Hoppa till huvudinnehåll

Skyfall och översvämning

Ett förändrat klimat påverkar våra liv på många sätt. För Sveriges del innebär det bland annat att risken för extremväder, till exempel skyfall, ökar. Förekomsten av skyfall är ingenting vi kan styra men genom att vara väl förberedda när regnet väl kommer kan vi mildra dess konsekvenser.

Ett skyfall är benämningen på ett regn där det kommer stora mängder nederbörd på kort tid. SMHI:s definition av skyfall är ett regn med minst 50 mm nederbörd på en timme eller 1 mm på en minut. Skyfall kan leda till stora materiella skador och det gäller därför att vara väl förberedd när regnet väl kommer. Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin egendom mot översvämning. Beror översvämningen på brister i vatten- och avloppsledningsnätet har även kommunen ett ansvar. För att minska risken för översvämningar till följd av skyfall behöver vi hjälpas åt. 

På den här sidan kan du läsa mer om vad du som fastighetsägare kan göra för att minska riskerna för skador vid skyfall. Det ges även exempel på hur kommunen arbetar inom området.

Vad gör kommunen?

Kommunen ansvarar för att ta hänsyn till klimatförändringarna vid planering av ny bebyggelse. Klimatanpassning är en viktig del i arbetet med såväl detalj- och översiktsplaner som bygglovshandläggning. Genom medveten planering säkrar kommunen att nya klimatrisker inte byggs in i nya byggnader och områden. Exempel på förebyggande åtgärder när det gäller just skyfall är öppna dagvattenlösningar (till exempel Jakobsdals dagvattenanläggning och åtgärder längs Tinnerbäcken genom Vallastaden), anläggning av dagvattenmagasin samt bevarande och utökning av parker och naturområden.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda dig och din egendom vid kraftiga regn. Svenska städers dagvattennät är inte byggda för att klara av alltför stora mängder regn på kort tid, så ser det ut i alla städer. Kommunens VA-huvudman är Tekniska Verken och de arbetar ständigt för att förbättra ledningarna för spill- och dagvatten, men det går aldrig att helt bygga bort riskerna för översvämning. Därför är det viktigt att du som fastighetsägare är beredd när skyfallet kommer. Här nedan finns en lista på tips för att förebygga översvämning på din fastighet.

  • Rensa hängrännor, stuprör och brunnar från löv, is och snö. Undvik att stora vattensamlingar samlas runt huset. 
  • Vattnet bör om möjligt rinna från byggnaden, dock inte till omkringliggande fastigheter. 
  • Finns det risk att det rinner in vatten till din fastighet från intilliggande områden är det bra att förbereda sig med material för att skärma av flödet. Sandsäckar är ett exempel på lämpligt material för att stänga ute vatten.
  • Om du vet att ditt hus ligger inom ett riskområde för översvämning är det bra att hålla koll på väderrapporter och varningar.
  • Säkerställ att fastighetens ledningsnät är i gott skick och rätt kopplat.
  • Plocka bort värdefulla och ömtåliga saker från källaren.
  • Se över golvet i källaren, det bör bestå av ett material som tål vatten. 
  • Se över din hemförsäkring så att du vet vilka villkor som gäller vid översvämning.

Skyfallskartering

En skyfallskartering är en kartläggning av var i staden stora mängder vatten förväntas samlas vid kraftiga regn. Linköpings kommun har arbetat med dessa frågor under flera år och under 2022 uppdaterades kommunens skyfallskartering. Skyfallskarteringar används framförallt som planeringsunderlag inom kommunen vid framtagande av till exempel översikts- och detaljplaner. Den utgör även ett viktigt underlag vid beslut om bygglov. 

Linköpings kommuns skyfallskartering visar förväntade vattendjup och flöden vid 30-, 100-, och 1000-årsregn. Namnen på de olika regnen indikerar hur ofta de förväntas förekomma, ett 100-årsregn förväntas till exempel inträffa ungefär vart hundrade år.

Bara en modell av verkligheten

Det är viktigt att ha i åtanke att skyfallskarteringen är en översiktlig modell som bygger på beräkningar och antaganden, den ska därför inte tolkas på fastighetsnivå utan endast som en prognos för större områden i staden. Karteringen är baserad på den data och teknik som fanns vid tillfället då den togs fram och det är inte säkert att den stämmer till hundra procent när regnet väl kommer. När skyfallskarteringen uppdateras i framtiden kan resultatet komma att se annorlunda ut, till exempel till följd av att tekniken för att ta fram beräkningarna förbättrats. Vartefter att staden växer och förändras kommer också konsekvenserna av skyfall och var vatten samlas att ändras.

Skyfallskarteringen i Linköpings karta

Kartlagren som ingår i skyfallskarteringen hittas under rubriken "Klimatanpassning" i Linköpings karta.

Senast uppdaterad den 17 januari 2024