Hoppa till huvudinnehåll

Trafikåtgärder i Ljungsbro och Berg

Det är viktigt att trafikmiljön utvecklas i takt med att Ljungsbro och Berg växer. På den här sidan hittar du information om de trafikåtgärder som ska genomföras under 2023 och de åtgärder som vi undersöker om vi kan genomföra på längre sikt.

Bakgrund

Det finns ett stort intresse för att både bo och bygga i Ljungsbro och Berg. Det pågår ett arbete med att ta fram flera nya detaljplaner i Ljungsbro och Berg som innebär att områdena kan utvecklas med ny bebyggelse och verksamheter framöver. Det är viktigt att trafikmiljön och trafiksäkerheten utvecklas i takt med att Ljungsbro och Berg växer.

För att se vilka konsekvenser utvecklingen i områdena får på trafiken och vilka svagheter som finns i trafiksäkerheten i dagsläget har kommunen genomfört en trafikutredning.

Utredningen har resulterat i trafikåtgärder som ska genomföras under 2023 och åtgärder som vi undersöker om vi kan genomföra på längre sikt.

 • I januari 2023 bjöd Linköpings kommun in till ett dialogmöte och workshop för boende och verksamheter för att ta del av synpunkter om och förslag på lösningar för trafiken i Ljungsbro och Berg. Vi bad också alla som ville att skicka in sina synpunkter och förslag.
 • Efter mötet sammanställde och analyserade vi de inkomna synpunkterna och förslagen. I februari besökte vi några av de platser som vi hade fått in synpunkter om, genomförde en intern workshop, analyserade tidigare genomförda trafikmätningar och tidigare inkomna synpunkter.
 • I mars genomfördes en trafikanalys av korsningen vid Vreta klosters kyrka. Det innebär att vi simulerade hur trafiksituationen kommer att se ut i framtiden, efter att Ljungsbro och Berg är utbyggt i enlighet med den fördjupade översiktsplanen och eventuell bergtäkt norr om Berg.
 • I mars genomfördes även ett första referensgruppsmöte, där respresentanter för boende och verksamheter i Ljungsbro och Berg träffade medarbetare inom Linköpings kommun för att gå igenom de synpunkter som hade kommit in, få information om vår trafikanalys med mera. Referensgruppen genomförde en workshop som resulterade i att de tre mest prioriterade platserna för trafikåtgärder valdes ut.
 • I april genomförde medarbetare i Linköpings kommun en dialog med Trafikverket om trafiksituationen i området och om deras planer för framtida utveckling.
 • Ett andra möte med referensgruppen genomfördes i april. På detta möte presenterades förslag på åtgärder som kan genomföras på kort sikt (2023 och 2024) och åtgärder som kan utredas på lång sikt (2024 och framåt).
 • All den data som samlats ihop genom möten, analyser och utredningar sammanställdes i april till en plan för åtgärder och utredningen för trafiken i Ljungsbro och Berg.
 • I maj sammanställdes ett resultat med på åtgärder och utredningar som kan utföras på lång och kort sikt.
 • Onsdagen den 31 maj anordnade Linköpings kommun ett informationsmöte för boende och verksamheter i Ljungsbro och Berg där åtgärder och utredningar på lång och kort sikt presenterades.

Inkomna synpunkter

Vi fick in cirka 55 stycken ärenden med synpunkter och åtgärdsförslag från boende i Ljungsbro och Berg under och efter dialogmötet i januari 2023.

