Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande och syftar till att främja alla elevers utveckling och lärande. Detta arbete förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsoteamets personal och övriga personalgrupper. All personal som arbetar på Rosendalsskolan är en del av elevhälsan. Arbetet med elevhälsan börjar i klassrummet, i korridoren, i omklädningsrummet, i matsalen eller på skolgården. 

Elevhälsoteamets medlemmar är:

Carolina Andersson

Rektor

013-20 76 66

Reenie Lee

Biträdande rektor

013-20 73 92

Ing-Marie Fors

Skolsköterska

013-20 79 26

Allis Engström-Nordberg

Kurator

013 - 20 73 52

Lisa Andersson

Logoped

013 - 20 72 39

Päivi Hangasmaa-Olsson

Speciallärare

Pernilla " Nilla" Hagman

Speciallärare

Katarina "Nina" Helmersson

Specialpedagog

På Rosendalsskolan pågår ständigt arbetet med att motverka all form av diskriminering och kränkande behandling

Om en elev upplever sig diskriminerad eller kränkt ska hen omgående kontakta någon vuxen på skolan. Om du som vårdnadshavare får kännedom om att ditt barn upplever sig diskriminerat eller kränkt måste du omgående kontakta rektor eller ditt barns klasslärare/klassföreståndare.

Alla elever som upplever sig kränkta eller diskriminerade ska känna att deras berättelse tas på allvar och åtgärdas snarast.

 

I verksamheten har vi en likabehandlingsgrupp som består av:

 • Carolina Andersson, rektor
 • Reenie Lee, biträdande rektor
 • Emma Herrlander Törnquist, skolsköterska
 • Nevena Antulovic, kurator
 • Joakim Höglund, fritidspedagog
 • Inga-Lena Järlefalk, elevassistent 

Likabehandlingsgruppens handläggning vid anmälan om diskriminering eller kränkande behandling:

 1. Två representanter i likabehandlingsgruppen tar skyndsamt kontakt med den drabbade för att ta reda på vad som hänt.
 2. Representanterna träffar därefter alla inblandade för enskilda samtal. Föräldrar kontaktas skyndsamt av likabehandlingsgruppen/klassläraren. Alla samtal dokumenteras skriftligt.
 3. Skäliga åtgärder vidtas. Klasslärare och rektor informeras.
 4. Uppföljningssamtal sker kontinuerligt till dess att god kamratanda och trygghet har uppnåtts. Om det vid uppföljningen visar sig att de akuta åtgärderna inte är tillräckliga kontaktar likabehandlingsgruppen rektor.
 5. Rektor lyfter ärendet i elevhälsoteamet. Beslut om vidare åtgärder tas.

 

Det råder ett absolut förbud för personal att kränka, trakassera och diskriminera barn och elever. Om detta skulle vara fallet anmäls detta till rektor. Rektor rapporterar då till huvudmannen.

Senast uppdaterad den 15 november 2022