Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Framtidens Tinnis

Tinnerbäcksbadet eller Tinnis som utebadet och området kallas i folkmun, har förändrats mycket sedan starten 1938. I början låg Folkungavallen och Tinnis i Linköpings ytterområde, i dag ligger det centralt med nya kvarter runt om och stadsdelar söder om badet. I och med bygget av den nya simhallen och framväxandet av nya bostadskvarter, kommer området att utvecklas ännu mer och kan inte se ut som tidigare.

Gemensamt för alla alternativ som utretts

I alla tre förslagen finns nuvarande 50-metersbassäng kvar, som kommer att kompletteras med en undervisnings-/lekbassäng (12,5 x 16,7 m) samt en småbarnbassäng. Dessa tre bassänger med omklädningsbyggnad, servering samt solytor och lekplats kommer att vara inom entrébelagt avgränsat område.

Gemensamt för alla alternativen är också att skisser på hur bassänger, avgränsningar, bäck och parkytor kommer att se ut endast är principer och visar inte exakt hur det kommer att se ut.

I förslagen skrivs inte begreppet badsjö ut, utan ersätts istället av begreppet badanläggning. Detta för att tydliggöra att det inte är en sjö, utan det formellt sett är en badanläggning, med samma myndighetskrav på vattenrening med mera som en badbassäng.

Vilka alternativ finns för området?

Förslag 1, badanläggning med maximerad vattenyta 

Utöver vad som är beskrivet gemensamt för alla tre alternativen finns i detta förslag en större badanläggning med en yta på cirka 5500 kvm. Runt badanläggningen finns en park med en bäck dragen längs badanläggningens södra sida mot den nya simhallen.

 • Badmöjligheter: nuvarande 50-metersbassäng kvar, som kompletteras med en undervisnings-/lekbassäng (12,5 x 16,7 m) samt en småbarnbassäng inom entrébelagt område samt badanläggning i parken. Detta förslag gör det också möjligt att hägna in hela området till exempel nattetid.
 • Storlek på badanläggningen: cirka 5 500 kvm.
 • Tillgång till omklädningsrum och toaletter.
 • En parkdel för avkoppling och rekreation.
 • Bäcken kommer sätta sin prägel på området.
 • En gångväg anläggs längs bäckens södra sida.
 • Entreér till området från alla väderstreck, vilket gör det möjligt att gå obehindrat från Stångån till Mahoniadalen och sedan fortsätta mot Berga eller Trädgårdsföreningen.
 • Möjligt att gå från den nya simhallen till både badanläggningen och övriga bassänger.
 • Bäckens utformning gör det möjligt för parken att hantera stora vattenhöjningar vid skyfall och större regnmängder.
 • Byggkostnad: 380 miljoner (plus/minus 80 miljoner, det vill säga mellan 300 och 460 miljoner kronor).

 Förslag 2, parkalternativ 

Utöver vad som är beskrivet gemensamt för alla tre alternativen finns i detta förslag
ett större parkområde.

 • Badmöjligheter: nuvarande 50-metersbassäng kvar, som kompletteras med en undervisnings-/lekbassäng (12,5 x 16,7 m) samt en småbarnbassäng inom entrébelagt område.
 • Bäcken placeras centralt genom området.
 • Området kommer ha utrymme för och möjliggöra för olika typer av aktiviteter som solbad, lek och spontanidrott.
 • Entreér till området från alla väderstreck, vilket gör det möjligt att gå obehindrat från Stångån till Mahoniadalen och sedan fortsätta mot Berga eller Trädgårdsföreningen.
 • Möjligt att gå från den nya simhallen till befintlig 50-metersbassäng, undervisnings-/lekbassäng och småbarnsbassäng.
 • Bäckens utformning gör det möjligt för parken att hantera stora vattenhöjningar vid skyfall och större regnmängder.
 • Byggkostnad: 300 miljoner (plus/minus 70 miljoner, det vill säga mellan 230 och 370 miljoner kronor).

 Förslag 3, badlandskap/äventyrsbad

Utöver vad som är beskrivet gemensamt för alla tre alternativen finns i detta förslag ytterligare en bassäng med exempelvis vattenrutschbana och mer äventyrliga badaktiviteter för lite äldre barn inom entrébelagt område. Övriga yta blir parkområde.

 • Badmöjligheter: nuvarande 50-metersbassäng kvar, som kompletteras med en ny undervisnings-/lekbassäng (12,5 x 16,7 m) och en ny småbarnsbassäng samt ytterligare en bassäng på 1100 – 1300 kvm för mer äventyrliga badaktiviteter.
 • En parkdel för avkoppling och rekreation.
 • Bäcken rinner genom parken, och gräsytor för spontana aktiviteter finns tillgängliga.
 • Entreér till området från alla väderstreck, vilket gör det möjligt att gå obehindrat från Stångån till Mahoniadalen och sedan fortsätta mot Berga eller Trädgårdsföreningen.
 • Möjligt att gå från den nya simhallen till befintlig 50-metersbassäng, undervisnings-/lekbassäng, småbarnsbassäng och badlandskap.
 • Bäckens utformning gör det möjligt för parken att hantera stora vattenhöjningar vid skyfall och större regnmängder.
 • Byggkostnad: 350 miljoner (plus/minus 75 miljoner, det vill säga mellan 275 och 425 miljoner kronor).