Synpunkterna handlade bland annat om:

 • Korsning Vreta kloster: Kapacitetsbrist och dålig trafiksäkerhet (särskilt för barn). Önskemål om rondell.
 • Stjärnorpsvägen: Fortkörning och mycket tung trafik. Oro kring trafiksäkerhet (särskilt för barn och särskilt kring bron samt vid Blackbäcksvägen/Stjärnorpsvägen). Önskemål om farthinder, digitala hastighetsskyltar, trafiksignaler, fartkamera och att förbjuda tung trafik. Oro för bergtäkten.
 • Adamstorpsvägen: Ökad trafik sedan Chokladhjulet. Oro för tunga fordon och fortkörning. Smal väg utan cykelbanor. Oro för trafiksäkerheten (särskilt barn). Önskemål om farthinder, fartkamera och att förbjuda genomfart.
 • Timglashållplatser (Adamstorpsvägen och Stjärnorpsvägen): Bildar köer, fortkörning och förvirring. Önskar översyn.
 • Blåsvädret: Köer och dålig trafiksäkerhet (särskilt vänstersväng). Önskemål om vänstersvängfält.
 • Omledning till gästhamnen: Ny väg från korsningen vid Vreta kloster till gästhamnen i Berg.
 • Förbifart Berg: Önskemål om ny vägsträckning förbifart Berg med akvedukt under kanalen.
 • Översiktsplan: Önskemål om att göra en översyn av översiktsplanen. Sakta ner, begränsa eller stoppa ytterligare exploatering. Antingen helt eller innan ytterligare trafikåtgärder genomförts.

Genom att analysera tidigare genomförda trafikmätningar och beräkna tillkommande trafikmängd i och med utbyggnaden av områdena har vi tagit fram en kapacitetsberäkning för trafiken i fem korsningar längs Stjärnorpsvägen och Ljungsbrovägen. Analysen visar hur väl korsningarna klarar nuvarande och framtida trafik.

Följande korsningar har analyserats:

 • Vid Vreta Klosters kyrka (1136, 1044, 1123 och Stjärnorpsvägen)
 • Stjärnorpsvägen och Kungsbrovägen
 • Hällestadsvägen och Gunnartorpsvägen
 • Stjärnorpsvägen och enskild väg till hamnbassängen
 • Norra Cloetta vägen och O G Svenssons väg

Utredningen visar att:

 • Korsningen vid Vreta Klosters kyrka har en trafikmängd som fungerar i dagsläget för vägarnas kapacitet. Utifrån ett framtidsscenario för år 2040 beräknas trafiken överskrida kapaciteten (röd cirkel i kartan). Korsningens kan även behova utredas utifrån trafiksäkerhet.
 • Stjärnorpsvägen/Kungsbrovägen, Hällestadsvägen/Gunnartorpsvägen och Stjärnorpsvägen/enskild väg till hamnbassängen har en trafikmängd som fungerar för vägarnas kapacitet, både i dagsläget och med tillkommande trafikmängd år 2040 (gröna cirklar i kartan).
 • Korsningen Norra Cloettavägen och O G Svenssons väg har en trafikmängd som är godtagbar för vägarnas kapacitet, både i dagsläget och med tillkommande trafikmängd år 2040 (gul cirkel i kartan). Korsningen behöver utredas utifrån trafiksäkerhet och kapaciteten följas upp.
 • Kanalbron i Berg behöver utredas utifrån trafiksäkerhet. Åtgärder kommer att genomföras under slutet av 2023.

När kommunen analyserar trafikmängder och utvecklar vägnätet dimensionerar vi för genomsnittstrafik, inte säsongstrafik.

Klicka på bilden för att se den i större format. Gröna cirklar visar de platser där kapaciteten för trafik är god utifrån uppmätt och beräknad mängd för år 2040. Gul cirkel visar att kapaciteten är godtagbar. Röd cirkel visar att kapaciteten är dålig år 2040. Karta: Linköpings kommun

Jämförande siffror för nuvarande årsmedeldygnstrafik (ÅDT):

Årsmedelsdygnstrafik är en genomsnittlig trafikmängd under en dag.

