Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalieförteckning

Som ansvarig för ett företag eller en verksamhet måste du ha kunskap om de kemikalier ni köper in och använder. Genom att göra en kemikalieförteckning får du en överblick över kemikaliernas farlighet och påverkan på människors hälsa och miljön. Då blir det enklare att följa miljöbalkens krav på att byta ut farliga kemikalier till mindre farliga.

Kravet på att ha kunskap om och hur ni kan undvika farliga kemikalier gäller alla verksamheter. Krav på kemikalieförteckning gäller för anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter genom förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Genom att ta reda på vilka ämnen ni hanterar kan ni arbeta med substitution, det vill säga byta ut farliga ämnen till mindre farliga ämnen.

Kemikalieförteckningen är ett hjälpmedel för att du ska kunna bedöma riskerna med din kemikaliehantering. Egenkontrollförordningens krav på vad en kemikalieförteckning ska innehålla är ofta inte tillräckligt för att kunna bedöma riskerna med produkten. Genom att gå igenom de produkter ni använder och med hjälp av säkerhetsdatabladen kontrollera hur de ingående ämnena är klassificerade, kan ni få fram uppgifter om hur farliga dessa ämnen är. Sedan får ni ta ställning till om ni bör byta ut produkten, byta produktionsmetod eller på annat sätt minska risken för att ämnet kommer ut i miljön.

Alla produkter som har en miljöpåverkan och som används i verksamheten ska antecknas.

Till din hjälp finns en blankett för kemikalieförteckning samt ett exempel som du kan titta på när ni fyller i blanketten.

Vägledning - så fyller du i verksamhetens kemikalieförteckning

Produkt

Första delen av kemikalieförteckningen (fem kolumner) handlar om produkten i sin helhet. Egenkontrollförordningen ställer krav på denna samlade information.

Bild som visar hur kemikalieförteckning kan redovisas i tabellform.

Exempel på hur du fyller i kemikalieförteckningen

 • Kontrollera med er leverantör så att ni har det senaste säkerhetsdatabladet för produkten.
 • Ange namn på produkten.
 • Ange vad produkten används till samt årsförbrukning.
 • Läs säkerhetsdatabladets avsnitt 2 (Farliga egenskaper). Ange produktens faroklass och farokategori enligt CLP, förordning (EG nr 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Faroklass och farokod enligt CLP anges exempelvis som Acute Tox 4 eller Repr. 1B. I säkerhetsdatabladets avsnitt 2 finns även produktens H-fraser. Notera vilka H-fraser produkten har. H-fraser är enligt CLP och skrivs exempelvis som H410.

Innehåll

I denna del av kemikalieförteckningen ska information om ingående ämnen i produkterna tas fram. Det behövs för att kunna gå vidare med riskbedömning av produkterna.

Bild som visar hur kemikalieförteckning kan redovisas i tabellform.

Exempel på hur du fyller i kemikalieförteckningen

Granska säkerhetsdatabladets avsnitt 3 (Sammansättning/Information om beståndsdelar). Skriv in aktuella H‐fraser för respektive ämne.

Skriv in ämnets kemiska identitetsnummer (CAS nr eller EINECS (EUnummer)). Numret kan användas när ni söker information om ämnet.

Ange hur mycket produkten innehåller av det enskilda ämnet. Om ämnena är prioriterade eller utpekade enligt Reach eller vattendirektivet är det viktigt att ni får en uppfattning om mängden, för att ni ska kunna göra en riskbedömning, värdera risken och prioritera vilka ämnen som ni bör arbeta för att fasa ut.

Gå igenom ämne för ämne i de olika produkterna och notera:

 • Om ämnet har egenskaper som gör att det är ett utfasningsämne eller ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO-guidens översiktstabell, ange U för utfasningsämne och R för riskminskningsämne.
 • Är ämnet ett prioriterat ämne i EU:s vattendirektiv? Ämnena är utpekade inom EU och har EU-gemensamma halter för ytvatten som inte får överskridas. Vilka ämnen och ämnesgrupper det är hittar ni i bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39 EU. Kemisk förorening av ytvatten är ett hot mot vattenmiljön med förgiftning av vattenorganismer och förluster av livsmiljöer och arter.
 • Ta reda på om ämnet finns med i Reach (förordning (EG) 1907/2006) bilaga XVII, bilaga XIV eller i kandidatförteckningen. Sök antingen på den europeiska kemikaliemyndighetens webbplats eller i Reach-förordningen.
 1. Enligt Reach, artikel 67, får ett ämne som sådant eller ingående i en beredning eller vara – om det är föremål för begränsningar enligt bilaga XVII, endast tillverkas, släppas ut på marknaden eller användas om det uppfyller de villkor som gäller för denna begränsning. Förbud gäller för vissa tillämpningar.
 2. Enligt Reach, artikel 56 får en tillverkare, importör eller nedströmsanvändare inte släppa ut ett ämne på marknaden för en användning eller själv använda det om ämnet finns med i bilaga XIV, med vissa undantag. Tillstånd krävs för viss användning.
 3. Särskilt farliga ämnen som är upptagna på kandidatförteckningen kan komma att bli upptagna i bilaga XIV. Dessa ämnen ska bland annat deklareras i varor om halten är över 0,1 %.

Utsläppsmedium

Tabell som visar exempel förteckning över utsläppsmedium

Exempel på hur du fyller i kemikalieförteckningen

För produkter som innehåller utfasningsämnen, riskminskningsämnen eller är utpekade i vattendirektivet ska ni ange om och var ämnet släpps ut.

 • Vatten – recipient eller kommunens dagvattennät.
 • Vatten – kommunens avloppsnät.
 • Luft
 • Avfall eller om det stannar i produkten.

Handlingsplan

Om något av produktens ämnen uppvisar egenskaper så att det återfinns som utfasningsämnen, riskminskningsämnen och/eller är ett prioriterat ämne enligt vattendirektivet bör ni ange när ni:

 • Ska ersätta produkten.
 • Förändra produktionsprocessen eller på annat sätt minska risken för att ämnet kommer ut i miljön.

Senast uppdaterad den 26 mars 2024