Hoppa till huvudinnehåll

Garnisonen - Smedstad 1:21 med flera (Kasernområdet Etapp 2)

Arbete pågår för att undersöka möjligheten att bygga ut de befintliga lokalerna i Garnisonen, som idag nyttjas av olika myndigheter.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

Bilden visar planområdets lokalisering.

Planområdet ligger i stadsdelen Garnisonen, cirka 1 km från Linköpings centrum. Planområdet avgränsas av Regementsgatan i norr, Garnisonsvägen i öster, Kompanigatan i sydväst och Infanterigatan i väster.

Kasernområdet utgör kärnan i det ursprungliga Garnisonsområdet och var plats för de militära förbanden I4 och A1 innan de lades ned. Idag finns blandade verksamheter och användningar på platsen, bland annat Polismyndigheten och andra rättsvårdande myndigheter, en förskola, restaurang och vårdverksamhet.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en fortsatt utveckling inom och i anslutning till kasernområdet med lokaler för de verksamheter som finns inom området. De befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna ska samtidigt skyddas.

Illustration som visar befintliga och nya föreslagna byggnader

Vy från sydöst. Befintliga byggnader i vitt och nya föreslagna byggnader i färg. (Winell & Jern)

Detaljplanen möjliggör fem nya utvecklingsområden: i nordöst (Nordöstra hörnet), i öster (Östra delen), sydöstra kvarteret (Fyrkanten), sydöstra hörnet (Kullen) och Kaserngårdarna. Utöver detta innehåller detaljplanen en delvis förändrad markanvändning för de två mindre gårdarna längst i norr (Kansligårdarna).

Illustrationsplan för ny bebyggelse med namnen på respektive utvecklingsområde

Illustrationsplan för ny bebyggelse med namnen på respektive utvecklingsområde. Befintlig bebyggelse inom planområdet i brunt och befintlig bebyggelse utanför planområdet i vitt (Winell & Jern)

Kaserngårdarna och Nordöstra hörnet ligger inom det ursprungliga militära kasernområdet och är mycket känsligt för förändringar. Planförslaget möjliggör att Kaserngårdarna byggs under med till exempel garage. Detta medför att ramper för in- och utfart, trapphus med mera behöver placeras på gårdarna. Förutom detta så ska Kaserngårdarna fortsatt hållas öppna och värdefulla siktlinjer inom området ska bevaras. Nya byggnader och tillägg ska utformas så att de samspelar med områdets höga kulturvärden.

Fyrkanten, Östra delen och Kullen ligger utanför den ursprungliga kärnan och är tåligt för förändringar. Planförslaget möjliggör nya byggnader för att utöka de befintliga verksamheternas lokaler. Här kan den nya bebyggelsen spegla samtidens arkitektur och områdets användning idag.

En ny allmänt tillgänglig gång- och cykelväg möjliggörs via Artillerigatan och Brigadgatan.

Inom och i anslutning till området finns höga naturvärden, främst i form av äldre träd. Dessa är även värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv och ska bevaras så långt det är möjligt. Det ska utföras kompensationsåtgärder för de naturvärden som ändå påverkas negativt av planförslaget.

Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för staden Linköping och med tillägget Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad.

Efter samrådet har en mindre del av planområdet brutits ut ur planförslaget och hanteras som en separat ny detaljplan, som kallas Kasernområdet etapp 1.

Förslaget i 3D

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900. Samråd pågick 29 april–8 juni 2022. Informations- och samrådsmöte hölls 4 maj 2022.

Processen för när en detaljplan tas fram. Visar avsnittet Bearbetning.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar. Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Joel Petersson Berge. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023