 • Berg, Stjärnorpsvägen: 3 300-4 500 ÅDT
 • Ljungsbrovägen: 5 700-8 800 ÅDT
 • Malmslätt, Nya Ledbergsvägen: 4 400-4 900 ÅDT
 • Vikingstad, Näckrosvägen: 1 700-2 500 ÅDT
 • Ryd, Rydsvägen: 5 100-5 600 ÅDT 
 • Ekängen, Ekängsvägen: 2 900 ÅDT
 • Braskens bro: 22 200 ÅDT

Trafikåtgärder 2023

Under 2023 kommer följande trafikåtgärder att genomföras längs Stjärnorsvägen i Berg:

 • Två busskuddar kommer att anläggas vid övergångsstället i höjd med Vreta Klosters skola och pendlarparkeringen, en i vardera färdriktning. En busskudde är en förhöjning i vägbanan som syftar till att dämpa hastigheten och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som behöver korsa vägen.
 • Två busskuddar kommer att anläggas vid övergångsställena på vardera sida om bron över Göta kanal. Totalt fyra busskuddar. Åtgärden ska få ner hastigheten vid övergångsställena, öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som behöver korsa vägen och skapa en säkrare skolväg.
 • En digital hastighetsskylt kommer att placeras ut i vardera färdriktning på sträckan mellan Annelundsbacken och Blackbäcksvägen. Åtgärden ska underlätta att man som trafikant håller gällande hastighetsbegränsning.
 • Skyltar som tydliggör att tomgångskörning är förjuden vid broöppning. Skyltar placeras norr och söder om Kanalbron. Åtgärden ska förtydliga för trafikanter att tomgångskörning under broöppning är förbjuden.

De röda prickarna visar platserna där åtgärder ska genomföras under 2023. Klicka på kartan för att se den i större format. Karta: Linköpings kommun.

Trafikåtgärder som ska utredas under 2024

Mobilitetsåtgärder

Olika typer av åtgärder för att främja hållbart resande, till exempel uppmuntra till att välja cykel, kollektivtrafik eller gång. Dessa åtgärder kan till exempel genomföras i samarbete med skolor.

Åtgärder på gång- och cykelbanor längs Stjärnorpsvägen

För att förbättra trafiksäkerheten ska vi utreda om vi kan flytta en vägbom och förtydliga cykelstråket genom vägmarkering, i höjd med Bogränd och Toftvägen. Vi kommer även undersöka om andra mindre åtgärder ska genomföras.

Området för åtgärderna är markerade med röd cirkel. Klicka på kartan för att se den i större format. Karta: Linköpings kommun.

Kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder Norra Cloettavägen/O G Svenssons väg

Vi ska undersöka vilka åtgärder som kan genomföras för att få en god kapacitet i trafiken. Vi ska även undersöka trafiksäkerheten i korsningen, främst för cyklister, mopedister och fotgängare. Vid utredningen kommer vi att ta hänsyn till hur trafiken kan påverkas vid en eventuell bergtäkt norr om Berg.

Korsningen Norra Cloettavägen och O G Svenssons väg är markerad med röd cirkel. Klicka på kartan för att se den i större format. Karta: Linköpings kommun.

Skyltning som "varnar" för broöppning i Berg

Vi ska utreda om vi kan placera ut skyltning som visar om Kanalbron i Berg är öppen. Syftet är att ge trafikanter möjlighet att välja en annan väg vid broöppning.

Preliminära platser för skyltning om broöppning markerade med röda cirklar i kartan. Notera att platserna är preliminära och under utredning. Klicka på kartan för att se den i större format. Karta: Linköpings kommun.

Åtgärder längs Adamstorpsvägen

Vi ska utreda vilka åtgärder som kan genomföras för att få majoriteten av fordonstrafiken via O G Svenssons väg och Norra Cloettavägen istället för via Adamstorpsvägen. Vi ska också utreda möjligas trafiksäkerhetsåtgärder. Det kan innebära åtgärder på Adamstorpsvägen, O G Svenssons väg eller någon annanstans. Hänsyn behöver också tas till eventuell bergtäkt.

Röd markering i kartan visar den sträcka som majoriteten av fordonstrafiken ska gå. Klicka på kartan för att se den i större format. Karta: Linköpings kommun.

