Elevhälsa

All personal som arbetar på Rosendalsskolan är en del av elevhälsan. Arbetet med elevhälsan börjar i klassrummet. Det är viktigt hur alla vuxna på skolan bemöter, hjälper och stöder elevernas i deras lärarande. Elevhälsoteamets särskilda uppgift är att främja och förebygga svårigheter i elevernas lärmiljö ur socialt, kunskapsmässigt och fysiskt perspektiv.

Elevhälsoteamets medlemmar är:

 

Karin Lång

Rektor

Tel.nr: 013-20 79 05

 

Reenie Lee

Biträdande rektor

Tel.nr: 013-20 73 92

 

Emma Herrlander Törnquist

Skolsköterska

Tel.nr: 013-20 79 26

 

Tova Nilsson

Kurator

Tel.nr: 013-20 73 18

 

Pernilla Hagman

Lärare

 

Lena Hammarsten

Lärare

 

Katarina "Nina" Helmersson

Lärare

På Rosendalsskolan pågår ständigt arbetet med att motverka all form av diskriminering och kränkande behandling

Om en elev känner sig diskriminerad eller kränkt ska han/hon omgående kontakta någon vuxen på skolan. Om du som vårdnadshavare får kännedom om att ditt barn känner sig diskriminerat eller kränkt måste du omgående kontakta rektor eller ditt barns klasslärare/klassföreståndare.

Alla elever som upplever sig kränkta eller diskriminerade ska känna att deras berättelse tas på allvar och åtgärdas snarast.

 

I verksamheten har vi en likabehandlingsgrupp som består av:

  • Emma Herrlander, skolsköterska
  • Ia Gårdman, biträdande rektor
  • Karin Lång, rektor
  • Joakim Höglund, fritidspedagog
  • Inga-Lena Järlefalk, elevassistent

 

Likabehandlingsgruppens handläggning vid anmälan om diskriminering eller kränkande behandling:

  1. Två representanter i likabehandlingsgruppen tar skyndsamt kontakt med den drabbade för att ta reda på vad som hänt.
  2. Representanterna träffar därefter alla inblandade för enskilda samtal. Föräldrar kontaktas skyndsamt av likabehandlingsgruppen/klassläraren. Alla samtal dokumenteras skriftligt.
  3. Skäliga åtgärder vidtas. Klasslärare och rektor informeras.
  4. Uppföljningssamtal sker kontinuerligt till dess att god kamratanda och trygghet har uppnåtts. Om det vid uppföljningen visar sig att de akuta åtgärderna inte är tillräckliga kontaktar likabehandlingsgruppen rektor.
  5. Rektor lyfter ärendet i elevhälsoteamet. Beslut om vidare åtgärder tas.

 

Det råder ett absolut förbud för personal att kränka, trakassera och diskriminera barn och elever. Om detta skulle vara fallet anmäls detta till rektor. Rektor rapporterar då till huvudmannen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 juli 2016