Hoppa till huvudinnehåll

Bekämpningsmedel

Spridning av växtskyddsmedel inom vissa områden kan vara förbjudet och det kan krävas tillstånd eller anmälan till Miljöavdelningen vid yrkesmässig spridning. Sprider du en biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till ska du skriftligen meddela Miljöavdelningen om spridningen.

Bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som kan spridas via luft, vatten, och jord. Därför ska du i första hand arbeta med förebyggande åtgärder eller välja mekanisk bekämpning. Spridning av kemiska bekämpningsmedel bör endast ske i de fall det är absolut nödvändigt.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. Växtskyddsmedel är de som används för att skydda växten, mot till exempel svamp eller ogräs. Biocidprodukter är alla bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel.. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, råttgift och båtbottenfärger.

Om du ska använda bekämpningsmedel så måste de vara godkända. Vissa medel kräver även att du har ett aktuellt tillstånd eller behörighet. För att få sprida bekämpningsmedel på vissa platser måste du lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd hos Miljöavdelningen.

Regler för växtskyddsmedel

Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • På ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete (undantag kan ges för punktbehandling).
 • På skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • I parker, trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.
 • Inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt. På tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö.
 • På växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Kemikalieinspektionen har beslutat om ämnen som är undantagna från förbudet.

Godkända bekämpningsmedel

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Ett bekämpningsmedel är godkänt under en tidsbegränsad period. Om Kemikalieinspektionen inte förnyar godkännandet får man bara sälja och använda medlet ytterligare en begränsad tid efter att godkännandet har upphört.

Både den som säljer och den som använder bekämpningsmedel är ansvariga för att kontrollera att medlen är godkända. Varje år är det ett antal bekämpningsmedel vars godkännande upphör. Därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar att dina bekämpningsmedel fortfarande är godkända.

För att få reda på om ett bekämpningsmedel är godkänt kan du söka i bekämpningsmedelsregistret. I registret finns information om godkännande, saluförbud och användningsförbud. 

 Lagstiftning

Ansökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av Miljöavdelningen yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • På vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till Miljöavdelningen yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av:
  a. invasiva främmande arter, eller
  b. karantänskadegörare
 • på banvallar, och
 • inom områden som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Undantag från förbudet är växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen godkänt undantag för eller om det är punktbehandling som ska utföras.

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Miljöavdelningen bestämmer något annat.

Tillstånd söks av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Information till allmänheten

Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark, ska innan spridningen sker informera om den på väl synliga anslag.

Undantag från information till allmänheten kan göras för sådan spridning som har karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Vattenskyddsområde

Det råder förbud att utan särskilt tillstånd från Miljöavdelningen yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde.

Biocidprodukt

Om du ska sprida en biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till måste du skriftligen underrätta Miljöavdelningen om bekämpningen.

Underrättelsen ska skickas omedelbart efter spridning och innehålla följande uppgifter:

 • Företagsnamn, telefonnummer, adress och e-post till den som sprider biocidprodukter samt kontaktuppgifter till den för vars räkning spridningen sker.
 • Syftet med bekämpningen, exempelvis bekämpning av råttor.
 • Biocidproduktens namn och registreringsnummer.
 • Mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen. Informationen anpassas med hänsyn till vilken spridningsmetod som används. Vid råttbekämpning ska exempelvis antal betesstationer redovisas.
 • Tidpunkt eller beräknad tidsperiod för spridningen.
 • Plats för spridningen. Karta eller beskrivning till exempel betesstation 1 är utplacerad i källaren och betesstation 2 vid sopsorteringsstationen på fastigheten.
 • Vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.
 • Vilken rådgivning som lämnats för att förebygga/minska behovet att bekämpning samt vilka övriga metoder som övervägts (till exempel mekanisk bekämpning).

Underrättelsen skickas till Miljöavdelningen via Kontakt Linköping.

Avgift

Miljöavdelningen tar ut en avgift för handläggning av din anmälan, ansökan eller underrättelse.

Miljösanktionsavgift och åtalsanmälan

Om kemisk bekämpning sker utan att anmälan gjorts eller tillstånd meddelats riskerar du åtalsanmälan eller miljösanktionsavgift.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 7.30-17.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00.

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 22 maj 2024