Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Doppingen 15 med flera (Köpmansgränd)

Arbete pågår för att undersöka möjligheten för ny bebyggelse inom kvarteret. Byggnaderna är tänkta att vara ihopbyggda och innehålla kontor, bostäder och butiker. Förslaget är på samråd 28 april-9 juni 2023.

Karta över del av Linköpings innerstad. Kvarteret Doppingen markerat med rött.

Bilden visar planområdets lokalisering.

Syftet med en ny detaljplan för Doppingen 15 m.fl. är att pröva möjligheten för ny bebyggelse inom kvarteret. Detta genom påbyggnad av Doppingen 15 mot Drottninggatan och komplettering med en ny huskropp in i kvarteret på Doppingen 14 och Doppingen 16. För att möjliggöra detta behöver gårdshuset på Doppingen 14 och delar av gårdshuset på Doppingen 16 rivas. Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse i 5-6 våningar samt uppstickande teknikutrymmen.

Planområdet inrymmer även Doppingen 2. Syftet med detta är att upphäva tomtindelningsbestämmelserna som finns för fastigheterna inom kvarteret Doppingen. Detta för att möjliggöra för 3D fastighetsbildning inom Doppingen 2, samt översyn och eventuella justering av befintliga fastighetsgränser. Nu gällande detaljplan för Doppingen 2 ska även justeras så att den överensstämmer med den faktiska bebyggelsen inom fastigheten.

Användningen inom planområdet regleras till kontor, bostäder och centrum, med undantag av vård samt tekniska anläggningar, transformatorstation med syfte att skapa en flexibel byggrätt, med möjlighet till ett levande kvarter under dygnets alla timmar. För föreslagen tillkommande byggrätt reglerar detaljplanen att bostäder endast tillåts i de två översta våningarna inuti kvarteret, detta med hänsyn till kraven vad det gäller trafikbuller. Angöring till Doppingen 14, 15 och 16 kommer även fortsättningsvis ske via Köpmansgränd.

Under planarbetet har det varit viktigt att utreda alternativa dispositioner och volymer avseende till- och påbyggnader och att anpassa dessa till platsens förutsättningar, och att beakta de kulturvärden som finns inom berörda fastigheter. Bebyggelsens höjd och volym regleras med hänsyn till omgivande bebyggelse och gaturum samt riksintresset för kulturmiljö. Delar av befintlig bebyggelse bedöms ha kulturvärden, varför detaljplanen säkerställer befintliga kulturmiljövärden genom skydds- och bevarandebestämmelser.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ej heller medföra påtaglig skada på något riksintresse.

Samråd

Samråd pågår 28 april-9 juni 2023.

Planhandlingarna finner du digitalt under rubriken Dokument. Under samrådstiden finns planhandlingarna även utställda hos Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket.

Välkommen på öppet hus

Torsdagen den 11 maj mellan klockan 18.00-20.00 finns vi på plats i Samlingslokalen på St:Lars Gymnasium, Borgmästaregatan 1 i Linköping. Kom gärna förbi för att ställa frågor om planarbetet.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 9 juni 2023.

Samhällsbyggnadsnämndens diarium

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Till e-postformulär för Lämna synpunkter på detaljplanen

E-post: [email protected]

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Förslaget i 3D

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd

När detaljplaneförslaget går ut på samråd skickas information ut till berörda personer, myndigheter med flera som kan behöva tycka till. I de flesta fall kungörs förslaget på kommunens digitala anslagstavla och i dagstidningar, vilket betyder att vi informerar om förslaget. Under samrådet finns detaljplaneförslaget tillgängligt för allmänheten hos Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket.

Samrådet pågår i tre till sex veckor. Under samrådet finns det möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 28 april 2023