Hoppa till huvudinnehåll

Rutin vid fusk

Att fuska är något som Birgittaskolan ser mycket allvarligt på. Som elev ska du vara medveten om att fusk kan leda till konsekvenser och påverka din utbildning.

 

Vad menas med fusk?

Skollagen 5 kap. 17-18 §§ får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömning av elevens måluppfyllelse och kunskaper.

 

Fusk innebär att eleven

● använt otillåtna hjälpmedel, t.ex. vid prov, inlämningsuppgifter eller grupparbete ● helt eller delvis plagierat arbeten

Att motverka fusk

● Skolan använder hjälpmedel Urkund.

Om fusk ändå upptäcks:

1. Vid fusk ett enstaka tillfälle räknas inte aktuellt avsnitt av kursen som provet       eller uppgiften avser med i betygsunderlaget.

2. Berörd lärare samtalar med eleven och motiverar det beslut som tagits.

3. Skolledningen informeras. Ibland kan bakgrunden till fusket behöva utredas

4. Vid betygssamtal ska eleven informeras om hur det underkända kursavsnittet påverkar betygssättningen

5. Eleven ska vid behov ges en chans att göra om momentet, men eleven har inte rätt till extra stöd. Plats och tid avgörs av undervisande lärare.

6. Upprepat fusk kan innebära betyget F på hela kursen

Senast uppdaterad den 21 februari 2023