Rosendalsskolans ordningsregler

Ordningsregler ska bidra till att verksamheten blir en trygg och stimulerande miljö, vilket är en förutsättning för att eleverna ska utveckla de kunskaper och värderingar som förmedlas.

Rättigheter

Skyldigheter

Jag har rätt till garanterad undervisning

(SKOLA)

 • Jag passar tider på morgonen och efter rast.
 • Jag tar snabbt upp rätt arbetsmaterial ur låda/bänk.
 • Jag använder lektionstiden till att arbeta.
 • Jag lyssnar, väntar på min tur och deltar i gemensamma samtal och diskussioner.

 

Jag har rätt att lära mig saker på fritidshemmet

(FRITIDS)

 • Jag lyssnar, väntar på min tur och deltar i gemensamma samlingar och aktiviteter.

Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö

(SKOLA OCH FRITIDS)

 • Jag håller rent och snyggt runt mig, i alla skolans och fritids lokaler.
 • Jag respekterar andras egendom.
 • Jag lämnar min mobiltelefon/smartphone, godis, tuggummi och leksaker hemma under skoldagen.
 • Jag använder ett vårdat (snällt) språk.

 

Jag har rätt till trygghet

(SKOLA OCH FRITIDS)

 • Jag respekterar andra människor, oavsett deras etnicitet, tro, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuella läggning.
 • Jag accepterar att vi alla är olika.
 • Jag behandlar alla med respekt.
 • Jag samarbetar med vem som helst och förstår att pojkar och flickor har lika värde.
 • Jag tar avstånd från kränkande handlingar. Jag visar omtanke och respekt.
 • Jag följer normer och regler som finns i skolan och samhället.

 

 

När ditt barn fyller år

Elever får inte bjuda sina kamrater på något (t.ex. glass eller fikabröd) då de fyller år. Skolan bjuder eleverna på något vid skolavslutningar och då skolan börjar varje läsår.

Om ditt barn ska ha kalas får inbjudningskort bara delas ut i skolan/på fritids om alla klasskamrater bjuds annars får ni dela ut inbjudningskort på fritiden.

 

Reglerna är framtagna i samarbete mellan personal, elever och skolans ledningsgrupp.

Vi vill att du pratar med ditt barn om skolans regler.

 

Kvarglömda kläder och skor

Kvarglömda kläder och skor förvaras i en tunna i idrottskorridoren. Denna tunna töms sista fredag varje månad. Kläder som då finns kvar i tunnan skänks bort.

 

Borttappade böcker

Rosendalsskolan begär ersättning för borttappade/skadade läroböcker samt biblioteksböcker som lånats av ditt barn. Kostnad för förlorad/skadad bok betalas snarast kontant på Rosendalsskolans expedition. Om den borttappade boken senare återfinns och returneras till skolan i gott skick kommer pengarna att återbetalas.

Kostnaden avgörs av vilken typ av bok som är borttappad/skadad. Brev skickas hem med uppgifter om detta.

Omhändertagande av föremål

Rektor och lärare får ta ifrån en elev ett föremål om det används så det stör undervisningen eller riskerar att skada någon i skolan eller på fritidshemmet. Föremålet ska lämnas tillbaka senast då eleven slutar för dagen. Undantag är om eleven tagit med föremålet flera gånger eller om det är ett föremål som eleven inte bör få tillbaka på grund av dess beskaffenhet. I dessa fall kan föremålet omhändertas upp till fyra dagar i avvaktan på att vårdnadshavaren kontaktas.

 

Anmälan till polisen görs om man omhändertagit stöldgods, narkotika, dopningsmedel, knivar och andra vapen eller hälsofarliga varor.

 

Utvisning och kvarsittning

Om en elev uppträder olämpligt eller stör undervisningen och inte slutar med detta när läraren sagt till, får läraren visa ut eleven från undervisningen för resten av lektionen. Rektor eller läraren kan också bestämma att eleven ska stanna kvar i skolan en timme efter undervisningens slut eller komma en timme innan undervisningen börjar.

 

Utredning om varför eleven stör

Om en elev vid upprepade tillfällen stör ordningen eller har uppträtt olämpligt eller gjort något allvarligt ska rektor se till att saken utreds. Skolan ska i denna utredning samråda med aktuell vårdnadshavare. Med utgångspunkt i vad utredningen visar ska rektor se till att skolan gör något för att få eleven att ändra sitt beteende. Detta kan t.ex. vara en skriftlig varning, men även stöd i undervisningen eller stöd från elevhälsan.

 

Skriftlig varning

När utredningen är klar får rektor ge eleven en skriftlig varning. Den ska innehålla information om vad som händer om eleven inte ändrar sitt beteende. Syftet med denna skriftliga varning är att dokumentera det man kommit fram till och vika konsekvenser det blir om eleven inte ändrar sitt beteende. Skolan visar med den skriftliga varningen att man inte accepterar elevens uppförande.

 

Tillfällig omplacering

Rektor kan besluta om tillfällig omplacering till annan klass eller undervisningsgrupp inom skolenheten. Flyttning får göras om åtgärderna i den skriftliga varningen inte haft effekt eller om det är nödvändigt för andra elevers trygghet och studiero. Omplaceringen får endast i undantagsfall gälla längre än 2 veckor men aldrig längre än 4 veckor. Vårdnadshavaren ska informeras om rektors beslut.

 

Tillfällig omplacering på annan skolenhet

Om den tillfälliga omplaceringen på den egna enheten inte har effekt kan rektor fatta beslut om tillfällig omplacering på annan skolenhet. Placeringen får endast i undantagsfall vara längre än 2 veckor och den får aldrig vara längre än 4 veckor. Elever i grundskolan kan dock flyttas permanent till annan skola för att ge andra elever trygghet och studiero.


 

Avstängning i de obligatoriska skolformerna

Rektor kan, i vissa fall, stänga av en elev. Detta för att skolan ska klara av en mycket jobbig situation, t.ex. om det förekommit grovt våld.

Det finns tre kriterier som måste vara uppfyllda för att rektor ska kunna stänga av en elev helt eller delvis:

 • Det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero.
 • Andra åtgärder har inte haft effekt.
 • Eleven erbjuds kompensation för missad undervisning.

 

Innan rektor beslutar om avstängning ska elev och aktuell vårdnadshavare få tillfälle att yttra sig.

Beslut om avstängning gäller omedelbart om rektor inte beslutat annat. Beslutet får bara gälla så länge att skolan hinner utreda vilka andra åtgärder som kan behövas. Avstängningen får aldrig vara längre än 1 vecka och man får inte stänga av en elev fler än två gånger per kalenderhalvår.

Information om avstängning ska lämnas till skolans huvudman och Socialnämnden.

Beslutet kan överklagas av elev eller elevens vårdnadshavare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 juni 2016