Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Innerstaden 1:30 m.fl. (Universitetssjukhuset)

Region Östergötland har behov av utveckling av sjukhusbebyggelsen inom Universitetssjukhuset. En ny detaljplan har tagits fram som möjliggör för fortsatt utveckling av sjukhuset, bland annat genom ny bebyggelse på parkeringsytorna i de södra delarna, ny entrébyggnad i söder och ny kollektivtrafikhållplats.

 Röd linje visar planområdet för den nya detaljplanen som har fått laga kraft

Röd linje visar planområdet för den nya detaljplanen som har fått laga kraft.

Vad ska hända?

Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 5 oktober 2022. Detaljplanen syftar till att möjliggöra fortsatt utveckling av sjukhusområdet inom både sjukvård, utbildning och forskning samt tillhörande tekniska anläggningar och parkering. Detaljplanen är delvis flexibel och öppen för att långsiktigt stödja en etappvis utveckling av sjukhuset, samtidigt som den skyddar vissa utpekade kulturmiljöer och befintliga värdefulla naturvärden. Ny bebyggelse möjliggörs primärt i de södra delarna och nordöstra delarna av planområdet. En ny entrébyggnad, kollektivtrafikhållplats och grönt entrétorg skapas vid södra entrén.

Genom sjukhusområdet möjliggörs ett kommunalt huvudstråk för trafik dit det primära flödet av rörelse koncentreras och bidrar till att binda samman hela området. De idag öppna parkeringsytorna i de södra delarna kommer på sikt att ersättas av vårdbyggnader och parkeringshus. Parallellt med huvudstråket finns sekundära stråk för bland annat varu- och akuttransporter.

Sjukhusvägen utgör fortsättningsvis ett primärt kollektivtrafikstråk, med enbart viss angörings- och leveranstrafik. En ny hållplats ska anläggas vid södra entrén i den södra delen av Sjukhusvägen. Bussgatan mellan Sjukhusvägen och Garnisonen ska få en mer direkt sträckning och bättre anslutning till hållplatsen.

Gång och cykelvägen, som idag korsar sjukhusområdet i öst-västlig riktning söder om södra entrén, ska flyttas längre söderut i samband med att området bebyggs. Grönstrukturen inom Tinnerbäckens ravin, Magistratshagen och skogspartierna söder om Garnisonsvägen bevaras. Två nya sjukhusparker på kvartersmark ska anläggas åt öster mot Tinnerbäcksravinen. Ett nytt parkstråk med gång- och cykelväg ska byggas längs med ovansidan av Tinnerbäcken genom hela sjukhusområdet.

En vision över hur Universitetssjukhusets södra entré kan komma att se ut i framtiden. Bild: Carlstedt arkitekter

En visionsbild över hur Universitetssjukhusets södra entré kan komma att se ut i framtiden. Bild: Carlstedt arkitekter

När gör vi det?

Redan idag pågår flera olika utbyggnader och rivning av byggnader inom området som planerats sedan tidigare. Kontakta Region Östergötland för information om pågående byggprojekt inom sjukhusområdet.

Den fortsatta utbyggnaden av sjukhusområdet kommer att ske successivt över lång tid. Region Östergötland har en fastighetsutvecklingsplan där utbyggnaden beskrivs i olika etapper som sträcker sig fram till omkring år 2040. Det är först då området är tänkt att vara fullt utbyggt enligt det som möjliggörs i den aktuella detaljplanen som nu fått laga kraft.

I samband med utbyggnaden av sjukhuset kommer kommunen att bygga om delar av de allmänna gatorna. Arbetet kommer att behöva samordnas med utbyggnaden av sjukhuset och kommer därmed också att delas upp i etapper och ske successivt under en längre tid.

Kommunen har också startat ett utvecklingsarbete för naturmarken längs Tinnerbäcksravinen och för att bygga om delar av gång- och cykelbanan längs med Tinnerbäcken. Här kan du läsa mera om det arbetet:

Vilka gör detta?

Det är Region Östergötland som äger majoriteten av marken inom området. De är ansvariga för utbyggnaden av sjukhuset. I detta ingår också utbyggnad av de gator och gång- och cykelbanor inom området som ligger på kvartersmark. Vid frågor om den planerade byggnationen, kontakta Region Östergötland.

Kommunen ansvarar för ombyggnation av allmänna gator och utveckling av naturmarken inom området. I detta arbete ingår den pågående utvecklingen av naturmarken längs Tinnerbäcksravinen.

Kommunens projektledare

Ulrica Lindsköld, konsult Mark- och exploateringsenheten. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Frågor och svar

Förslaget innebär inte att parkeringarna flyttar längre från sjukhusverksamheten. Med parkeringshus istället för markparkeringar hamnar besöksparkeringar intill eller under verksamheter och närmare exempelvis Södra entrén. Det innebär att det blir smidigare att ta sig vidare in i sjukhuset via exempelvis hissar.

Förslaget innebär en ny gång- och cykelväg via Garnisonsvägen, genom sjukhusområdet mellan områdena F, G, M och N och vidare genom Magistratshagen. Se röd markering i kartan.Illustrationskarta förslag på gång- och cykelväg

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 30 september-11 november 2020. Granskning pågick 24 november-29 december 2021. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 30 augusti 2022 § 291. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 13 september 2022.

Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 5 oktober 2022.

Laga kraft

Förslaget får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att förslaget får laga kraft innebär att den gäller tills den upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Senast uppdaterad den 12 januari 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: