Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Årskurs 7-9 Ånestad

På Ånestadsskolan årskurs 7-9 arbetar vi i ämneslag. Vi har fem ämneslag med en ämneslagsledare för varje lag.

 

Våra ämneslag

 • Engelska och Moderna språk
 • Matematik, Naturorienterande ämnen, och Teknik
 • Praktiskt estetiska ämnen
 • Samhällsorienterande ämnen
 • Svenska och svenska som andra språk

Engelska

Varför ska jag plugga engelska?

 • Du kan kommunicera med människor över hela världen.
 • Du har lättare att få arbete och kan söka jobb utomlands.
 • Du kan läsa många intressanta böcker på originalspråk.
 • Du kan bli mästare på datorspel och tjäna mycket pengar ;)

Så, kom igen - gör läxan!

Vi kommer att testa var du befinner dig i din inlärning och hjälpa dig vidare därifrån. Vi använder moderna hjälpmedel och metoder och ser med din hjälp till att du når så höga mål som möjligt!

Franska

Franska talas i många länder över hela världen, till exempel i Frankrike, Belgien, Schweiz, Kanada, Karibien, Sydostasien och Nordafrika. Det är ett av de officiella språken inom EU. Att kunna franska hjälper dig därför om du söker ett jobb inom den europeiska unionen.

Vi börjar i sexan med att lära oss att prata med varandra på ett enkelt sätt: Vad heter du? Var bor du? etc. Vi lär oss räkna, att svara på hur mycket klockan är, veckodagarna och månaderna och bra glosor om djur, kläder, intressen med mera. Du får också lära dig sånger och spela teater för att befästa språket.

Tyska

Tyska är det största språket i Europa och talas av cirka 100 miljoner människor. Många av de största företagen i Europa ligger i Tyskland och det är det land vi har störst handelsutbyte med. Om du läser tyska innebär det alltså att dina möjligheter att få ett intressant arbete ökar.

Vi börjar i sexan med att lära oss att prata med varandra på ett enkelt sätt: Vad heter du? Var bor du? etc. Vi lär oss räkna, att svara på hur mycket klockan är, veckodagarna och månaderna och bra glosor om djur, kläder, intressen med mera. Du får också lära dig sånger och spela teater för att befästa språket.

Spanska

21 länder har spanskan som officiellt språk. Det talas som förstaspråk av snart en halv miljard människor över världen. Det betraktas som det andra stora världsspråket bredvid engelskan.

Om man lär sig spanska har man betydligt större möjligheter att få ett internationellt arbete om man är intresserad av det.

Vi börjar i sexan med att lära oss att prata med varandra på ett enkelt sätt: Vad heter du? Var bor du? etc. Vi lär oss räkna, att svara på hur mycket klockan är, veckodagarna och månaderna och bra glosor om djur, kläder, intressen med mera. Du får också lära dig sånger och spela teater för att befästa språket.

Språklärare i samarbete

Vi som undervisar i de moderna språken träffas flera gånger i veckan för att samarbeta kring undervisningen så att den ska bli bra. Vi tittar på nytt material som kommer och läser ny litteratur om hur man lär sig så bra som möjligt. Vi använder metoder vi vet fungerar och testar nya som vi tror på.

Kort sagt - vi gör allt för att du ska bli så proffsig som möjligt!

Teknik

Varför ämnet teknik?

I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Vad syftar undervisningen till? Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att •

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Biologi

I ämnet biologi arbetar vi för att eleverna ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Syftet med undervisning i biologi enligt Lgr 11 är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi.
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kemi

I ämnet kemi arbetar vi för att eleverna ska utveckla kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för sin omvärld.

Syftet med undervisning i kemi enligt Lgr 11 är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information
 • Kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, milö, hälsa och samhälle.
 • Genomföra systematiska undersökningar i kemi.
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti  människan.

Fysik

Slöjd

Att slöjda är ett sätt att uttrycka sig. Här lär du dig att hitta lösningar inom hantverkstradition och design. Slöjd är både praktiskt och intellektuellt arbete samtidigt. Det utvecklar en kreativitet till att skapa saker och att lösa problem i olika uppgifter.

I slöjden får du utveckla olika idéer, överväga olika lösningar, framställa olika föremål och sedan värdera resultatet. Du får kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion, och du får prova olika material och tekniker. Det är också viktigt att du lär dig rätt ord och begrepp, samt får kunskap om framställning ur ett hållbart perspektiv.

Inom slöjdämnet har vi två slöjdarter: textilslöjd och trä- och metall slöjd. Du gör ett val av slöjdart på hösten i år 7. Om du vill går det sedan att byta mellan läsåren.

