Hoppa till huvudinnehåll

Rad- och parhus vid Björkdalsgatan

I norra Ljungsbro ska Botrygg bygga 17 rad- och parhus.

Bjorko311_1683543958642.png

Det aktuella området är markerat med rött.

Vad ska hända?

17 nya rad- och parhus ska byggas vid Björkdalsgatan i Björkö, i norra Ljungsbro.

Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse på ett sätt som passar in i den befintliga bebyggelsen och med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns på platsen. Ett syfte med planen är också att öka mångfalden av bostadstyper avseende bostadsstorlek och utformning i denna del av Ljungsbro.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan för Ljungsbro och Berg.

När gör vi det?

Botrygg planerar att påbörja byggnationen under sista kvartalet 2023. Mer information finns på Botryggs webbplats.

Process

Process för detaljplan, laga kraft

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Ulrica Lindsköld, konsult Mark- och exploateringsenheten. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Ljungsbro och Bergs utveckling

Det finns ett stort intresse för att både bo och bygga i Ljungsbro och Berg. Det pågår arbete med att ta fram flera nya detaljplaner i Ljungsbro och Berg som innebär att områdena kan utvecklas med ny bebyggelse och verksamheter framöver.

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023