Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vårdnad, boende, umgänge

Föräldrar som är överens om vårdnad, boende och umgänge kan reglera det genom ett avtal som godkänns av familjerätten. Ett godkänt avtal gäller och har samma verkan som en dom. Det betyder bland annat att den kan verkställas (det vill säga genomföras tvångsvis) om inte avtalet följs, och om beslutet bedöms vara till barnets bästa.

Föräldrar som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge kan lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Då fattar tingsrätten ett beslut i föräldrarnas ställe. Tingsrätten kan be familjerätten att göra en utredning och bedömning av vad som är bäst för barnet.

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokusera på barnet och dess behov. En utredning ska bland annat belysa föräldrarnas förmåga att se och förstå barnets behov och känslor. Utredningen belyser också föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov, så som skydd, omvårdnad, stabilitet och utbildning. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter men ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna. 

En utredning inleds ofta med ett gemensamt samtal där ni får information om hur utredningen kommer att genomföras. Utredningen fortsätter sedan med

  • samtal
  • hembesök där barnet är med
  • samtal med ert barn
  • samtal med referenser som haft yrkesmässig kontakt med barnet (till exempel förskola eller skola)
  • eventuellt samtal med sambo
  • registerutdrag ur socialregister och belastningsregister

Utredningen kan när som helst begäras vilande av domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna kommer överens. När en utredning är färdig får ni båda ta del av den i sin helhet och lämna synpunkter innan den skickas till domstolen. 

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas till föräldraansvar. Det är inte detsamma som vård, som istället syftar på den faktiska omvårdnaden om ett barn. Faktisk vård innebär den praktiska vård som utövas av den förälder barnet bor hos. Oberoende om den personen har vårdnaden eller inte. 

Ensam vårdnad innebär att en förälder har ensamt ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds är modern automatiskt ensam vårdnadshavare. Vårdnaden påverkar inte umgängesfrågan. Det innebär att barnet har rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor med, även om den förälder som barnet huvudsakligen bor hos är ensam vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna har gemensamt ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn. Det innebär att föräldrarna är barnets företrädare. Det är oberoende om föräldrarna bor ihop eller inte. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en anmälan till skattemyndigheten. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, så länge ingen av dem begär ensam vårdnad.

Boende

Det är föräldrarna som ansvarar för beslutet hos vem barnet ska bo. Beslutet ska grunda sig i barnets behov, och dessa kan komma att förändras över tid. För spädbarn är det viktigt att de redan från början får möjlighet att knyta an till sina föräldrar. De yngsta barnen behöver den trygghet som finns i en stabil och regelbunden vardag. Yngre skolbarn har ofta ett utpräglat sinne för rättvisa. Då kan det finnas fördelar med att bo växelvis hos föräldrarna. Tonåringar väljer många gånger var de vill bo utifrån område och sina intressen. 

Växelvis boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. En förutsättning för växelvis boende är att båda föräldrarna är övertygade om att det är den bästa lösningen för barnet. Det är en fördel om föräldrarna bor nära varandra. Det är också bra om föräldrarna har en bra relation och respekterar varandra som föräldrar. Växelvis boende kräver täta kontakter mellan föräldrarna, vilket i sin tur ställer krav på samarbetsförmåga.

Vanligtvis betalar ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Man kan ansöka om underhållsstöd via Försäkringskassan även vid växelvis boende. Barnet kan bara vara folkbokförd hos en förälder. 

Umgänge

Umgänge är när barnet träffar den förälder som hen inte bor hos. Utgångspunkten är att barnet alltid ska ha rätt till umgänge med den andra föräldern, däremot är det ingen plikt för barnet att umgås med båda föräldrarna. Det finns ingen lag som anger hur umgänget ska ske. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till barnets ålder, mognad och egna inställning. Den förälder som barnet bor hos (boföräldern) har ett ansvar att uppmuntra barnet att besöka den andra föräldern och att inte motverka umgänget på något sätt. 

För små barn är det extra viktigt att träffa den andra föräldern, gärna ”lite och ofta”. Då kan barnet bevara minnesbilden av den andra föräldern och separationen blir mindre påfrestande. Båda föräldrarna bör tänka på barnets anknytning så att barnet kan känna sig trygg. 

Befarar boendeförälder att barnet kan komma att ta någon form av fysisk eller psykisk skada bör umgänget förhindras. Barnet ska till exempel inte behöva umgås med en förälder i en miljö där det missbrukas alkohol eller narkotika. En annan viktig faktor är föräldrarnas förhållande till varandra. Om umgänget skapar stora konflikter mellan föräldrarna kan barnet ta skada. Då måste man väga barnets behov av umgänge mot hens behov av trygga uppväxtförhållanden. 

Familjerätten

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Väntetid: Just nu är det många som kontaktar oss så väntetiden för att få komma på samarbetssamtal är cirka 7 veckor.

Obs! Gäller ditt ärende faderskaps- eller föräldraskapsfrågor? Då hittar du kontaktuppgifter här:

Till e-postformulär för Familjerätten

E-post: sof.barnochunga.brevlada-familjeratt@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 85
Telefontid: Måndag klockan 9.00-10.00, tisdag klockan 13.00-14.00, torsdag och fredag klockan 9.00-10.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Senast uppdaterad den 6 augusti 2020