 

Varför kan man inte bygga en lika stor konstgjord badsjö som den gamla?

Det finns flera orsaker till att den konstgjorda badsjön inte kan bli lika stor som tidigare. Det beror på följande:

 • Storleken och placeringen av den nya simhallen påverkar området, vilket gör att badsjön inte får plats som den varit utformad fram till idag. Höjdskillnaden från den nya simhallen ner till Tinnnisområdet är ungefär 6 meter. I förslaget föreslås en sluttning ner mot badsjön. Och för att den inte ska bli alltför brant måste den planas ut vilket gör att den tar en del av ytan för den gamla badsjön i anspråk.
 • Det finns också tidigare beslut* om att Tinnerbäcken, som i dag flyter genom en kulvert under Tinnisområdet och nuvarande badsjö, ska lyftas upp i dagen och bli ett vattenstråk, som går genom området för att sedan fortsätta under Hamngatan och vidare ner till Stångån. Bäcken måste då få plats mellan den nya simhallen och den nya badanläggningen.

*I samband med att detaljplanen för simhallen antogs i kommunfullmäktige 2017, blev följden att Tinnerbäcken behövde lyftas upp i dagen.

 • Bäcken behövs för att öka beredskapen för större vattenflöden vid till exempel stora regnmängder och då räcker inte nuvarande kulvert till. Vattnet i Tinnerbäcken måste då få plats att stiga vilket gör att det måste finnas ytor längs bäcken där vattnet kan rinna utan att orsaka skada.
 • Idag är de lagstadgade kraven på vattenkvaliteten från Folkhälsomyndigheten mycket högre än när den gamla badsjön byggdes. Om en ny badanläggning skulle byggas i samma storlek som den gamla badsjön, behövs ett mycket stort reningsverk för att kunna rena vattnet till dagens krav på vattenkvalitet. Dessutom skulle klormängden för att rena vattnet behöva ökas till ungefär tre gånger så mycket som idag, vilket innebär att väldigt stora mängder vattenreningskemikalier skulle behöva hanteras. 

Det vill säga det finns flera anledningar till varför en ny konstgjord badsjö inte kan vara lika stor som den tidigare badsjön. Där de miljömässiga skälen att inte hantera och rena för stora vattenmängder är en viktig faktor.

Vad händer nu i frågan?

Utredningen som visar på tre möjliga förslag för områdets funktion och utformning har presenterats för politikerna. Utredningen är ett underlag som politikerna ska ta ställning till för att kunna fatta ett beslut. Politikerna väntas fatta beslut under hösten, innan årsskiftet 2021/2022.

 

Frågor och svar

Sök bland frågor och svar

När detaljplanen för den nya simhallen antogs av kommunfullmäktige i november 2017 (KF) (Dnr KS 2017–932). Detaljplanen säger att Tinnerbäcken ska förläggas i en öppen bäck i marknivå.

Badsjön stängdes efter badsäsongen 2019 i samband med att bygget av nya simhallen startade och är nu en del av byggarbetsplatsen.

Området där den nya simhallen byggs, där nuvarande simhall ligger och där badsjön låg behöver ses som en helhet. Byggstart av området kan därför inte påbörjas förrän den nya simhallen är klar och nuvarande simhall har rivits. Preliminär byggstart av området är därför satt till 2024 och beräknas då vara färdigbyggt 2026.

Preliminär tidplan

 • Detta är ett stort och komplext projekt det är därför svårt att veta exakt när olika delar kan byggas och bli klara.
 • Preliminär byggstart av området är 2024, efter det att den gamla simhallen har rivits. Den gamla simhallen är tänkt att rivas under 2023.
 • Enligt den preliminära tidplanen kan området vara klart 2026, men det är möjligt att det kan gå att bada i de nya föreslagna bassängerna som är gemensamma för alla tre förslagen redan sommaren 2025. 50-metersbassägen är redan klar och kommer hålla öppet som tidigare somrar.

50-metersbassängen kommer vara öppen som tidigare. Enligt den preliminära tidplanen kan området vara färdigbyggt 2026, men det är möjligt att det kan gå att bada i undervisnings-/lekbassängen och småbarnsbassängen redan sommaren 2025.

 

 

Ja, det blir det, ända ner till Stångån. 

Det var inträde till den tidigare badsjön. Hur det blir i framtiden vet vi inte ännu och det kan också bero på vilket förslag politikerna väljer att gå vidare med.

50-metersbassängen kommer även i framtiden vara Linköpings simsportarena för SM-arrangemang på lång bana. Alla tre alternativen kommer att anpassas så att det finns plats för extra läktare.

Det är trångt mellan sporthallen och husen i Hejdegården. Därför måste den nya bäcken dras diagonalt under Hamngatan. På så sätt blir passagen och bron längre än om det gått att dra bäcken rakt över till Hejdegården. En gångväg placeras på den södra sidan av bäcken. Det blir viktigt att skapa en trygg plats vid och under bron. Det kommer att göras med hjälp av bra belysning, växter och målningar.

Vi vet inte än exakt hur det kommer se ut intill sporthallen, men minigolfbanan kommer inte kunna vara kvar. 

Senast uppdaterad den 15 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: