Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Välkomna till Kärna skolas fritidshem! Våra gemensamma öppettider är 06.00-18.00.

Morgonomsorg

Vi har morgonomsorg på Malmengården i Herkules lokaler mellan 06.00-08.00. Klockan 06.40 går vi över till Tummelisa och Gripen med de elever som har sina  fritidshem där. Detta gäller under skoldagar.

Särskild information lämnas under lov och studiedagar.

Telefontider

Säkrast når du oss på fritids efter skolans slut.

Viggen

Telefon: 013-20 53 42 

Tummelisa

Telefon: 013-20 53 40

Gripen

Telefon: 013-20 53 82

Safiren

Telefon: 013-20 65 38

Herkules

Telefon: 013-26 34 67

Fritidspersonalen arbetar med eleverna under stor del av dagen; som resurs i klass på olika sätt, rastverksamhet och fritidshemsverksamhet. Vi följer i stor utsträckning samma grupp elever/klass under hela dagen och har ett helhetsperspektiv på elevernas utveckling där omsorg och pedagogik förenas.

Vi vuxna vill vara positiva förebilder för eleverna och värna om respekt och förståelse. Vi vill, förutom att bidra till en god kunskapsutveckling, hjälpa eleverna att utveckla en god social kompetens och gott kamratskap genom att vi har roligt tillsammans och skapar en vi-känsla.

Verksamheten bygger på Lgr 11 och elevernas medbestämmande, ansvar och intressen.

Innehåll i fritidshemsverksamheten

Fritidshemmet samarbetar med hemmet och skolan för att ge eleven möjlighet att med glädje, engagemang, fantasi och ansvarstagande utveckla olika intressen och kompetenser. Detta innebär att vi arbetar med att ge eleven kunskaper och färdigheter att klara sig i vardagen som medlem i ett samhälle och fungera tillsammans med andra, samt att ge en positiv och meningsfull fritid.

Fritidshemmet strävar efter att ge eleverna en väl genomtänkt pedagogisk verksamhet, där både gruppen och varje individ ska få den stimulans som motsvarar dess behov.

Arbetet på fritids präglas av en kombination av strukturerade aktiviteter där eleven ges möjlighet att upptäcka nya intressen i t. ex. skapande, natur, idrott och spontana aktiviteter där leken och samtalet är viktigast. I leken väljer eleven mer fritt efter eget intresse och fritidshemmets material. Där lär man sig ta hänsyn, berätta om och bearbeta upplevelser, lösa konflikter och inte minst få utlopp för sin fantasi.

 

EMPATI: Varje barn utvecklar sin förmåga att leva sig in i andra människors situation och tar avstånd från kränkande behandling.

Detta sker när barnen:

 • själva löser konflikter genom att prata med varandra
 • säger ifrån när en kamrat blir kränkt
 • tröstar varandra
 • accepterar att allt inte kan vara absolut rättvist vid varje given situation
 • på förfrågan kan berätta hur de tror att andra människor kan uppleva/känner sig i en given situation  

SOCIAL KOMPETENS: Varje barn utvecklar sin förmåga att visa respekt för varje människas egenvärde.

Detta sker när barnen:

 • frågar varandra om lov ex. låna saker eller vara med och leka
 • accepterar/godtar att människor har olika åsikter om saker och ting
 • bjuder in varandra i leken
 • inte stör/förstör för varandra
 • försöker låta bli att såra varandra
 • lyssnar på varandra utan att avbryta

INFLYTANDE: Barnen utvecklar sin förmåga att påverka fritidshemmets verksamhet efter ålder och mognad.

Detta sker när barnen:

 • får komma till tals i regelbundna samlingar
 • får vara med och bestämma om verksamhetens innehåll och arbetsformer

MENINGSFULL FRITID: Vår strävan är att utveckla vår verksamhet så att den blir alltmer meningsfull för alla barn.

Detta sker när:

 • barnen erbjuds planerade aktiviteter varje vecka
 • barnens behov styr innehållet i aktiviteterna.
 • barnen ges möjligheter att pröva olika uttrycksformer
 • barnen upplever verksamheten som lustfylld
 • barnen ges möjlighet att arbeta gränsöverskridande

Med behov menar vi rörelseaktiviteter, frisk luft, social gemenskap m.m.

Med uttrycksformer menar vi drama, musik och dans, bild och annan skapande verksamhet.

Med gränsöverskridande menar vi att skola och fritidshem kompletterar varandra, t.ex. när det gäller olika sätt att lära.

DOKUMENTATION: Vår strävan är att utveckla dokumentationen av fritids verksamhet och barnens sociala utveckling.

Detta sker när:

 • Alla personalkonferenser och planeringar dokumenteras skriftligt
 • Varje barn har en egen ”fritidsbok”
 • Varje barn ges tillfälle att minst 1 gång/termin arbeta med den tillsammans med fritidspersonal
 • Varje barn ges tid att presentera boken för sina föräldrar vid utvecklingssamtal eller ”drop-in”.

Postadress: Fritidshem Kärna skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fthkarnaskola https://www.linkoping.se/fthkarnaskola

Rektor: Jenny Enerby
Telefon: 013- 20 53 98

Senast uppdaterad den 24 mars 2022