Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Druvan 22 m.fl.

Vad ska hända?

Nya byggnader för kontor, bostäder och centrumlokaler ska byggas i kvarteret Druvan 22, mellan Storgatan, Hamngatan, Snickaregatan och parkeringshuset Druvan.

De nya byggnaderna kommer att innehålla cirka 70 bostäder och 19 100 kvadratmeter butiks- och kontorslokaler.

Bostäder kan skapas i bland annat den västra byggnaden mot Snickaregatan, men även i övriga delar där det är lämpligt med hänsyn till buller- och luftmiljö samt dagsljus. Den blandade användningen ger ett levande kvarter under dygnets alla timmar. Hela bottenvåningen ska innehålla lokaler för handel- och centrumverksamhet.

Den nya bebyggelsen blir sex till åtta våningar hög. Mot de omgivande gatorna Snickaregatan, Storgatan och Hamngatan blir det lägre bebyggelse på fyra till sex våningar. Inom kvarteret kommer det att anläggas tre gårdar varav den västra är lite större och föreslås som bostadsgård. Bebyggelsens höjd har reglerats med hänsyn till omgivande bebyggelse och gaturum.

Det befintliga parkeringshuset Druvan ska vara kvar, den byggnaden ingår inte i den nya detaljplanen.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy längs Storgatan. Observera att illustrationen inte redovisar hörnavskärningen i byggnadens bottenvåning mot korsningen mellan Storgatan och Snickaregatan.  Bild: Yellon

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy vid Hamngatan. Bild: Yellon

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy längs Stångebro mot Storgatan. Bild: Yellon

Trafik och parkering

Wavrinskys gränd mellan befintlig byggnad och det befintliga parkeringshuset Druvan ska byggas över. Kvarterets bilparkering ska lösas i det befintliga parkeringsgaraget. In- och utfart till parkeringsgaraget sker från Hamngatan. Planen möjliggör att leveranser till kvarteret kan köra in på Wavrinskys gränd från Snickaregatan. Även cykelparkering ska lösas i det befintliga parkeringsgaraget och i byggnadens bottenvåning.

Ett steg mot innerstadens expansion över Stångån

En viktig del i stadens utveckling är att knyta samman den nuvarande stadskärnan med området öster om Stångån. Den nya bebyggelsen inom kvarteret Druvan 22 är en del i denna utveckling.

Varför gör vi detta?

Fastighetsägaren Castellum ska riva den befintliga byggnaden och ersätta den med ett stadskvarter som kompletterar stadskärnan på ett väl avvägt sätt.

När gör vi det?

Castellum planerar att riva hela kvarteret Druvan 22 (exklusive garage under mark) på en och samma gång. Rivningen planeras ske tidigast under 2024. Tidplan för byggstart finns inte ännu.

Vem gör detta?

Fastighetsägare är Castellum. Mer information om projektet finns på Castellums webbsida.

3D-modell

Den ljusblå modellen är den föreslagna nya bebyggelsen inom Druvan.

Process

Samråd pågick 18 november 2020-13 januari 2021. Granskningen pågick 23 september-20 oktober 2021. Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 26 januari 2022. Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 20 januari 2023.

Process för detaljplan, laga kraft

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Lisa Setterdahl. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 31 juli 2023