Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Universitetssjukhuset

Region Östergötland har behov av att utveckla sjukhusbebyggelsen inom Universitetssjukhuset. Bland annat ska sjukhuset få en ny entrébyggnad i söder, ny kollektivtrafikhållplats och ny bebyggelse på parkeringsytorna i de södra delarna av området.

 Röd linje visar planområdet för den nya detaljplanen som har fått laga kraft

Röd linje visar planområdet för den nya detaljplanen som har fått laga kraft.

Vad ska hända?

Utveckling av sjukhusområdet

Detaljplanen gör det möjligt för Region Östergötland att utveckla delar av sjukhusområdet inom både sjukvård, utbildning och forskning samt tillhörande tekniska anläggningar och parkering. Detaljplanen är delvis flexibel och öppen för att långsiktigt stödja en etappvis utveckling av sjukhuset, samtidigt som den skyddar vissa utpekade kulturmiljöer och befintliga värdefulla naturvärden.

Ny bebyggelse möjliggörs främst i de södra och nordöstra delarna av sjukhusområdet. En ny entrébyggnad, kollektivtrafikhållplats och grönt entrétorg ska skapas vid södra entrén.

Förändringar för trafik

Ett huvudstråk för trafik genom sjukhusområdet möjliggörs. Där ska det primära flödet av rörelse koncentreras och bidrar till att binda samman hela området. De ytor som idag är öppna parkeringsytorna i de södra delarna kommer på sikt att ersättas av vårdbyggnader och parkeringshus. Parallellt med huvudstråket finns sekundära stråk för bland annat varu- och akuttransporter.

Sjukhusvägen utgör fortsättningsvis ett primärt kollektivtrafikstråk, med enbart viss angörings- och leveranstrafik. En ny hållplats ska anläggas vid södra entrén i den södra delen av Sjukhusvägen. Bussgatan mellan Sjukhusvägen och Garnisonen ska få en mer direkt sträckning och bättre anslutning till hållplatsen.

Gång- och cykelvägen, som idag korsar sjukhusområdet i öst-västlig riktning söder om södra entrén, ska flyttas längre söderut i samband med att området bebyggs.

I samband med utbyggnaden av sjukhuset kommer kommunen att bygga om delar av de allmänna gatorna. Arbetet kommer att behöva samordnas med utbyggnaden av sjukhuset och kommer därmed också att delas upp i etapper och ske successivt under en längre tid.

Grönområden

Grönstrukturen inom Tinnerbäckens ravin, Magistratshagen och skogspartierna söder om Garnisonsvägen bevaras. Två nya sjukhusparker på kvartersmark ska anläggas åt öster mot Tinnerbäcksravinen. Ett nytt parkstråk med gång- och cykelväg ska byggas längs med ovansidan av Tinnerbäcken genom hela sjukhusområdet.

Linköpings kommun har startat ett utvecklingsarbete för naturmarken längs Tinnerbäcksravinen och för att bygga om delar av gång- och cykelbanan längs med Tinnerbäcken.

En vision över hur Universitetssjukhusets södra entré kan komma att se ut i framtiden. Bild: Carlstedt arkitekter

En visionsbild över hur Universitetssjukhusets södra entré kan komma att se ut i framtiden. Bild: Carlstedt arkitekter

När gör vi det?

Redan idag pågår flera olika utbyggnader och rivning av byggnader inom området som planerats sedan tidigare. Kontakta Region Östergötland för information om pågående byggprojekt inom sjukhusområdet.

Den fortsatta utbyggnaden av sjukhusområdet kommer att ske successivt över lång tid. Region Östergötland har en fastighetsutvecklingsplan där utbyggnaden beskrivs i olika etapper som sträcker sig fram till omkring år 2040. Det är först då området är tänkt att vara fullt utbyggt enligt det som möjliggörs i den aktuella detaljplanen.

Vilka gör detta?

Det är Region Östergötland som äger majoriteten av marken inom området. De är ansvariga för utbyggnaden av sjukhuset. I detta ingår också utbyggnad av de gator och gång- och cykelbanor inom området som ligger på kvartersmark. Vid frågor om den planerade byggnationen, kontakta Region Östergötland.

Kommunen ansvarar för ombyggnation av allmänna gator och utveckling av naturmarken inom området. I detta arbete ingår den pågående utvecklingen av naturmarken längs Tinnerbäcksravinen.

Frågor och svar

Förslaget innebär inte att parkeringarna flyttar längre från sjukhusverksamheten. Med parkeringshus istället för markparkeringar hamnar besöksparkeringar intill eller under verksamheter och närmare exempelvis Södra entrén. Det innebär att det blir smidigare att ta sig vidare in i sjukhuset via exempelvis hissar.

Förslaget innebär en ny gång- och cykelväg via Garnisonsvägen, genom sjukhusområdet mellan områdena F, G, M och N och vidare genom Magistratshagen. Se röd markering i kartan.Illustrationskarta förslag på gång- och cykelväg

Process

Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 5 oktober 2022.

Laga kraft

Förslaget får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att förslaget får laga kraft innebär att den gäller tills den upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Kommunens exploateringsingenjör för projektet är Ulrica Lindsköld. Om du har frågor om projektet skickar du dem till vårt kontaktcenter Kontakt Linköping, som svarar på dina frågor direkt eller hänvisar dig till rätt person.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Del av plan för hela Djurgårdsgatan

Längs södra Djurgårdsgatan pågår flera detaljplanearbeten som kommer att förändra området. Stolplyckan är den första av flera etapper som baseras på ett planprogram för hela södra Djurgårdsgatan, mellan Lasarettsbacken och Garnisonsvägen.

Senast uppdaterad den 12 juni 2024