Hoppa till huvudinnehåll

Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Syftet med vattenskyddsområden är att på lång sikt säkerställa att vattnet håller god
kvalitet för användning som dricksvatten. Beslut om skyddsföreskrifter upprättas av
länsstyrelsen eller kommunen. Besluten reglerar åtgärder inom vattenskyddsområdet
som kan medföra risk för förorening av vattnet på kort och lång sikt.

Skyddsområde för vattentäkt

Ett vattenskyddsområde utgörs av olika skyddszoner som kan ha olika villkor. Vad som gäller inom de olika zonerna framgår av beslutet för den specifika vattentäkten. Beslut och information om de olika skyddszonerna för respektive vattenskyddsområde finner du på Tekniska verkens webbplats.

Tillståndsplikt för växtskyddsmedel

Tillståndsplikt för spridning av växtskyddsmedel framgår av Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:2) eller av föreskriften för ett specifikt vattenskyddsområde.

Sökande bör vara verksamhetsutövaren, det vill säga den som brukar marken. Verksamhetsutövaren kan sedan välja att anlita någon annan för spridningen, till exempel en maskinstation eller genom  grannsamverkan.

I tillståndet finns villkor för spridningen. Rester från växtskyddsmedel sprids till vatten på olika sätt. Betydelsen av de olika spridningsvägarna ser olika ut beroende på en vattentäkts karaktär och sårbarhet. Vilka villkor som är verkningsfulla ser därför olika ut beroende på om riskerna med verksamheten är förknippade med spridning till grundeller ytvatten.

Produktvalsprincipen

En av miljöbalkens grundläggande principer är produktvalsprincipen. Den innebär att verksamheter ska undvika att använda kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga.

MACRO-DB

För att bedöma vilka växtskyddsmedel som riskerar att läcka till grundvatten eller ytvattenbehövs information om ämnets rörlighet i jord och dess  nedbrytbarhet. Risken för läckage till grundvatten och ytvatten kan uppskattas genom modellsimuleringar med hjälp av simuleringsverktyget MACRO-DB. Programmet simulerar risken för utlakning och visar om det är möjligt att använda ett preparat på en viss plats, vid en viss tidpunkt, på en viss gröda, i en viss dosering utan läckage. Simuleringsverktyget körs i två olika
steg.

  1. Utgörs av en enkel riskbedömning som motsvarar så kallade ”värsta-fallsförhållanden” och bygger på resultaten från ett stort antal simuleringar med MACRO-DB. Om resultaten från steg 1 visar att risken för att produkten ska kunna transporteras till grundvatten och/eller ytvatten i halter över 0,1 μg/liter är försumbar, behöver inte beräkningen bifogas ansökan. Det ska däremot anges i listan över de växtskyddsmedel som ansökan avser, att steg 1 utförts för respektive växtskyddsmedel.
  2. Om resultatet från steg 1 visar att det kan finnas tillfällen då produkten kan transporteras till grundvatten och/eller ytvatten i halter över 0,1 μg/liter, ska en simulering i steg 2 utföras med uppgifter som visar de förutsättningar som råder i aktuellt område baserat på tillgänglig information om jordar, grödor etc. Resultat från simuleringar i steg 2 ska bifogas ansökan.Generellt ska simuleringar i MACRO-DB steg 2 utföras för samtliga månader som det är aktuellt att sprida preparatet. När det gäller höstbekämpning i höstsådda grödor kan man göra en förenkling. Där finns det större risk för läckage ju senare på hösten man sprutar. Därför kan du välja att enbart simulera den senaste tidpunkten för bekämpning.

Vid ändringar

Om du vill ändra uppgifter eller komplettera med ytterligare preparat efter att tillstånd har meddelats, ska du kontakta Miljöavdelningen. Beroende på hur omfattande ändringarna är får du besked om hur du ska gå vidare. I vissa fall kan det krävas ett nytt tillstånd.

Övrigt

Notera att denna information är framtagen att gälla generellt för flera  vattenskyddsområden. Var därför noggrann med att stämma av vilka särskilda restriktioner som är aktuella för just dig.

Ansök via Blankett

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 23 maj 2024