Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Dödsfall och begravning

Om den som avlidit har begränsat med tillgångar kan en dödsboanmälan bli aktuell istället för en bouppteckning.

  1. När en person avlider måste vissa saker ordnas. Allt detta sköts vanligtvis av dem som ingår i dödsboet. Det är den som enligt lag eller testamente har rätt till andel i ett dödsbo. Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen ska det ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. Social- och omsorgsförvaltningen handlägger sådana ärenden.

Begravning

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter, samt lokal för begravningsceremonin.

Medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsceremoni. Har man gått ur Svenska kyrkan och vill ha en begravningsceremoni, får man anlita någon som begravningsförrättare. Du kan som anhörig förrätta begravningen, annars förmedlas begravningsförrättare via begravningsbyråerna.

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiösa inslag. Det finns inga bestämmelser om hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas. De anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av vem/vilka som är så kallade dödsbodelägare. Dödsbodelägare har rätt att gemensamt företräda dödsboet och den avlidnes tillgångar och skulder. Var den avlidne gift ska även efterlevande makas/makes tillgångar och skulder tas upp.

Dödsboanmälan om tillgångarna inte räcker

Om tillgångarna enbart täcker kostnader för begravning och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan en dödsboanmälan bli aktuell. Kontakta kommunens dödsbohandläggare om dödsboanmälan verkar möjlig. En boutredning påbörjas där den avlidnes samlade tillgångar ska utredas, samt de utgifter som uppkommit i samband med dödsfallet.

Om den avlidne var gift medräknas även personens andel i de gemensamma tillgångarna. Ett grundkrav är även att det inte får finnas tomträtt eller fast egendom i dödsboet.

Samtliga tillgångar ska uppges. Det kan till exempel röra sig om saldo på banken, värdepapper, försäkringar som faller ut, bohag, bil, båt, bostadsrätt med mera. Efterlevande make/maka ska även redovisa sina tillgångar på dödsdagen. Det är de anhöriga som tar fram uppgifterna till boutredningen.

De kostnader som tas upp i boutredningen är begravning, minnesstund, gravsten/inskription. Om den avlidne var ensamstående kan även tömning och städning av bostaden tas med och den sista hyran.

I samband med boutredningen görs oftast ett hembesök i den avlidnes bostad för att kunna avgöra om bohaget ska tas upp till något ekonomiskt värde. Ett normalt bohag tas oftast inte upp till något värde i boutredningen då andrahandsvärdet brukar vara mycket lågt.

En dödsboanmälan är en förenklad version av en bouppteckning och vid mer invecklade boutredningar är inte dödsboanmälan aktuell. Kommunens dödsbohandläggare hänvisar då anhöriga till att upprätta en bouppteckning istället. 

Ekonomiskt bistånd kan ges till en värdig begravning om det inte finns tillräckliga tillgångar i dödsboet. Maximalt bistånd är vanligtvis ett halvt prisbasbelopp. Biståndsbeloppet minskas alltid av de samlade tillgångar som finns i dödsboet.

Bistånd ges till kostnader som till exempel begravningsakt, viss blomsterdekoration, enklare förtäring för en mindre grupp sörjande, gravsten, inskription.

Om den avlidne var gift eller sambo utreds om den efterlevande maken/makan, eller sambon kan bekosta hela eller del av begravningskostnaden.

Om den avlidne är ett minderårigt barn görs en ekonomisk prövning av föräldrarnas möjlighet att bekosta hela eller del av begravningskostnaden.

  • Betala inga övriga räkningar för dödsboet om det är oklart att tillgångarna räcker till begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet.
  • Kontakta banken och säg upp autogiron som är kopplade till den avlidnes konto så snart som möjligt.
  • Släng sopor och mat som kan bli dålig, men lämna sedan bohaget intakt till dess att ni kontaktat dödsbohandläggare så att hembesök kan göras innan tömningen.
  • Anhöriga ärver inte skulder. Begravningskostnad och andra utgifter som uppkommit i samband med dödsfallet betalas först. Räcker inte dödsboets tillgångar till de övriga räkningar som finns kan de begäras att bli avskrivna.
  • Det är fritt att välja vilken begravningsbyrå som de anhöriga önskar. Om begravningskostnaden överstiger ett halvt basbelopp och tillräckliga tillgångar saknas i dödsboet är det den som beställer begravningen som får stå för överskjutande kostnad.
  • Ekonomiskt bistånd utgår inte till kostnader som rör tömning, städning, sanering av bostad eller transport av bohag. Inte heller till transport av kista/urna till utlandet.
Dödsbohandläggare

Till e-postformulär för Dödsbohandläggare

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 89 82, 013-20 64 87
Telefontid: Måndag klockan 9.00-10.00, tisdag klockan 13.00-14.00, onsdag, torsdag och fredag klockan 9.00-10.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta)

Besöksadress : Barnhemsgatan 2

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 13 augusti 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: