Hoppa till huvudinnehåll

Tak- och fasadtvätt

Planerar du som fastighetsägare eller företagare att rengöra tak och fasader eller behöver din fastighet klottersaneras? Då finns det regler du måste följa för att inte riskera människors hälsa och undvika skador på djur och natur.

När tak och fasader tvättas med högtryck får man ett vatten som kan vara förorenat. Föroreningarna kommer från gamla färgskikt, tvättkemikalier och luftföroreningar som under lång tid samlats på byggnaden. Färgflagor kan innehålla miljöfarliga mjukgörare från plastfärg och äldre byggnader kan vara målade med färger innehållande metallpigment som till exempel bly. Det är viktigt att minska utsläpp av föroreningar från tvättvatten eftersom vatten som rinner ned i gatubrunnarna rinner vidare till närmaste sjö eller vattendrag. 

För ytor större än 500 kvadratmeter gäller anmälningsplikt

Om syftet med rengöringen är att mekaniskt ta bort hårt sittande föroreningar betraktas det som blästring. Det kan exempelvis handla om att ta bort rost eller gammal färg eller påverka ytans struktur. Om ytan som ska behandlas är större än 500 kvadratmeter måste du anmäla detta till Miljökontoret.

Skydda omgivningen

Utsläpp till vatten

Om du inte vet om tvättvattnet är tillräckligt rent kan du samla upp vattnet och lämna det till en godkänd mottagare av farligt avfall. Om du vill släppa ut tvättvattnet på plats behöver du kunna visa att tvättvattnet klarar Linköpings kommuns och Tekniska verkens riktvärden. Det kan du göra genom att utföra en provtvätt under samma förutsättningar som det kommande rengöringsjobbet och sedan lämna in ett vattenprov till ett ackrediterat laboratorium som gör vattenanalyser.

Utsläpp till mark

För att få släppa ut tvättvatten direkt på en gräsmatta, i buskar eller liknande behöver du vara säker på att föroreningshalten i vattnet inte är för hög. Gör en provtvätt under samma förutsättningar som rengöringsjobbet ska utföras och lämna in ett vattenprov till ett ackrediterat laboratorium som gör vattenanalyser. Du bör diskutera resultatet med oss på Miljöavdelningen. Om analysen visar att tvättvattnet är tillräckligt rent kan du släppa ut det genom en geotextilduk innan det filtreras ner i marken. Den smutsiga duken är ett avfall och bör bytas under arbetets gång så att den inte tätnar.

Buller och utsläpp till luft

Det är ditt ansvar att skydda omgivningen från störningar på grund av till exempel buller, stoft eller vattenstänk från rengöringen. Informera i god tid de människor som påverkas av arbetet om när det kommer att utföras och vad det kan innebära. Tänk på att inte störa på kvällar och helger.

Klottersanering

Förorenat saneringsvatten från klottersanering kan innehålla tungmetaller, olja och kemikalier som är giftiga för miljön, därför ska du inte släppa ut saneringsvattnet direkt i dagvattenbrunnar. Använd filter eller samla upp vattnet. Skydda dagvattenbrunnarna med geotextil eller samla upp vattnet vid väggen. Använder du sorbenter så tänk på att dessa inte kan användas som filter, utan för att suga upp vätska och därför måste du anpassa mängden sorbenter till den vattenvolym du använder. Använd rengöringsmedel som är så skonsamma för miljön som möjligt. Undvik rengöringsmedel som är märkta som miljöfarliga.

Farosymbol för miljöfarlig produkt med ett dött träd och en död fisk

Senast uppdaterad den 9 november 2022