Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vårdnad, boende, umgänge

Efter en skilsmässa eller separation kan Familjerätten hjälpa dig och barnets andra förälder att skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. Det kan vara en hjälp för er att i ett avtal formulera vad ni är överens om.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten utreder och godkänner avtalet, om det kan anses att avtalet är till barnets bästa.

Ett avtal som godkänns av Familjerätten blir juridiskt bindande. Det är alltid barnets bästa som är avgörande och står i fokus. Ett barn har som huvudregel rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar, men det kan finnas undantag.

Ändra vårdnad, boende eller umgänge

Om ni vill ändra vårdnaden måste ni vända er till Familjerätten eller tingsrätten. Om ni enbart vill ändra i barnets boende eller umgänge räcker det att ni själva är överens.

Föräldrar som är överens kan även ansöka hos tingsrätten om att ändra boende, umgänge eller vårdnad. Ansökningsavgiften är 900 kr. Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om detta men det måste göras skriftligt. Skriv ner vad det är ni kommit överens om. Båda föräldrarna måste också signera. Ansökan skickas till tingsrätten.

Om ni inte är överens

Föräldrar som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge kan lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Då fattar tingsrätten ett beslut i föräldrarnas ställe. Tingsrätten kan be familjerätten att göra en utredning och bedömning av vad som är bäst för barnet.

En utredning inleds ofta med ett gemensamt samtal där ni får information om hur utredningen kommer att genomföras. Utredningen fortsätter sedan med

  • samtal
  • hembesök där barnet är med
  • samtal med ert barn
  • samtal med referenser som haft yrkesmässig kontakt med barnet (till exempel förskola eller skola)
  • eventuellt samtal med sambo
  • registerutdrag ur socialregister och belastningsregister

Utredningen kan när som helst begäras vilande av domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna kommer överens. När en utredning är färdig får ni båda ta del av den i sin helhet och lämna synpunkter innan den skickas till domstolen. 

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas till föräldraansvar. Det är inte detsamma som vård, som istället syftar på den faktiska omvårdnaden om ett barn. Faktisk vård innebär den praktiska vård som utövas av den förälder barnet bor hos. Oberoende om den personen har vårdnaden eller inte. 

Ensam vårdnad innebär att en förälder har ensamt ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds är modern automatiskt ensam vårdnadshavare. Vårdnaden påverkar inte umgängesfrågan. Det innebär att barnet har rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor med, även om den förälder som barnet huvudsakligen bor hos är ensam vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna har gemensamt ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn. Det innebär att föräldrarna är barnets företrädare. Det är oberoende om föräldrarna bor ihop eller inte. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en anmälan till skattemyndigheten. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, så länge ingen av dem begär ensam vårdnad.

Boende

Det är föräldrarna som ansvarar för beslutet hos vem barnet ska bo. Beslutet ska grunda sig i barnets behov, och dessa kan komma att förändras över tid. För spädbarn är det viktigt att de redan från början får möjlighet att knyta an till sina föräldrar. De yngsta barnen behöver den trygghet som finns i en stabil och regelbunden vardag. Yngre skolbarn har ofta ett utpräglat sinne för rättvisa. Då kan det finnas fördelar med att bo växelvis hos föräldrarna. Tonåringar väljer många gånger var de vill bo utifrån område och sina intressen. 

Växelvis boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. En förutsättning för växelvis boende är att båda föräldrarna är övertygade om att det är den bästa lösningen för barnet. Det är en fördel om föräldrarna bor nära varandra. Det är också bra om föräldrarna har en bra relation och respekterar varandra som föräldrar. Växelvis boende kräver täta kontakter mellan föräldrarna, vilket i sin tur ställer krav på samarbetsförmåga.

Vanligtvis betalar ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Man kan ansöka om underhållsstöd via Försäkringskassan även vid växelvis boende. Barnet kan bara vara folkbokförd hos en förälder. 

Umgänge

Umgänge är när barnet träffar den förälder som hen inte bor hos. Utgångspunkten är att barnet alltid ska ha rätt till umgänge med den andra föräldern, däremot är det ingen plikt för barnet att umgås med båda föräldrarna. Det finns ingen lag som anger hur umgänget ska ske. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till barnets ålder, mognad och egna inställning. Den förälder som barnet bor hos (boföräldern) har ett ansvar att uppmuntra barnet att besöka den andra föräldern och att inte motverka umgänget på något sätt. 

För små barn är det extra viktigt att träffa den andra föräldern, gärna ”lite och ofta”. Då kan barnet bevara minnesbilden av den andra föräldern och separationen blir mindre påfrestande. Båda föräldrarna bör tänka på barnets anknytning så att barnet kan känna sig trygg. 

Befarar boendeförälder att barnet kan komma att ta någon form av fysisk eller psykisk skada bör umgänget förhindras. Barnet ska till exempel inte behöva umgås med en förälder i en miljö där det missbrukas alkohol eller narkotika. En annan viktig faktor är föräldrarnas förhållande till varandra. Om umgänget skapar stora konflikter mellan föräldrarna kan barnet ta skada. Då måste man väga barnets behov av umgänge mot hens behov av trygga uppväxtförhållanden. 

Familjerätten

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Väntetid: Det är för närvarande många som söker oss för samarbetssamtal så väntetiderna är något längre än normalt.

Obs! Gäller ditt ärende faderskaps- eller föräldraskapsfrågor? Då hittar du kontaktuppgifter här:

Till e-postformulär för Familjerätten

E-post: sof.barnochunga.brevlada-familjeratt@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 85
Telefontid: Måndag klockan 9.00-10.00, tisdag klockan 13.00-14.00, torsdag och fredag klockan 9.00-10.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Senast uppdaterad den 8 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: