska kunna legitimera er med godkänd ID-handling. Ni behöver inte beställa tid för besöket.

Behandling på annat sätt

Om behandlingen har utförts på annat sätt än ovanstående beskrivningar, ska istället faderskap utredas. Om det är till fördel för barnet och övriga förutsättningar är uppfyllda, kan ett gemensamt föräldraskap för mammans partner i sådana situationer bli möjlig genom adoption. En ansökan görs hos tingsrätten som sedan begär ett yttrande från familjerätten om adoption är till barnets bästa.

Ensamstående kvinna - assisterad befruktning

En ensamstående kvinna som genomgår assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård eller en behörig inrättning i utlandet, där det framgår att barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorer, blir barnets enda rättsliga förälder. Det behöver till familjerätten inkomma dokument där det framgår att modern var ensamstående vid behandlingen samt datum då behandlingen skett.

Familjerätten ska ändå alltid inleda en faderskapsutredning om modern inte är gift. Men om modern var ensamstående vid behandlingen, det vill säga inte gift, registrerad partner eller sambo, ska utredningen läggas ned. Det ska också vara sannolikt, med hänsyn till alla omständigheter, att barnet har kommit till genom den aktuella behandlingen.

Surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna för andras räkning genomgår en graviditet och förlossning. Svensk lagstiftning omöjliggör idag surrogatmödraskap. Det innebär att sjukvården inte får ge assisterad befruktning till en kvinna som inte tänker behålla barnet utan istället tänker lämna över föräldraskapet till någon/några andra.

När ett par kommer med ett barn till Sverige som har kommit till med hjälp av en surrogatförälder i ett annat land måste barnets rättsliga ställning säkerställas enligt det regelverk som råder i Sverige.

Gemensam vårdnad

Om föräldrarna inte är gifta får endast mamman automatiskt vårdnaden om barnet vid födseln. I samband med faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelsen är klar kan föräldrarna göra en anmälan om gemensam vårdnad till familjerätten. När den andre föräldern har blivit registrerad som förälder hos Skatteverket kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha. 

När faderskapet/föräldraskapet är fastställt

När faderskapet eller föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Föräldrarna ansvarar för sina barns försörjning tills de har fyllt 18 år eller som längst till de fyller 21 år, om de går i grundskola eller gymnasieskola.

Om föräldrarna inte bor tillsammans betalar den förälder som barnet inte bor hos underhållsbidrag. Om föräldern av någon anledning inte gör det, eller betalar ett lågt belopp, kan barnet få underhållsstöd från Försäkringskassan. En advokat kan hjälpa till att beräkna underhållsbidrag.

Familjerätten - Faderskaps- och föräldraskapsfrågor

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping. 

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Familjerätten - Faderskaps- och föräldraskapsfrågor

E-post: sof.barnochunga.brevlada-familjeratt@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 72/013-20 72 06
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag, fredag klockan 9.00-10.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/faderskap http://www.linkoping.se/faderskap

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Besök Kontakt Linköping i Huvudbiblioteket

Besöksadress: Östgötagatan 5 (se karta) Öppettider: måndag-fredag 10.00-17.00 (juni-augusti 10.00-16.00)

Besöksadress : Östgötagatan 5 Öppettider: måndag-fredag 10.00-17.00 (juni-augusti 10.00-16.00)

Tillgänglighetsinformation Östgötagatan 5

Brevlåda för postinlämning finns tillgänglig under kontorets öppettider.

Senast uppdaterad den 27 september 2021