Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till detaljerad information om egenkontroll

Informationen är framtagen av Miljösamverkan Östergötland (MÖTA)

Vad ska egenkontrollen innehålla?

Här ges ett förslag till vad egenkontrollen kan omfatta. Observera att egenkontrollen ska anpassas till din verksamhet och att den kan behöva innehålla fler eller färre punkter.

 • En sammanställning över de bestämmelser och myndighetsbeslut som berör verksamheten. Du ska ha tillgång till samtliga bestämmelser och beslut i sammanställningen.
 • En fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret inom miljöområdet.
 • Personalen ska ha tillräcklig kompetens och kunskap om verksamhetens hälso- och miljöpåverkan och hur denna kan minskas.
 • Dokumentation som visar att egenkontroll utförs.
 • Rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till luft, vatten, mark eller annat som kan påverka människa eller miljö.
 • Rutiner för att löpande kontrollera att utrustning och liknande för drift och kontroll hålls i gott skick så att påverkan på miljön minimeras.
 • Rutiner för att systematiskt identifiera och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. 
 • Rutiner för driftstörningar och hur de ska hanteras.
 • Förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och kan innebära risker ur hälso- och miljösynpunkt. Förteckningen ska innefatta produktens namn, omfattning och användning av produkten, information om produktens hälso- och miljöskadlighet samt produktens klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet. Förteckning över kemiska produkter kan vara på ämnesnivå för att få bättre kunskap om risker och om ingående ämnen omfattas av ytterligare regler.
 • Utvärdera och ifrågasätta dina kemikalieval och råvaru- och energianvändning. Produkter som kan vara farliga för miljö och hälsa ska ersättas med mindre farliga. För att kunna göra detta måste du ha överblick över vilka kemiska produkter som används och kunskap om de ämnen som finns i dem, exempelvis med en kemikalieförteckning på ämnesnivå.

Checklista för din egenkontroll

Ställ följande frågor för att kontrollera att du har en heltäckande egenkontroll:

 • Är vår sammanställning över bestämmelser och myndighetsbeslut komplett?
 • Är det organisatoriska ansvaret för egenkontrollen fördelat inom verksamheten? Vem är ansvarig för att nödvändiga åtgärder vidtas? Vem ansvarar för uppdatering av rutiner, instruktioner och dokumentation?
 • Hur bedömer vi kompetensbehovet? Räcker kunskaperna inom verksamheten till för att utföra det miljöarbete som behövs och följa bestämmelserna?
 • Finns rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till luft, mark och vatten samt kontroll av lukt, buller eller annat som kan påverka människa eller miljö?
 • Har vi tillräckliga drift- och skötselinstruktioner för utrustning inom produktion och eventuella reningsanläggningar (till exempel oljeavskiljare)? Kontrollerar vi att de hålls i gott skick?
 • Påverkar eller riskerar verksamheten att påverka människor och miljö till exempel genom buller från fläktar och fordon eller genom illaluktande utsläpp?
 • Kan rutinerna för kemikaliehantering (oljor, bensin, färg, lösningsmedel, lim med mera) förbättras? Behövs bättre märkning, finns säkerhetsdatablad tillgängligt, finns kemikalieförteckning, hur hanteras och förvaras kemikalier?
 • Kan förbrukningen av råvaror, kemikalier, energi eller mängd avfall minskas eller ändras? Kan till exempel kemikalier bytas ut mot sådana som är mindre farliga?
 • Behöver inköpsrutinerna ändras så att miljöpåverkan från råvaror, energi, kemikalier med mera blir mindre?
 • Kan miljöpåverkan från till exempel energiförbrukning och transporter i och till/från verksamheten bli mindre?
 • Kan rutinerna för avfallshanteringen förbättras? Kan avfallsmängden minskas, alternativt kan mer återanvändas eller återvinnas?
 • Kan rutinerna för hantering av farligt avfall förbättras? Vilket farligt avfall finns i verksamheten? Behövs bättre märkning? Förvaras det säkert? Antecknar vi farligt avfall som uppkommer? Upprättas transportdokument vid transport av farligt avfall?
 • Vilka rutiner finns om det kommer in synpunkter eller klagomål?
 • Genomförs regelbundna riskbedömningar för verksamheten? 
 • Vilka rutiner finns vid eventuell driftstörning eller olyckshändelse som kan skada hälsa/miljö, till exempel för omgående underrättelse till tillsynsmyndigheten? Vem kontaktas, vilka åtgärder ska vidtas, behövs saneringsmaterial?
 • Dokumenteras egenkontrollen i tillräcklig utsträckning? Kan vi bevisa att vi utför en bra egenkontroll?

Senast uppdaterad den 9 november 2022