Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter för vård och omsorg

Linköpings kommun tar ut avgift för vård och omsorg. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst. Här hittar du information om avgifter för olika insatser, inkomstanmälan och fakturering. Här finns också information om förbehållsbelopp, avgiftsutrymme och maxtaxa.

Linköpings kommun tar ut en avgift för vård och omsorg. Avgiften är individuell. Hur mycket du får betala beror på din inkomst och vilka utgifter du har. Det finns en lagstadgad maxtaxa för hur mycket du som mest behöver betala för vård och omsorg. År 2023 är maxtaxan 2359 kr per månad. Det finns två undantag från maxtaxan och det är avgift för kost samt avgift för installation av trygghetslarm. Dessa tjänster har ett fast pris.

Hyra

Hyra för särskilt boende ingår inte i avgiften för vård och omsorg. Olika boenden har olika hyra och exakt hyresbelopp får du veta i samband med att du blir erbjuden ett boende. Kommunens särskilda boenden är följande:

 • Boende med särskild service
 • Biståndsbedömt trygghetsboende
 • Vårdboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende på ett vårdboende. Om du bor där betalar du ingen hyra. Du betalar kost- och omvårdnadsavgift. Kostavgiften har ett fast pris/dag. Omvårdnadsavgiften är individuell.

Frågor om avgifter och fakturor

Om du har frågor om avgifter inom vård och omsorg kan du vända dig till Kontakt Linköping. Har du frågor om din faktura kontaktar du referenspersonen som står överst till vänster på fakturan. Du kan också hitta mer information i Frågor och svar om avgifter.

Sök bland frågor och svar

Din avgift baseras på:

 • dina inkomster
 • din boendekostnad
 • vilka insatser du har

För att kunna räkna ut din avgift behöver Linköpings kommun veta din inkomst. Därför måste du göra en inkomstanmälan.

Maxtaxan är det högsta belopp kommunen får ta ut som avgift för vård och omsorg. Gränsen för hur hög inkomst du ska ha för att få betala enligt maxavgift går inte att ange eftersom boendekostnaden också påverkar din avgift.

Som inkomst räknas:

 • alla former av pensioner och inkomster av tjänst, näringsverksamhet, livränta och inkomst av kapital
 • vissa skattefria ersättningar och bidrag, som bostadstillägg för pensionärer, särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd
 • ränta på sparat kapital.

Om du lever tillsammans med din make/maka eller sambo beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst.

De inkomster som betalas ut av Pensionsmyndigheten behöver inte redovisas då uppgifter om det hämtas in automatiskt av kommunen.

Ja, en inkomstanmälan ska lämnas in varje år. I anmälan ska du ange boendeomkostnader som kan ha förändrats sen förra året.

Om dina inkomster eller utgifter förändras ska du skicka in en ny inkomstanmälan.

Inkomstanmälan ska lämnas inom 21 dagar efter att hjälpen påbörjats. Lämnar du inte några inkomstuppgifter till oss får du betala maxavgift.

Bostadskostnaden kan bestå av:

 • hyra eller månadsavgift om du bor i lägenhet
 • viss del av räntekostnaden för bostadslån
 • tomträttsavgäld och fastighetsavgift (om du bor i småhus)
 • eventuell kostnad för bostadens uppvärmning och varmvatten, utöver hyra eller avgift.

Hushållsel räknas inte som boendekostnad.

Hyra för särskilt boende är inte baserat på inkomst. Hyran kan variera mellan olika boenden. Exakt hyresbelopp lämnas av biståndsbedömare i samband med att du blir erbjuden en plats.

Ja, på blanketten för inkomstanmälan (punkt 7) finns möjlighet för din förälder att ge sitt samtycke till att du fyller i och skriver under blanketten.

Du kan ringa Kontakt Linköping, telefonnummer 013-20 60 00, för att få vägledning i hur du fyller i blanketten.

Ja, avgiften för trygghetslarm är baserad på din inkomst.

Ja, eftersom du får ett avgiftsbeslut om vilken avgift du ska betala kan du överklaga till förvaltningsrätten. Du får information om hur du gör för att överklaga tillsammans med ditt avgiftsbeslut.

Fakturor skickas ut månadsvis omkring den 17:e i varje månad. Hyra betalas för innevarande månad. Omvårdnadsavgift och kostavgift betalas månaden efter. 

Om du har eller har haft dagverksamhet, korttidsboende eller växelvård framgår kostnaden för det.

Har du hemtjänst finns kostnaderna för de insatser du har på fakturan, till exempel personlig omvårdnad, trygghetslarm, boservice och/eller leverans av matkorg.

I personlig omvårdnad ingår:

 • på- och avklädning
 • personlig omvårdnad
 • toalettbesök
 • måltider, uppvärmning och dukning
 • tillsyn
 • ledsagning

I boservice ingår:

 • städning
 • tvätt
 • inköp

Om du bor på servicehus eller kommunalt trygghetsboende finns hyran på fakturan.

Bor du i vårdbostad finns hyra samt avgifter för kost och omvårdnad på fakturan.

Hyra betalas för innevarande månad. Övriga kostnader betalas i efterskott.

Vänd dig till Kontakt Linköping på telefonnummer 013-20 60 00 för att få hjälp.

Vänd dig till Kontakt Linköping på telefonnummer 013-20 60 00 för att få hjälp.

Kontakta din utförare. Referenspersonen står högt upp till vänster på fakturan.

Kontakta din utförare. Referenspersonen står högt upp till vänster på fakturan.

Kontakta din utförare. Referenspersonen står högt upp till vänster på fakturan.

Du kan anmäla autogiro via en e-tjänst eller via en blankett. Du hittar information om detta via länken "Anmälan autogiro":

Avgifterna för vård och omsorg höjs varje årsskifte. Det som styr höjningen är det så kallade prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet är kopplat till prisutvecklingen i Sverige och fastställs årligen av regeringen. Det används för att beräkna olika förmåner och utgifter. Det används också för att fastställa maxtaxan för vård och omsorg.

Då inflationen varit hög under 2022 påverkar det prisbasbeloppet och därmed blir också höjningen av avgifter för vård och omsorg högre än tidigare år. Mer information om prisbasbeloppet når du via länken Prisbasbelopp for 2023 fastställt - regeringen.se nedan.

Avgifter 2023

Maxtaxa för olika vård- och omsorgsinsatser

Här kan du se maxtaxan för olika insatser och tjänster. Observera att din avgift kan bli lägre beroende på vilka ekonomiska förutsättningar du har samt hur stort ditt behov av hjälp är.

Dagverksamhet

 • 1227 kronor per månad. Kost ingår inte i denna avgift.

Heminstruktör för syn- och hörselskadade

 • Ingen kostnad.

Hemsjukvård och/eller hemrehabilitering

 • 111 kronor per besök.
 • Maxavgiften är 444 kronor per månad.

Hemtjänst - boservice

 • Om du har boservice 1-4 timmar per månad är avgiften 307 kronor per timme.
 • Om du har boservice 1-4 timmar per månad och också har personlig omvårdnad är avgiften 94 kronor per timme.
 • Om du har boservice 5 timmar eller mer per månad är avgiften för de timmar som överstiger 4 timmar 377 kronor per timme.

Hemtjänst - personlig omvårdnad

 • 1982 kronor per månad

Korttidsboende

 • 79 kronor per dygn. Kost ingår inte i denna avgift.

Leverans av lunchlåda

 • 17 kronor/leverans och hushåll

Telefonservice

 • 58 kronor per månad. Kostnaden påverkas inte av hur många telefonkontakter du har.

Trygghetslarm/GPS-larm

 • 234 kronor per månad. Kostnaden påverkas inte av hur många tillfällen larmet används.

Vård och omsorg på vårdboende

 • 2359 kronor per månad. Kost ingår inte i denna avgift.

Växelvård

 • 79 kronor per dygn. Kost ingår inte i denna avgift.

Tjänster med fast pris

Det finns två undantag från maxtaxan och det är avgift för kost samt avgift för installation av trygghetslarm. Dessa tjänster har ett fast pris.

Lunch på trygghetsboende eller lunchlåda

 • Lunch på trygghetsboende/lunchlåda 59 kronor
 • Lunchlåda exklusive sallad, bröd och dryck 51 kronor

Kostavgift för dagverksamhet

 • 73 kronor per dag.

Kostavgift för växelvård/korttidsboende/vårdboende

 • 118 kronor per dygn.

Installation av trygghetslarm

 • 309 kronor i engångsavgift.

Inkomstanmälan

För att fastställa din avgift måste du lämna in en inkomstanmälan. Innan du ska börja betala avgifter första gången får du en blankett att fylla i av din biståndsbedömare på Social- och omsorgsförvaltningen eller av din hemtjänstutförare. Efter det får du ett brev med en ny inkomstanmälan att fylla i under januari månad varje år. Om det sker förändringar under året ska du skicka in en ny inkomstanmälan. Om du inte lämar in en inkomstanmälan får du betala högsta avgift enligt kommunens taxa.

