Hoppa till huvudinnehåll

Garnisonen - del av Smedstad 1:21 med flera (Kasernområdet Etapp 1)

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

Planområdet för aktuell detaljplan, etapp 1, med röd heldragen linje. Planområdet för det tidigare samrådsförslaget med röd streckad linje.

Sammanfattnig av förslaget

Planområdet ligger i stadsdelen Garnisonen cirka 1 km från Linköpings centrum.

Det övergripande syftet med att utveckla Kasernområdet och angränsande områden är att möjliggöra nya lokaler med den typ av verksamheter som redan finns inom området idag. Kasernområdet bedöms som ett särskilt värdefullt bebyggelseområde. Utvecklingen av området syftar därför också till att värna befintliga kulturvärden.

Efter samrådet delades planområdet in i två etapper, där aktuell detaljplan utgör etapp 1. Etapp 1 utgör endast en mindre del av Kasernområdet och merparten av frågorna för fortsatt arbete efter samrådet berör inte denna etapp. Planarbetet för resten av området, etapp 2 pågår.

Syftet med den aktuella detaljplanen för etapp 1 är att möjliggöra nya lokaler för främst kontor. Det ska även vara möjligt med vård, centrumändamål och andra typer av verksamheter inom planområdet. Kompletterande användningar såsom parkering och tekniska anläggningar är möjligt i den mån det behövs för verksamheten inom området. Ny bebyggelse får uppföras till en höjd som motsvarar cirka 5 våningar, på mark som idag nyttjas för markparkering. Hänsyn ska tas till de angränsande särskilt värdefulla byggnaderna och till att Kasernområdet som helhet är ett särskilt värdefullt bebyggelseområde.

 

Bilden visar hur området upplevs från söder idag Bilden visar hur området upplevs från söder idag (Bild: Winell och Jern Arkitekter).

 

 Bilden visar hur området kan upplevas från söder med planerad bebyggelse. Detta alternativ visar fasader med en gul kulör och symmetriskt placerade ventilationshuvar. Flera olika utformningar är möjliga inom ramen för detaljplanens reglering.Bilden visar hur området kan upplevas från söder med planerad bebyggelse. Detta alternativ visar fasader med en gul kulör och symmetriskt placerade ventilationshuvar. Flera olika utformningar är möjliga inom ramen för detaljplanens reglering.

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 29 april–8 juni 2022. Informations- och samrådsmöte hölls 4 maj 2022. Granskning pågick 11 januari-1 februari 2023.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 24 maj 2023 § 74. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 31 maj 2023. Detaljplanen fick lagakraft den 22 juni 2023.

Process för detaljplan, laga kraft

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Planarkitekt Joel Petersson Berge. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023