Trafikåtgärder som ska utredas under 2025 och framåt

Byggnation av gång- och cykelbana Björkövägen

En gång- och cykelväg ska byggas från Berg via Kungsbro fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp. I och med att det blir en separat gång- och cykelväg så ökar vi trafiksäkerheten för gående och cyklister. Det gör också att antalet bilar kan bli färre på vägarna och att fler personer kan välja att cykla eller gå som ett alternativt färdsätt i området.

Första etappen mellan Berg och Kungsbro är klar. Genomförande av etapp två, med fortsättning fram till Hällestadsvägen, utreds och planeras under 2023. Byggnationen planeras starta under 2025-2026.

Sträckningen för gång- och cykelvägen är markerad med röd linje. Klicka på kartan för att se den i större format. Karta: Linköpings kommun.

Trafiksignal korsningen Ljungsbrovägen och Hedagatan

När Ljungsbro och Berg utvecklas med ny bebyggelse ökar trafiken. Därför ska en utredning klargöra om och isåfall när en trafiksignal kan placeras ut i korsningen Ljungsbrovägen och Hedagatan.

Kartbild över del av Berg och Ljungsbro med korsningen Ljungsbrovägen och Hedagatan markerad.

Korsningen Ljungsbrovägen och Hedagatan är markerad med röd cirkel. Klicka på kartan för att se den i större format. Karta: Linköpings kommun.

Byggnation av gång- och cykelväg simhallen-Malfors bro

En gång- och cykelbana har nyligen anlagts längs med Hanorpsvägen i Ljungsbro, från korsningen med Ljungsbrovägen upp till idrottsanläggningen och simhallen. Däremot saknas en bra gång- och cykelkoppling vidare mot bron över Motala ström (längs Norra Cloettavägen). Vi ska utreda om en gång- och cykelväg kan byggas för att sammankoppla stråket vidare norrut. Preliminär byggstart år 2027-2028.

Röd cirkel visar område där en ny gång- och cykelväg utreds. Klicka på kartan för att se den i större format. Karta: Linköpings kommun

Åtgärder i korsningen vid Vreta klosters kyrka

Korsningen vid Vreta Klosters kyrka bedöms ha tillräcklig kapacitet för dagens trafik, men analyser visar att kapaciteten överskrids om Ljungsbro och Berg utvecklas och byggs ut i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. Därför ska vi utreda vilka åtgärder som kan genomföras för att skapa god kapacitet, bra flöden och trafiksäkerhet i korsningen i framtiden.

En flödesanalys bör också ingå i utredningen för att leda trafiken i enlighet med den fördjupade översiktsplanen, det vill säga att trafik till Ljungsbro inte ska gå genom Berg.

Trafiksäkerheten bör analyseras utifrån att många barn rör sig i området, trafikflödet och eventuellt tillkommande bergtäkt norr om Berg. Arbetet sker i samarbete med Trafikverket som är väghållare (ansvarig) på väg 1123, 1136 och 1044.

Korsningen vid Vreta Klosters kyrka är markerad med röd cirkel. Klicka på kartan för att se den i större format. Karta: Linköpings kommun.

Trafikåtgärder som utreds i samband med uppstart av detaljplaner eller andra beslut

Följande trafikåtgärder kommer att utredas i samband med uppstart av detaljplaner eller andra beslut. Vi har i dagsläget identifierat att dem som möjliga framtida behov. Det innebär att vi inte vet när, hur eller exakt var dessa åtgärder kan genomföras.

 • Ny tillfart från Stjärnorpsvägen till gästhamnen
 • Gång- och cykelkoppling över Motala ström
 • O G Svenssons väg - Norra Cloettavägen (via Cloetta)
 • Behov av nya gång- och cykelkopplingar samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder
 • Behov av nya bilkopplingar eller omledning av trafik
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i anslutning till Norra Cloettavägen genom centrum
 • Åtgärder på Kungsbrovägen

Senast uppdaterad den 1 juni 2023