Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Områdesutveckling: Södra Djurgårdsgatan

Längs södra Djurgårdsgatan pågår flera detaljplanearbeten som kommer att förändra området.

Djurgårdsgatan är med sitt centrala läge en viktig gata i Linköping. Just nu pågår flera detaljplanearbeten längs med Djurgårdsgatan, som kommer att förändra området.

Utmed gatan kommer komplettering och förtätningar att ske med i huvudsak bostadshus. Djurgårdsgatan kommer byggas om för att få karaktären av stadsgata, vilket innebär att gatan och den nya bebyggelsen får en stadsmässig utformning där upplevelsen av innerstadsmiljö förlängs. Längs gatan ska det finnas plats för både trafik, grönska och stadsliv. Framkomligheten för gående och cyklister ska förbättras både längs gatan och över den.

Området kommer att få en mer stadsmässig karaktär av både bebyggelse och grönska som ramar in gaturummet. Tillkommande bebyggelse kommer att komplettera och förhålla sig till det som redan är byggt på ett sätt som följer stadens mönster.

Tanken är att den föreslagna byggnationen ska bidra till att skapa en ny entré till innerstaden söderifrån. Detaljplanerna är ett led i att förverkliga översiktsplanens inriktning att utvidga innerstaden.

När gör vi detta?

Planeringen och utbyggnaden av området sker etappvis. Först ut är detaljplanen för del av Innerstaden 1:29 m.fl. (intill Stolplyckan), sträckan mellan Lasarettsgatan och Kaserngatan. Den planeras att börja byggas 2022.

Vad ska hända vid södra Djurgårdsgatan?

Det aktuella området består av fem detaljplaneprojekt och ett stadsmiljöprojekt, med start i norr vid korsningen vid Lasarettsgatan och med slut vid Ryttargårdskyrkan.

Projekt vid södra Djurgårdsgatan

 

Röda markeringar visar planområdena för detaljplaneprojekteten och den gråa pilen visar stadsmiljöprojektet för Djurgårdsgatan. Karta: Lantmäteriet, Linköpings kommun

Senast uppdaterad den 15 oktober 2021