Hoppa till huvudinnehåll

Egenkontroll enligt miljöbalken

Du som har en miljöfarlig verksamhet ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller för att till exempel hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Berörs min verksamhet?

Alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet berörs av krav på egenkontroll. Vad som menas med en miljöfarlig verksamhet finns definierat i miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kravet på egenkontroll gäller så snart en verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken, det vill säga redan när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön.

Din egenkontroll ska kunna visa att du kontrollerar din verksamhet för att motverka eller förebygga att det uppstår problem i form av störningar och skador på din och andra människors hälsa eller miljö.

Varför måste du kontrollera din verksamhet?

Om du inte kontrollerar din verksamhet så ökar risken för negativ miljöpåverkan. Det kan exempelvis vara buller- och luktstörningar eller att din verksamhet använder onödigt mycket energi. Du måste kunna visa att du har kunskap om din energianvändning, de kemikalier som du använder och att du hanterar avfall enligt de regler som finns.

Anpassa egenkontrollen

Du måste anpassa egenkontrollen till din verksamhet. Om din verksamhet kan innebära stor risk för människors hälsa eller miljön måste du ha en mer omfattande egenkontroll än om din verksamhet innebär liten risk. Bedöm riskerna med din verksamhet och se över vilka rutiner du behöver ha för att minska energianvändningen eller förhindra störningar som orsakas av din verksamhet. Skriv ner rutinerna och för journal över de kontroller du gör.

Särskilda regler för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter

Det finns särskilda regler om egenkontroll som gäller för tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter. Reglerna innebär att du ska dokumentera följande:

  1. Vem som ansvarar för miljöfrågorna inom företaget.

  2. Rutiner för att undersöka utrustning för drift och kontroll.

  3. Rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten.

  4. Rutiner för att rapportera till Miljöavdelningen när det sker driftstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön.

  5. En förteckning över de kemikalier som du hanterar.

I miljöprövningsförordningen beskrivs vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Senast uppdaterad den 26 februari 2024