Hoppa till huvudinnehåll

Områdesutveckling: Ljungsbro och Berg

Det finns ett stort intresse för att både bo och bygga i Ljungsbro och Berg. Kommunen har fått in flera ansökningar om att starta planeringen för totalt cirka 1500 bostäder. Det kan på lång sikt innebära omkring 4000 nya invånare, varför utbudet av service som skolor, äldreboenden och handel också behöver utökas.

Till grund för utvecklingen ligger den antagna översiktsplanen från 2015, som anger den övergripande inriktning och visionen för Ljungsbro och Bergs utveckling. I den finns även övergripande planering för hur trafiken ska utvecklas med hänsyn till det ökade antalet invånare och verksamheter. Parallellt med framtagandet av nya detaljplaner har en trafikutredning genomförts för att bedöma konsekvenser för trafiken och vilka åtgärder som behöver vidtas.  

Planeringen och utvecklingen av Ljungsbro och Berg kommer att ske stegvis och exakt när i tid respektive del planeras, utreds och sedan eventuellt byggs är inte möjligt att ange i dag. Kommunen planerar att starta cirka en detaljplan per år för att utvecklingen ska ske hållbart och successivt. 

Planarbetet sker i dialog och samverkan med andra parter som markägare, Lejonfastigheter, Region Östergötland när det gäller behov av skolor, förskolor, äldre- och omsorgsboende, idrottsplaner, vårdcentraler, och Trafikverket, för vägnätet utanför tätorten. Självklart inhämtar vi även synpunkter från dig som invånare i Ljungsbro och Berg. Under framtagandet av varje detaljplan ges möjlighet för dialog och synpunkter via samråd och granskning.

Frågor och svar

Sök bland frågor och svar

Här planeras för nya områden för både bostäder och näringsverksamhet. De samlade planförslagen omfattar en utbyggnad med cirka 1 500 bostäder, vilket innebär cirka 4 000 nya invånare i Ljungsbro och Berg på ett par decenniers sikt.

Ljungsbro och Berg är attraktiva områden och det finns ett stort intresse av att bygga här. Linköpings kommun äger inte särskilt stor del av marken i området, och kan därför inte fullt ut styra utvecklingen eller vilka initiativ som tas.

Vi samarbetar med de markägare som finns på orten för att säkerställa behovet av lämpliga lägen för skola, förskola, service med mera. Markägarna ser oftast samma behov som vi och i samförstånd för vi dialog för att lösa dessa behov i de kommande detaljplanerna.

Utvecklingen sker stegvis och har en horisont på nästan 20 år. Kommunens långsiktiga planering prioriterar detaljplanerna så att den successiva utbyggnaden kan ske på ett hållbart sätt.

I detaljplanerna tar vi hänsyn till bland annat behovet av utbyggd infrastruktur och kommunal service. Men i första hand är det en förutsättning att byggmarknaden är redo med de resurser som krävs för att bygga.

Just nu bedömer vi att vi kan starta arbetet med cirka en detaljplan per år i Ljungsbro/Berg inom närmaste åren. Efter varje färdig detaljplan utvärderas om och när det är läge att starta nästa plan. En detaljplan tar cirka två år att planera och flera år att genomföra.

Vi jobbar fram lösningar för bland annat samhällsservice, trafik, näringslivsutveckling och vård kontinuerligt. I detta arbete ingår en rad aktörer som exempelvis:

  • Trafikverket när det gäller berörda vägar och anslutningar.
  • Region Östergötland för att bedöma behovet av till exempel vårdcentraler samt kollektivtrafiken (Östgötatrafiken).
  • Kommunala intressenter som bland annat Lejonfastigheter, som bedömer behoven av skola, förskola, omsorg, äldreboende  med mera.

Vi har tagit fram en trafikutredning för hela Ljungsbro och Berg. I den har vi utrett befintliga system för både bil-, gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Utredningen identifierar de behov som finns idag, vilken påverkan på trafiken den framtida utvecklingen av orterna kommer att medföra och vilka åtgärder som kommer att krävas. I detta arbete ingår bland annat en trafiksimulering.

Information om trafikutredningen hittar du under puffen Trafikåtgärder i Ljungsbro och Berg på denna sida.

 

För att Ljungsbro och Berg ska kunna växa på ett långsiktigt hållbart sätt är det viktigt att det lokala näringslivet kan utvecklas i samma takt.

Aktuella planförslag innehåller tre utvecklingsområden för näringsverksamhet:

  • Cloetta
  • Vreta kluster/Vretaskolan
  • Nytt småindustriområde

En markägare som är intresserad av att bygga på sin mark söker planbesked hos kommunen. Ett planbesked är en tidig bedömning av ett förslag på ny byggnation och ger svar på om kommunen kan börja arbeta med att ta fram en ny detaljplan, och i så fall när. Att söka planbesked betyder alltså inte att markägaren per automatik kommer att få bygga eller att de får bygga exakt det som står i ansökan.

Om markägaren får ett ja på sitt planbesked innebär det att kommunen vill utreda möjligheterna för att bygga på området. När markägaren har fått ett planbesked gör kommunen en bedömning av när arbetet med att ta fram en ny detaljplan kan påbörjas. Bedömningen görs utifrån en samlad prioritering av alla planbesked inom Linköpings kommun.

Prioriteringen av alla planbesked är ett viktigt verktyg för att Linköping ska kunna utvecklas och växa på ett hållbart sätt. Prioriteringen ger oss alltså möjlighet att styra utvecklingen så att rätt saker byggs på rätt plats, i rätt tid.

Senast uppdaterad den 3 juni 2024