Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Dykaren 17 med flera

Arbete pågår med att möjliggöra utveckling av området runt Lilla torget och Göran Dyks gata genom byggnation av bostäder, kontor och centrumverksamheter. Förslaget är på samråd 25 april-5 juni 2023.

Kartbild med planområdet markerat

Bilden visar planområdets lokalisering. Karta: Linköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av området runt Lilla torget och Göran Dyks gata genom byggnation av bostäder, kontor och centrumverksamheter, samt att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Dykaren 17 och Dynamon 5.

Planen ska pröva en förtätning med bostäder inom fastigheterna Dykaren 13 och 16 och Dynamon 5, samt påbyggnad av bebyggelsen inom fastigheten Dynamon 5 med kontor, bostäder och möjlighet till gymnasieskola i del av fastigheten. Inom fastigheten Dykaren 17 ska en förtätning med kontor och centrumverksamhet prövas. Syftet är att skapa en flexibel användning av fastigheterna samt levande kvarter under fler av dygnets timmar.

Bebyggelsens höjd och utformning regleras för att skapa en god gestaltad miljö i förhållande till dess omgivning och planområdets läge i staden. Skydd av kulturmiljön regleras på Dykaren 17 och Dynamon 5 med hänsyn till fastigheternas kulturhistoriska värde.  

I detaljplanen ingår: 

 • Dykaren 17 (Gyllenhuset)
 • Dynamon 5 (byggnaden där bland annat Lindex finns)
 • Del av Dykaren 13 och 16 (byggnaden där bland annat Akademibokhandeln finns)
 • Del av Innerstaden 1:2 (allmän plats, det vill säga torget och omkringliggande gator)
Detaljplanens avgränsning och vilka fastigheter som ingår kan komma att förändras. 

Stadskärnans utveckling

Linköpings kommun vill säkerställa att vår stadskärna har goda förutsättningar för att möta framtida behov vad gäller innehåll och miljöer, för att skapa en stark, attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna för lång tid framöver. Tillsammans med fastighetsägare, näringsliv och övriga aktörer i stadskärnan ska vi ta fram en gemensam inriktning för hur Linköpings stadskärna ska utvecklas.

Detaljplanen för Dykaren 17 med flera utgör en första del inom denna satsning. Under 2021 har arbetet med att utreda hur platsen kan utvecklas utifrån den gemensamma inriktningen för stadskärnans utveckling påbörjats. 

Mer information om inriktningen för stadkärnans utveckling

Samråd

Samråd pågår 25 april-5 juni 2023.

Planhandlingarna finner du digitalt under rubriken Dokument. Under samrådstiden finns planhandlingarna även utställda hos Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket.

Välkommen på öppet hus

Lördagen den 29 april mellan klockan 11.00-16.00 finns vi på plats på entréplan i Gallerian Gränden, Nygatan 22. Kom gärna förbi för att få information om planarbetet och för att lämna dina synpunkter.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 5 juni 2023.

Samhällsbyggnadsnämndens diarium

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Till e-postformulär för Lämna synpunkter på detaljplanen

E-post: [email protected]

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Förslaget i 3D

Frågor och svar

Flera av byggnaderna inom planområdet är kulturhistoriskt värdefulla. En kulturmiljöutredning har därför genomförts för att skapa förståelse för platsens kulturhistoriska värden. De nya fastigheternas höjd, skala och placering har bestämts utifrån den omkringliggande bebyggelsen och stadsrummets karaktär. De har också anpassats för att ta vara på kulturvärden och för att inte påtagligt skada riksintresset för kulturmiljövården.

I arbetet med detaljplanen har en avvägning gjorts mellan påverkan på kulturmiljön och målet att bidra till en mer levande och trygg stadsmiljö kring Lilla torget och Göran Dyks gata. Detaljplanen beskriver det sätt vi tycker bäst utvecklar området. Samtidigt som planförslaget innebär att Gyllenhuset och Lindex-huset skyddas från rivning, möjliggörs påbyggnader som tillför fler arbetsplatser och bostäder, vilket leder till att fler rör sig i området.