Inom ramen för Elevens val finns det under läsåret möjlighet att välja 80 min extra textilslöjd varje vecka.

Musik

I skolans musikämne lär du dig att uttrycka dig och kommunicera med musik. Det gör du med din egen röst och instrument. Du får också lära dig musikaliska begrepp och symboler från olika genrer och sammanhang. Tillsammans med andra får du skapa, bearbeta och framföra musik. Då får du också lyssna till och erfarenheter av andra människors musik.

Musik tränar förmågorna att:

 • Spela och sjunga olika musikstilar
 • Skapa musik och uttrycka dina musikaliska tankar och idéer
 • Analysera och prata om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och  historiska situationer

Ånestadsskolan har varje år ett fint luciatåg. Du som går i år 9 får gärna vara med. Anmäl dig till Birgitta!

Inom ramen för Elevens val kan du välja musik 80 min extra varje vecka.

Idrott & Hälsa

För att må bra behöver du röra på dig och ha en hälsosam livsstil. Om du lär dig det som ung är chansen större att du fortsätter så genom livet. Och det tjänar både du själv och samhället runtomkring dig på.

I skolans idrott får du vara med på en mängd olika lekar och idrotter, både inomhus och ute i naturen. Du får lära dig att samarbeta med och respektera andra. Du får också lära dig hur man tränar på ett säkert sätt, undviker skador, och hur man gör i en nödsituation. Alla elever i år 9 deltar i en kurs i hjärt-lung-räddning.

Inom ramen för Elevens val kan du välja idrott 80 min extra varje vecka. Du som ännu inte kan simma väljer elevens val simning.

Bild

Vi brukar säga att vi lever i ett kunskapssamhälle, men det är lika sant att vi idag lever i ett kommunikationssamhälle, eller till och med ett bildsamhälle. Vi omges ständigt av bilder som försöker informera, övertala, underhålla och ge oss känslomässiga upplevelser.

I bildundervisningen lär vi oss både att framställa och att tolka bilder. Vi arbetar med traditionella tekniker och digitalt. På en bildlektion arbetar du med båda hjärnhalvorna på ett undersökande och problemlösande sätt.

Det finns gott om yrken för dig som gillar att arbeta med bilder. Du kan arbeta som illustratör, industridesigner, grafisk formgivare, fotograf m.m.

Hem och konsumentkunskap

Hem – och konsumentkunskap handlar om att förstå att våra handlingar och vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen.  Att ha kunskaper on konsumentfrågor och arbetet i hemmet är viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och att kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till Hälsa, Ekonomi och Miljö (HEM)

Kort beskrivet vill ämnet Hem – och konsumentkunskap lära dig att

 • planera och tillaga mat och måltider
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
 • värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling

Historia

Historieämnet handlar om att förstå att vår syn på det förflutna är en viktig  del av hur vi tänker om vår samtid och om framtidsfrågorna. Vår historia påverkar alltså våra liv idag och våra val inför framtiden. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Kort beskrivet vill ämnet historia lära dig att:

 • använda historia för att kunna tolka olika t ex tidsperioder, händelser och  gestalter
 • kritiskt granska, värdera och tolka  källor, 
 • reflektera kring hur historia används och vad som menas med att se saker ur  olika perspektiv,
 • använda historiska begrepp .

Geografi

Geografiämnet handlar om att förstå att förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Människan har därmed ett särskilt ansvar för att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Geografi ger kunskap om olika livsmiljöer och levnadsvillkor som  människan lever i och under.
Kort beskrivet vill ämnet  geografi lära dig att:
analysera hur människa och natur förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
göra geografiska analyser av omvärlden,
värdera lösningar på olika miljö¬ och utvecklingsfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 

Religion

Religionsämnet handlar om att förstå att människor alltid och överallt försökt att förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som vi ingår i. Då är religioner och andra livsåskådningar viktiga. Inte minst i dagens samhälle, som är så präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar nödvändiga för att skapa förståelse mellan människor.

Kort beskrivet vill ämnet religion lära dig att:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället
 • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet

Samhällskunskap

Samhällskunskapsämnet handlar om att förstå att människor alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag måste människan samarbeta än mer i en globaliserad värld med både möjligheter och problem. Gemensamma frågor kring  t ex  hållbar utveckling måste vi lösa  tillsammans.  Kunskaper om samhället och hur det fungerar är då grundläggande.

Kort beskrivet vill ämnet samhällskunskap lära dig att:

 • reflektera över hur individer och samhällen fungerar,
 • granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor,
 • värdera och argumentera kring olika  aktuella samhällsfrågor,
 • söka och värdera information om samhället, 
 • reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden.

Senast uppdaterad den 28 augusti 2018