Hoppa till huvudinnehåll

Upphörande av miljöfarlig verksamhet

När du planerar att avveckla en verksamhet är det viktigt att tänka på hur du tar hand om utrustning, fasta installationer och avfall. Om det gäller lantbruksverksamhet behöver du även tänka på hur du tar hand om lagrad gödsel.

För att informera Miljöavdelningen om upphörande av verksamhet använder du e-tjänsten Anmäla miljöfarlig verksamhet

Tänk på följande när du ska upphöra med din verksamhet

Anläggningen

  • Väggar, golv, tak och utomhusytor kan behöva rengöras eller saneras.
  • Om byggnader eller andra större anläggningsdelar ska rivas kan det behövas rivningslov. Det kan finnas behov av miljötekniska undersökningar av byggnaderna innan rivning. Framför allt äldre byggnader kan innehålla byggnadsmaterial som ska hanteras som farligt avfall.

Utrustning och fasta installationer

  • Du kan behöva ta hand om använd processutrustning inklusive rörledningar, tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor.
  • Om det finns en oljecistern eller oljeavskiljare behöver du planera för hur de ska tas om hand och rengöras.
  • Om det finns aggregat med köldmedia. Behöver du fundera över hur du tar hand om köldmediet och aggregaten.
  • Det kan behövas åtgärder för ventilationssystem, energisystem, tryckluftssystem, elsystem, vatten- och avloppsledningar. Ta reda på om det krävs rengöring och hur eventuellt avfall ska tas om hand.

Avfall och kemikalier

  • Du behöver fundera över hur du ska ta hand om kvarvarande kemikalier, farligt avfall och annat avfall. Exempelvis slam från oljeavskiljare, använda filter från reningsutrustningar, spillolja och rivningsavfall.

Omgivningspåverkan

  • Om mark eller vatten är förorenat behöver du ta reda på om det ska saneras och om det behövs några undersökningar.

 

Senast uppdaterad den 25 juni 2024