Hoppa till huvudinnehåll

Hantering av golvskurvatten

Golvskurvatten från många verkstäder innehåller ofta höga halter tungmetaller som till exempel zink, bly, kadmium, krom och koppar. Reningsverken är inte byggda för att ta hand om dessa. Tungmetaller som hamnar i avloppsvattnet följer med det renade vattnet ut i naturen eller blir kvar i slammet som används som gödningsmedel på åkermark.

Det är inte lämpligt att tillföra obehandlat golvskurvatten till avloppsnätet. Släpper du golvskurvattnet genom oljeavskiljare riskerar du att försämra den oljeavskiljande funktionen. Om rengöringsmedel används kan det hindra löst smuts från att sedimentera. Verkstäder bör inte släppa sitt golvskurvatten till avlopp utan att föroreningshalterna har analyserats. Om golvskurvattnet ska släppas till spillvattennätet ska halterna understiga Tekniska verkens riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter.

Om golvskurvattnet ska släppas till dagvattennätet ska halterna följa Linköpings kommuns och Tekniska verkens riktvärden, se webbsidan Utsläpp av förorenat vatten. Om du väljer att provta golvskurvattnet ska samråd ske med Miljökontoret innan provtagning utförs.

Så här undviker du tungmetaller i golvskurvattnet

  1. Börja med att torrstäda golvet. Det innebär att du sopar eller dammsuger upp smutsen. Ta hand om smutsen som avfall eller farligt avfall.

  2. Om torrengöring inte är tillräckligt kan du utöver detta även skura golvet med enbart vatten. Skurvattnet måste då genomgå sedimentering under minst en veckas tid. Därefter kan vattnets klarfas hällas ut i avloppet. Den tjocka fasen (sedimentet) får inte hällas ut i avloppet, utan ska tas omhand som avfall eller farligt avfall.

  3. Om du måste använda rengöringsmedel måste det vara ett så kallat självspaltande rengöringsmedel*. Om golvskurvattnet inte sedimenterar efter flera dagar måste skurvattnet genomgå mer avancerad rening, till exempel kemisk fällning och därefter sedimentering. Även i detta fall ska sedimenteringen ske i minst en vecka innan vattnets klarfas får ledas till avloppet. Den tjocka fasen tas omhand som avfall eller farligt avfall.

* Med självspaltande rengöringsmedel menas att det inte bildar stabila emulsioner, det vill säga att smutsen sedimenterar om man låter allting stå. Kontakta din leverantör av rengöringsmedel för mer information om detta.

Ett annat alternativ är att allt golvskurvatten tas omhand för extern behandling. Samla upp det förorenade skurvattnet i en tank och lämna som farligt avfall för omhändertagande på en godkänd avfallsanläggning, exempelvis Tekniska verken.

Senast uppdaterad den 9 november 2022