Om du har en eller flera av följande insatser såsom hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering, dagverksamhet, växelvård eller korttidsboende, använder du blanketten Inkomstanmälan hemtjänst. Om du bor på vårdboende använder blanketten Inkomstanmälan vårdboende.

Avgiften för vård och omsorg är individuell och beräknas utifrån din inkomst, din boendekostnad och ett så kallat förbehållsbelopp.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är en summa som ska räcka till dina normala levnadsomkostnader. Det bestäms av regeringen och uppdateras en gång om året. Förbehållsbelopp år 2023 gäller per person och månad enligt följande:

 • Yngre än 65 år, ensamstående: 7117 kronor
 • Äldre än 65 år, ensamstående: 6470 kronor
 • Yngre än 65 år, sammanboende och gifta: 5807 kronor
 • Äldre än 65 år, sammanboende och gifta: 5279 kronor

Individuellt förbehållsbelopp

Om du har kostnader för särskilda behov som inte täcks av förbehållsbeloppet har du möjlighet att ansöka om ett individuellt förbehållsbelopp. Det kan vara kostnader för specialkost, god man, kostavgift för lunchlåda från hemtjänsten eller lunch i biståndsbedömt trygghetsboende. Du ansöker då via e-tjänsten Ansökan om individuellt förbehållsbelopp.

Avgiftsutrymme

För att beräkna din avgift räknas det först fram ett så kallat avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är dina inkomster minus hyra och förbehållsbelopp/individuellt förbehållsbelopp. Det är den summa som kommunen maximalt får ta ut för din vård och omsorg. Beroende på vilken vård och omsorg du behöver och i vilken omfattning du behöver hjälp tas fastställda procentsatser av ditt avgiftsutrymme ut i avgift.

När ditt avgiftsutrymme är framräknat och belutat av Social- och omsorgsförvaltningen får du ett brev med avgiftsbeslutet. Detta beslut kan överklagas. Hur du gör detta framgår i brevet du får med avgiftsbeslutet

Maxtaxa

År 2023 är den högsta avgift som kommunen får ta ut för vård och omsorg 2359 kr per månad. Om ditt avgiftsutrymme är högre än 2359 kr, beräknas därför avgifterna ändå på maxtaxan 2359 kr. Det finns två undantag från maxtaxan och det är avgift för kost samt avgift för installation av trygghetslarm.

Om ditt avgiftsutrymme är 0 kr eller minus, tas ingen avgift ut förutom om du har avgift för kost respektive avgift för installation av trygghetslarm. Dessa tjänster har ett fast pris och de kostnaderna tas ut oavsett vilket avgiftsutrymme du har.

Planerad frånvaro

 • Om du ska resa bort eller bo hos närstående i minst sju dagar och inte ska ha någon hemtjänst dessa dagar behöver du inte betala någon hemtjänstavgift under uppehållet.
 • Du ska anmäla frånvaron till din hemtjänstutförare senast sju dagar före första frånvarodagen.

Oplanerad frånvaro

 • Om du är inlagd på sjukhus eller behöver bo på korttidsboende en period, behöver du inte betala avgift för hemtjänst för de dagar du inte är hemma.
 • I dessa fall görs avdrag från avgiften för personlig omvårdnad med 1/30-del av månadskostnaden för varje frånvarodag.

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.

Gör en beräkning innan du ansöker

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du själv göra en beräkning för att se om du bör ansöka. Där finns även information om hur du gör för att ansöka. Du kan kontakta Pensionsmyndigheten för att få hjälp. Kontaktuppgifter finns på Pensionsmyndighetens hemsida.

Pensionsmyndighetens erbjuder digitala möten om bostadstillägg. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Under mötet får du svar på de vanligaste frågorna och kan även ställa egna frågor via en chatt. Du kan läsa mer på Pensionsmyndighetens webbplats.

 

Fakturering

Avgift för vård och omsorg betalas i efterhand. Hyra för trygghetsboende, servicelägenhet eller vårdbostad betalas för innevarande månad. Fakturan skickas ut i mitten av månaden. En påminnelse skickas ut för obetald faktura en vecka efter förfallodatum.

Under våren 2023 börjar Linköpings kommun att skicka fakturor för vård och omsorg digitalt till de som har digitala brevlådor. Förändringen görs för att öka vår service och minska miljöpåverkan. Du kan läsa mer om detta via länken Betala faktura till Linköpings kommun.

Betala med autogiro

Du har möjlighet att välja att betala din faktura från kommunen via autogiro. Du kan anmäla autogiro via en e-tjänst eller en blankett. Du hittar information om detta via länken "Anmälan autogiro":

 

Senast uppdaterad den 5 juni 2023