Verksamheter i omkringliggande kvarter kommer även i fortsättningen ha möjlighet till uteservering på delar av Lilla torget.

En tät stad är en levande och smart stad. När vi bor sammanhållet skapar vi möjlighet för mer och bättre service, som fler butiker och bättre kollektivtrafik. Avstånden blir kortare och infrastruktur, som ledningar och vägar kan användas mer effektivt. Det är därför Linköping förtätas. 

Linköping är en populär kommun. Fler vill bo och arbeta här. På sikt kommer vi att passera 250 000 invånare i kommunen. Därför behöver vi fler bostäder, lokaler, parker, skolor och ett större utbud av service och transporter. Det är mycket att ta hänsyn till när staden växer. En av inriktningarna för utvecklingen är att staden ska växa inåt och förtätas. Genom att förtäta - att bygga nytt i befintliga stadsdelar - kan vi ta tillvara på befintlig infrastruktur som vägar och ledningar. I en tät stad blir resorna och restiderna kortare och valet att åka kollektivt, cykla eller gå blir enklare. En tät stad är mer praktisk, levande och klimatsmart.

Göran Dyks gata är, i ärlighetens namn, ganska trist idag. Gatan kan upplevas som en otrygg bakgata, det vill vi ändra på. Genom att fler bostäder och fler lokaler i bottenvåningarna byggs kommer fler människor att röra sig på Göran Dyks gata. Människor skapar liv, rörelse och trygghet. Därför behöver fler bo och arbeta på gatan. Gatan ska även snyggas till så den blir trevligare att vara på, till exempel föreslår detaljplanen bland annat att träd ska planteras, vilket ger gatan en ny karaktär.

Lilla torget är en härlig plats men kan vara ganska öde innan klockan 10 och efter klockan 19, när befintliga butiker och restauranger har stängt. Vi vill att torget lever under fler av dygnets timmar. Fler människor skapar liv, rörelse och trygghet. Därför behöver fler bo och arbeta runt torget och därför vill vi möjliggöra för fler bostäder och mer kontorsyta.

Utbyggnaden av planområdet kommer att behöva ske etappvis då det är en liten yta där möjligheten till byggetableringar är begränsad. För att minimera påverkan på staden under tiden så är det också viktigt att de allmänna platserna hålls så fria som möjligt under byggtiden, vilket också gör att leveranser av byggmaterial endast kan ske under vissa tider, vilket också ökar byggtiderna något. 

Utbyggnaden av gator och torg kommer att ske först efter att fastighetsägarna till stor del byggt färdigt sina fastigheter. Varför man väljer att göra på detta sättet är för att inte nybyggda torg och gator ska bli skadade då fastigheterna inom planområdet bebyggs och man då måste lägga tid och resurser på att återställa.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd

När detaljplaneförslaget går ut på samråd skickas information ut till berörda personer, myndigheter med flera som kan behöva tycka till. I de flesta fall kungörs förslaget på kommunens digitala anslagstavla och i dagstidningar, vilket betyder att vi informerar om förslaget. Under samrådet finns detaljplaneförslaget tillgängligt för allmänheten hos Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket.

Samrådet pågår i tre till sex veckor. Under samrådet finns det möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

I samband med planarbetet har ett antal utredningar tagits fram: 

 • Dagvatten och skyfallsutredning
 • Geoteknisk undersökning
 • Brandtekniskt utlåtande
 • Gestaltningsförslag
 • Kulturmiljöutredning
 • Trafikutredning
 • Rivningsdokumentation

För att ta del av en eller flera av dessa utredningar använd e-postformuläret Beställ utredning.

Beställ utredning

Om du vill ta del av utredningarna kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan och utredning det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ utredning

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Jesper Linde. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 5 maj 2023